Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Aký druh odborných kvalifikácií potrebujem?

Aký druh odborných kvalifikácií potrebujem?

Kategórie otázok: 

V niektorých prípadoch sa môže požadovať príslušná prax.

Aby mohla byť vaša odborná prax zohľadnená, musí ísť o platný pracovnoprávny vzťah vymedzený takto:

  • reálny, skutočný výkon pracovnej činnosti
  • za odplatu,
  • ktorú uchádzač vykonával ako zamestnanec (na základe akéhokoľvek typu zmluvy) alebo ako poskytovateľ služieb.

Vaša odborná prax sa zohľadní len vtedy, ak jej obsah súvisí s povinnosťami opísanými v oznámení o výberovom konaní, do ktorého ste sa prihlásili.

Vyššie uvedené prvky vašej odbornej praxe sa budú počítať takto:

  • Dobrovoľnícka práca: dobrovoľnícka práca sa zohľadní len vtedy, ak je platená. Dobrovoľnícka práca musí byť porovnateľná s prácou na plný úväzok, a to z hľadiska počtu odpracovaných hodín aj trvania práce.
  • Stáž: stáže sa zohľadnia, ak sú platené.
  • Povinná vojenská služba: povinná vojenská služba sa zohľadní počas obdobia nepresahujúceho zákonné trvanie služby v členskom štáte, ktorého ste štátnym príslušníkom. (Vojenská služba sa môže uskutočniť pred získaním kvalifikácie, ktorá oprávňuje na účasť na výberovom konaní, alebo po získaní uvedenej kvalifikácie).
  • Materská dovolenka/rodičovská dovolenka/dovolenka v prípade osvojenia si dieťaťa: táto dovolenka sa zohľadní, ak bola čerpaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Ak k uvedenej udalosti (narodeniu alebo osvojeniu si dieťaťa) dôjde v období, keď ste nezamestnaný(-á), príslušná dovolenka sa nezohľadní. 
  • Doktorandské štúdium: Doktorandské štúdium sa započítava do odbornej praxe aj v prípade, že nebolo platené, avšak maximálne v trvaní troch rokov a za predpokladu, že bolo úspešne ukončené získaním akademického titulu PhD.
  • Práca na kratší pracovný čas: práca na kratší pracovný čas sa zaráta na pomernom základe odpracovaného času. Napríklad, ak ste pracovali na kratší pracovný čas šesť mesiacov, vaša prax sa zaráta ako tri mesiace.

Odborná prax je relevantná len vtedy, ak bola nadobudnutá po získaní diplomu, ktorý oprávňuje na účasť na výberovom konaní.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie