Hoe kan ik solliciteren?

Startseite > Hoe kan ik solliciteren?

De eerste stap

De sollicitatieprocedure voor een baan bij een van de instellingen of organen van de EU hangt af van het type contract. Er zijn verschillende categorieën van contracten (naast freelancewerk): vaste contracten, arbeidscontracten van bepaalde duur en tijdelijke contracten. Daarnaast kunt u ook voor een stage kiezen. In deze rubriek vindt u meer informatie over hoe u voor elk van die contracten en stages kunt solliciteren.

Voor elk type contract is er een vaste selectieprocedure. Zorg dat u op de hoogte bent van de deadlines voor elke fase van de procedure, dat u aan alle criteria voldoet, en dat u weet of u een onderdeel per computer moet afleggen of deel moet nemen aan een assessment. Nadat u de uitleg over de verschillende procedures heeft gelezen, kunt u zich ook eens wagen aan een van onze oefentests en meer lezen over andere vormen van oefening en ondersteuning. Veel succes!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_nl

 

Waar kan ik mijn sollicitatie indienen?

Heeft u het profiel gekozen waarvoor u wilt solliciteren, kijk dan in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Daarin staat waar u uw sollicitatie moet indienen. In de meeste gevallen, met name voor vaste betrekkingen en contracten van bepaalde duur, worden de sollicitaties afgehandeld door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). In dat geval wordt de hele selectieprocedure begeleid door EPSO, van de sollicitatie online tot het assessment. Met vragen over de verschillende stappen kunt u dus ook bij EPSO terecht.

Voor elke selectieprocedure wordt een nieuwe jury benoemd. Die selecteert de kandidaten in de verschillende stadia van de procedure en stelt ook de uiteindelijke reservelijst van geslaagde kandidaten vast. Zo’n jury bestaat uit ambtenaren van de EU-instellingen en EPSO ziet erop toe dat elke jury zich strikt aan de procedures houdt. In een latere fase spelen ook de HR-afdelingen van de EU-instellingen een rol. Wanneer zij een specifieke vacature hebben, nodigen zij een aantal kandidaten van de reservelijst uit voor een sollicitatiegesprek. Pas daarna maken zij een definitieve keuze en nemen ze de gekozen kandidaat in dienst.

Denkt u aan solliciteren bij een van de EU-instellingen, kijk dan eerst eens naar de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten die de EU te bieden heeft. Hoewel er soms betrekkingen in vaste dienst worden aangeboden, past een tijdelijk contract misschien beter bij u. Wat voor overeenkomst u ook kiest, bedenk dat u waarschijnlijk aan een vergelijkend onderzoek moet deelnemen en dat het enkele maanden kan duren voordat u het resultaat kent.

Alle details over loopbanen, werving en selectie, promoties, beloning en voordelen staan in het Statuut.

 

Soort contract

Ambtenaren in vaste dienst

Een arbeidsovereenkomst als EU-ambtenaar in vaste dienst is erg gewild. Er gaat een strenge procedure met een vergelijkend onderzoek aan vooraf. Er zijn drie soorten vaste betrekkingen: administrateurs (AD), assistenten (AST) en secretariaat- en kantoormedewerkers (AST/SC).

 

Administrateurs

Administrateurs zijn gewoonlijk belast met beleidsontwerp, uitvoering van de EU-wetgeving, analyse en advies. De specialisaties omvatten bestuur, recht, financiën, economie, communicatie en wetenschap, om er maar een paar te noemen. Ook vertalers en tolken worden als administrateur in dienst genomen.

Een loopbaan van een administrateur loopt van rang AD 5 tot en met AD 16. AD 5 is het instapniveau voor universitair afgestudeerden. Specialisten kunnen soms ook beginnen in rang AD 6 of 7. Daarvoor zijn doorgaans een relevante opleiding en werkervaring verplicht. AD 9/AD 12 is het niveau van het middle management. Om in een van die rangen te beginnen is managementervaring vereist.

 

Assistenten

Een assistent bij de EU-instellingen heeft gewoonlijk een uitvoerende of technische taak op het gebied van administratie, financiën, communicatie, onderzoek of de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

De loopbaan van een assistent loopt van rang AST 1 tot en met AST 11, met als instapniveaus de rangen AST 1 tot en met 3. Wie voor AST 1 solliciteert, moet minimaal een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring hebben, of een relevante beroepskwalificatie.

 

Secretariaats- of kantoormedewerkers (afhankelijk van het vergelijkend onderzoek)

Wie een baan krijgt als secretariaats- en kantoormedewerker bij een EU-instelling, wordt in het algemeen ingezet voor ondersteunende taken op het gebied van kantoorbeheer en administratie.

Deze medewerkers hebben een rang die loopt van AST/SC 1 tot AST/SC 6. Zij beginnen meestal in rang AST/SC 1. Wie voor AST/SC 1 solliciteert, moet minimaal beschikken over een diploma hoger onderwijs van ten minste een jaar op een gebied dat rechtstreeks verband houdt met de functie, of een diploma middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs, gevolgd door ten minste drie jaar werkervaring die rechtstreeks verband houdt met de functie, of een beroepsopleiding van ten minste een jaar, gevolgd door ten minste drie jaar werkervaring. Zowel de opleiding als de werkervaring moet relevant zijn voor de functie.

 

Salaris en vergoedingen

Het basismaandsalaris voor ambtenaren in vaste dienst varieert van circa 2.300 euro voor een beginnend secretariaats- of kantoormedewerker (AST/SC 1) of 4.500 euro voor een beginnend administrateur (AD 5), tot ongeveer 16.000 euro voor een beperkt aantal topambtenaren (AD 16) in de rang van directeur-generaal. Elke rang wordt onderverdeeld in vijf salaristrappen, elk met een bijbehorende salarisverhoging. De basissalarissen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie en koopkracht in de EU-landen.

Als u uw eigen land moet verlaten om voor een EU-instelling te gaan werken, heeft u recht op een ontheemdingstoelage van 16 % van uw basissalaris.

De EU biedt een aantal gezinstoelagen, die afhankelijk zijn van de gezinssituatie van de ambtenaar. Het gaat hierbij onder andere om een kostwinnerstoelage, een gezinstoelage, een toelage voor schoolgaande kinderen en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen.

Als Europees ambtenaar betaalt u geen inkomstenbelasting aan het land waar u werkt of waar u vandaan komt. In plaats daarvan zijn de salarissen onderworpen aan een EU-belasting die rechtstreeks in de EU-begroting terugvloeit. Deze belasting wordt geheven op het belastbare deel van het salaris volgens een progressief tarief, oplopend van 8 % tot 45 %. Van 2014 tot 2023 betaalt u bovendien een extra solidariteitsheffing.

 

Hoe kan ik solliciteren?

De EU-instellingen selecteren kandidaten voor een vaste baan via een vergelijkend onderzoek (gepubliceerd op deze website). De eerste fase van het onderzoek bestaat uit computertests om uw geschiktheid en vaardigheden te testen. Als u daarvoor slaagt, wordt u opgeroepen voor een assessment waarbij u in groepsverband een aantal werkgerelateerde opdrachten moet uitvoeren in aanwezigheid van ten minste twee beoordelaars. Daarbij worden in grote lijnen de volgende, voor alle EU-instellingen vereiste basisvaardigheden beoordeeld: problemen analyseren en oplossen, communiceren, kwaliteits- en resultaatgericht werken, leren en zich blijven ontwikkelen, prioriteiten stellen en organiseren, stressbestendigheid, samenwerken en, in het geval van universitair afgestudeerden, leiding geven.

Sollicitanten die voor een vergelijkend onderzoek slagen, komen op een reservelijst, waaruit de instellingen bij vacatures een keuze kunnen maken. Zo’n vergelijkend onderzoek dient dus niet om bepaalde vacatures op te vullen, maar om een reservelijst op te stellen waarop bij vacatures een beroep kan worden gedaan.

Hoe zo’n vergelijkend onderzoek er precies uitziet, hangt af van het gezochte profiel.

Voor elk onderzoek wordt een aankondiging gepubliceerd met een uitvoerige beschrijving van het profiel, de toelatingseisen en de selectieprocedure.

In het algemeen neemt de hele procedure vanaf de aankondiging 5 tot 9 maanden in beslag.

Als u een van de kandidaten bent die het hoogst hebben gescoord, dan komt uw naam op de reservelijst. Dat betekent dat u door een van de EU-instellingen kunt worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De reservelijst voor een algemeen vergelijkend onderzoek is 1 jaar geldig. Voor sommige profielen varieert die termijn. De geldigheidsduur van een reservelijst kan worden verlengd.

Arbeidscontractanten

Het is mogelijk om voor een EU-instelling te werken met een contract van bepaalde duur. Arbeidscontractanten (CAST) leveren praktische of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen waarop onvoldoende ambtenaren over de nodige vaardigheden beschikken. Als u zo’n contract wordt aangeboden, wordt u voor een beperkte termijn in dienst genomen, vaak eerst met een korter contract van 6-12 maanden, naargelang het soort werk. Bij sommige EU-organen kan uw contract voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Arbeidscontractanten kunnen voor allerlei taken worden aangesteld, op verschillende kwalificatieniveaus. U kunt solliciteren als u beschikt over kennis en ervaring op een of meer van deze gebieden: handenarbeid en administratieve ondersteuning; kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, office management; uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden; administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden.

Hoe kan ik solliciteren? 

Contractanten worden gekozen uit een lijst van kandidaten (in een database) die een selectieprocedure hebben afgelegd, meestal georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

De procedure kan bestaan uit een voorselectie op basis van het cv, een test van het redeneervermogen en/of een schriftelijke, mondelinge of praktische vaardigheidsproef.

Wilt u zich opgeven voor een van de door EPSO georganiseerde selectieprocedures voor arbeidscontractanten, raadpleeg dan deze website.

Tijdelijke functionarissen

U kunt bij de EU-instellingen ook solliciteren voor een tijdelijke baan. Tijdelijk werk is er gewoonlijk op zeer gespecialiseerde gebieden zoals wetenschappelijk onderzoek.

Hoe kan ik solliciteren?

De werving en selectie van tijdelijk personeel wordt doorgaans georganiseerd door de afzonderlijke EU-instellingen en -agentschappen zelf. Kijk regelmatig op deze website voor nieuws over lopende selectieprocedures en vacatures. U kunt uw gegevens ook invullen op de website van EU CV online.

Stagiairs 

Jaarlijks krijgen meer dan 1.200 jongeren de kans om via een stage werkervaring op te doen, hun talenten te ontwikkelen en hun kennis van de EU te vergroten. Bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Dienst voor extern optreden, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Ombudsman worden geregeld stages met een duur van drie tot vijf maanden georganiseerd voor jonge academici. De stagiairs hebben allemaal hun eerste universitaire diploma op zak en krijgen daarom taken van hetzelfde niveau als de ambtenaren van de AD-categorie (“administrateurs”) uit de lagere rangen.

Er zijn stages op allerlei gebieden, die daardoor een goed beeld geven van wat de EU allemaal doet. Het werk is sterk afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mededingingsrecht of personeelszaken, maar ook om milieubeleid of communicatie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De meeste stagiairs gaan aan de slag in Brussel of Luxemburg en krijgen een stagevergoeding van rond de 1.000 euro per maand.

Hoe kan ik solliciteren?

De EU-instellingen en -agentschappen hebben allemaal hun eigen selectieprocedure voor stagiairs. Kijk in onze rubriek Stages voor meer informatie. Meestal kun je je via internet opgeven, maar soms moet het aanvraagformulier per gewone post worden ingediend. Normaal gesproken kun je je vier tot negen maanden voor het begin van de stage opgeven. Zorg wel dat je aanvraag op tijd binnen is.

Gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen zijn nationale of internationale ambtenaren of werknemers uit de openbare sector die tijdelijk bij een EU-instelling komen werken.

