O úřadu EPSO

Úvod > O úřadu EPSO

EPSO: the matchmaker between aspiring talent and EU institutions

 

Poslání

Hlavním posláním úřadu EPSO je uspokojovat náborové potřeby orgánů EU výběrem talentovaných uchazečů prostřednictvím všeobecných a specializovaných výběrových řízení. Při plnění tohoto cíle funguje úřad EPSO jako osvědčený prostředník mezi orgány EU a špičkovými odborníky a absolventy univerzit. Přispívá tak k budování stávající a budoucí základny evropské veřejné služby.

Jako interinstitucionální úřad odpovídá EPSO za výběr zaměstnanců převážně pro Evropský parlament, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropskou službu pro vnější činnost, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů. Všechny tyto orgány nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO.

 

Naše vize

Naší vizí je poskytovat orgánům EU pracovní sílu, která optimálně odpovídá jejich potřebám. Tento úkol plníme prostřednictvím vysoce kvalitních, účinných a účelných výběrových řízení a uplatňováním inovativního přístupu.

Naše strategické směřování se řídí těmito faktory:

 • Proaktivita a schopnost reakce
 • Neustálá inovace a předvídání trendů v rozpoznávání talentů
 • Výběr podle metod, které přitahují co rozmanitější talenty.
 • Nabídka katalogu služeb odrážejících potřeby klientských institucí.
 • Zajišťování srozumitelných, transparentnosti a přístupných postupů pro všechny uchazeče. Případné stížnosti mají být výjimečné a reagujeme na ně v duchu řádné správní praxe.

 

Provozní zásady

Při naplňování naší vize se řídíme třemi hlavními zásadami:

 • Přesnost: Úřad EPSO usiluje o to, aby byly zaváděny co nejlepší metody výběru a byly testovány ty správné kompetence těmi správnými testy. Cílem je zaměřit se na nejvhodnější kandidáty a hodnotit jejich výkonnost v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy.
 • Agilnost: Postupy úřadu EPSO jsou stoupající měrou modulární a lze je přizpůsobit specifickým potřebám náborových institucí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je zpětná vazba od klientů a pravidelné interní přezkumy.
 • Rychlost: Délka výběrových řízení EPSO se zkracuje. Toho dosahujeme předvídáním vývoje a intenzívnější prací výběrových komisí a zaměstnanců, posilováním spolupráce s klientskými institucemi, zjednodušováním výběrových řízení a eliminací zbytečných byrokratických prvků.

 

Hodnoty

 • Integrita — zaměstnanci úřadu EPSO si vzájemně důvěřují, jednají čestně a v dobré víře a dbají na zájmy úřadu a klientských institucí.
 • Profesionalita — EPSO si při výběrových řízeních počíná spravedlivě a efektivně, využívá osvědčené postupy a jeho specializovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci usilují o kvalitu a spokojenost zákazníků. Úřad EPSO je inovativní a dynamický a maximálně využívá svůj potenciál.
 • Kvalitní služby — úřad EPSO soustavně usiluje o to, aby služby pro klientské instituce byly poskytnuty včas a byly vynikající kvality. Toho dosahuje krom jiného pečlivým nasloucháním zúčastněným stranám a soustavným zdokonalováním na základě jejich zpětné vazby.
 • Rozmanitost a respekt — víru úřadu EPSO v rozmanitost dokládá složení jeho vlastního týmu, ve kterém se dostává podpory všem zaměstnancům bez ohledu na jejich odlišnosti, aby mohli vyvinout maximální úsilí a plnit společné cíle. Hlavní zásadou ve všech pracovních vztazích úřadu EPSO je zdvořilé a profesionální chování.
 • Spolupráce — úřad EPSO podporuje spolupráci na interní úrovni i se všemi zúčastněnými stranami. Vytváří kvalitní partnerství s cílem zvyšovat jakožto poskytovatel služeb celkovou výkonnost. EPSO aktivně využívá a podporuje sdílené pracovní platformy. Užší součinnost během celého procesu výběru podporuje proaktivitu, schopnost reagovat a rozvoj kultury excelence.

 

EPSO a EU Careers

EPSO v současné době ročně zajišťuje nábor pracovníků na 1 300 míst, což mimo jiné obnáší zpracování v průměru 46 000 přihlášek. Testování se provádí v 24 jazycích, což je ve světe naprosto ojedinělé.

Informace o setkáních se zástupci zájmových skupin pořádaných ředitelem úřadu EPSO.

Úřad EPSO spravuje internetové stránky EU Careers, které obsahují informace pro širokou veřejnost o výběru pracovníků pro orgány EU a o výběrových řízeních EPSO ve 24 jazycích. „EU Careers“ můžete též sledovat Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu.

 

Podívejte se na video se stručnou prezentací úřadu EPSO: