Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe kan ik mijn land toestemming geven om mij bij de selectieprocedure te helpen?

Als kandidaat bij een vergelijkend onderzoek van EPSO kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens te delen met de nationale instanties van uw land, zodat die u tijdens de selectieprocedure hulp kunnen aanbieden (in de vorm van een cursus, informatiebijeenkomst, brochure enz.).

U maakt die keuze wanneer u zich opgeeft voor een vergelijkend onderzoek, door op het elektronisch sollicitatieformulier aan te geven of u hiermee al dan niet akkoord gaat. Deze keuze geldt uitsluitend voor het vergelijkend onderzoek waarvoor u zich opgeeft. Daarom moet u als kandidaat bij elke sollicitatie opnieuw uw keuze bekend maken.

Antwoordt u “Ja” op de betrokken vraag van het sollicitatieformulier, dan geeft u EPSO ondubbelzinnig toestemming om uw voornaam, achternaam, e-mailadres en de referentie van het vergelijkend onderzoek waarvoor u zich opgeeft, te delen met de nationale instanties van het EU-land waarvan u de nationaliteit bezit. Die kunnen dan contact met u opnemen om u tijdens de betrokken selectieprocedure hulp aan te bieden.

Op deze overdracht van uw persoonsgegevens aan de nationale instanties is Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) 45/2001 en Besluit 1247/2002/EG van toepassing, met name de artikelen 7 en 9.

Antwoordt u “Ja” op de betrokken vraag van het sollicitatieformulier, dan geeft u ook de nationale instanties van het EU-land waarvan u de nationaliteit bezit, ondubbelzinnig toestemming om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken teneinde u tijdens de betrokken selectieprocedure hulp aan te bieden. Uw nationale instanties mogen uw gegevens verwerken zolang u meedoet aan de betrokken selectieprocedure, of tot de reservelijst waarop uw naam staat komt te vervallen, of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens door de nationale instanties is Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “algemene verordening gegevensbescherming”) van toepassing.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een schriftelijk verzoek daartoe aan uw lidstaat. Let op: Besluit u uw toestemming pas in te trekken nadat EPSO de gegevens al aan uw land(en) heeft doorgegeven, dan mogen de nationale instanties uw gegevens vanaf dat moment niet verder verwerken, maar dit maakt een eventuele verwerking van uw gegevens voorafgaand aan dat moment niet onwettig.

Het feit dat u EPSO toestemming geeft om uw persoonsgegevens door te geven aan uw nationale instanties, verplicht u niet om eventuele hulp van deze instanties te accepteren.

Het feit dat u EPSO toestemming geeft om uw persoonsgegevens door te geven aan uw nationale instanties, verplicht deze instanties niet om met u contact op te nemen of u hulp aan te bieden; dit staat het EU-land waarvan u de nationaliteit bezit, helemaal vrij.