De meesten zijn onderdaan van een land van de EU of EER, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ook onderdanen van andere landen worden gedetacheerd. U moet ten minste drie jaar werkervaring op een voldoende hoog niveau hebben, u moet ten minste 12 maanden vóór de detachering voor een in aanmerking komende werkgever hebben gewerkt en u moet één EU-taal grondig beheersen en een tweede voldoende.

U kunt in principe worden gedetacheerd voor een duur van ten minste zes maanden en ten hoogste vier jaar. Als gedetacheerde nationale deskundige kunt u pas na zes jaar opnieuw in aanmerking komen voor een tweede detachering.

Hoe kan ik solliciteren?

De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de mogelijkheden en de procedure.

Overige

Uitzendkrachten

Heeft u belangstelling voor uitzendwerk bij een van de EU-instellingen in Brussel of Luxemburg, neem dan contact op met een van de door ons aanbevolen uitzendbureaus.
Er zijn regelmatig uitzendkrachten nodig voor secretariaatswerk. De betrekkingen duren zelden langer dan 6 maanden.

De Europese Commissie neemt ook via uitzendbureaus tijdelijk personeel in dienst. Het gaat vooral om secretariaatsmedewerkers op kortetermijncontracten.

Uitzendbureaus in Brussel

Randstad
Prinsenstraat 8-10
1000 Brussel
Tel.: +32 2 643 47 90
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Website: http://www.randstad.be

of

Start People
Koningsstraat 153
1210 Brussel
Tel.: +32 2 212 19 20
E-mail: eu@startpeople.be
Website: https://www.startpeople.be

of

DAOUST
Louizapoortgalerij 203/5
1050 Brussel
Tel.: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Website: https://www.daoust.be

Uitzendbureaus in Luxemburg

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg
Website: https://www.randstad.lu

of

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

 

Tijdelijke consultants

Sommige EU-instellingen en ‑agentschappen selecteren consultants rechtstreeks via een aanbestedingsprocedure. Meer informatie hierover vindt u op de EU-website voor aanbestedingen en contracten.

 

 

Parlementaire medewerkers

Wilt u medewerker worden van een van de leden van het Europees Parlement (in Luxemburg, Brussel of Straatsburg), kijk dan voor meer informatie op de website van het Europees Parlement.

Op de websites van de fracties staat informatie over hun eigen procedures voor werving en selectie.

 

 

Freelancevertalers en ‑tolken

Vertalers en tolken kunnen ook als freelancer aan het werk voor de EU-instellingen.

Hoe kan ik solliciteren?

U vindt oproepen voor freelancevertalers:

  • voor de Europese Commissie, in de aankondigingen van aanbestedingen.
  • voor het Hof van Justitie, in de aankondigingen van opdrachten.

Mocht u als freelancetolk voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of het Hof van Justitie willen werken, kijk dan op Interpreting for Europe.

 

 

Junior professionals in delegatie

De EU heeft kantoren over de hele wereld, de zogenaamde EU-delegaties. De EEAS biedt getalenteerde, veelbelovende universitair afgestudeerden de mogelijkheid om maximaal 18 maanden stage te lopen bij een van de EU-delegaties om ervaring op te doen met het werk van een delegatie en inzicht te krijgen in de rol die de delegatie bij de uitvoering van het extern beleid van de EU speelt. Meer informatie vindt u op de pagina Junior Professionals in Delegation.

 

 

EU-deskundigen

Bent u expert op een beleidsgebied van de EU, dan kunt u uw gegevens invullen in een database van deskundigen bij een van de EU-instellingen en ‑agentschappen. U kunt er een beveiligd profiel aanmaken met o.a. uw contactgegevens, specialisatie, referenties enz. Op basis daarvan kunt u voor specifieke taken worden uitgenodigd.

Zie bijvoorbeeld:

 

 

Onderhouds- en kantinepersoneel

Bepaalde categorieën personeelsleden, zoals onderhouds- en kantinepersoneel, werken bij de EU-instellingen via externe bedrijven. Met die bedrijven worden contracten gesloten na openbare aanbestedingen. Kijk op de website van de aanbestedende diensten voor meer informatie.