Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kategórie zamestnancov

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

EÚ ponúka zamestnanie v rámci rôznych kategórií zamestnancov: stáli zamestnanci, zmluvní a dočasní zamestnanci, vyslaní národní experti, stážisti a i. 

Kliknite na kartu uvedenú nižšie a zistite viac o zamestnaní v rámci jednotlivých kategórií zamestnancov. 

V časti Ako sa prihlásiť možno ďalej nájsť bližšie informácie o výberových konaniach týkajúcich sa jednotlivých kategórií zamestnancov. 

Pomocou vzorových testov sa následne môžete sami preskúšať a zistiť, aké zručnosti už máte a aké ďalšie by bolo dobré nadobudnúť, aby ste vo výberovom konaní uspeli. 

K dispozícii sú aj ďalšie informácie o jednotlivých kariérnych profiloch v EÚ a dostupných pracovných príležitostiach.

Stáli zamestnanci sú členmi verejnej služby EÚ vymenovanými na neurčitý čas. Tvoria hlavnú pracovnú silu.

Existujú tri kategórie stálych úradníkov EÚ: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC).

Administrátori

Administrátori pracujú v rôznych oblastiach, ako sú spravodlivosť, právo, financie, životné prostredie a zmena klímy, zahraničné veci, poľnohospodárstvo, ekonómia, IT, komunikácia, ľudské zdroje, veda, preklad a tlmočenie. 

Súčasťou pracovnej náplne je tvorba politík a právnych predpisov; vykonávanie analýz a poradenstvo; plnenie regulačných úloh; účasť na medzinárodných rokovaniach; nadväzovanie kontaktov so zainteresovanými stranami a partnermi; dialóg s občanmi; revízia a preklad právnych textov EÚ, ako aj mnohé ďalšie úlohy. 

Kariérny postup administrátora tvoria platové triedy AD 5 až AD 16, pričom AD 5 je vstupnou platovou triedou pre absolventov vysokých škôl; triedy AD 15 a AD 16 sú vyhradené pre generálnych riaditeľov. 

Výberové konania a prijímanie do služobného pomeru sú možné aj v rámci vyšších platových tried AD 6 alebo AD 7, pokiaľ ide o profily špecialistov. V takom prípade sa pri väčšine profilov bude od uchádzačov očakávať príslušné vzdelanie a niekoľkoročné pracovné skúsenosti. 

Platové triedy AD 9 až AD 12 sa vyžadujú v prípade pozícií stredného manažmentu. Na účely výberových konaní a prijímania do služobného pomeru v rámci týchto vyšších platových tried je potrebné mať predchádzajúcu prax v oblasti riadenia.

Asistenti

Asistenti sú zvyčajne výkonnými a technickými pracovníkmi, ktorí poskytujú podporu v rôznych oblastiach, ako sú najmä financie, komunikácia, administratíva, výskum, IT alebo vykonávanie politiky. 

Kariérny postup asistenta tvoria platové triedy AST 1 až AST 11, pričom noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platových tried AST 1 alebo AST 3. 

Sekretári/administratívni pracovníci – zamestnanci poskytujúci podporu
 
Sekretári a administratívni pracovníci vo všeobecnosti plnia úlohy vedenia kancelárií a poskytujú administratívnu a technickú podporu. Medzi ich povinnosti patria finalizácia dokumentov a spisov; podpora činností oddelenia alebo odboru (stretnutia, služobné cesty, plánovanie); zhromažďovanie a šírenie informácií (aktualizácia databáz, spisov); vykonávanie manuálnych úloh.

Kariérny postup sekretárov/administratívnych pracovníkov tvoria platové triedy AST/SC 1 až AST/SC 6. Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST/SC1 alebo AST/SC2. 

 

Bližšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Viac informácií o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre stálych zamestnancov.

Pre EÚ je možné pracovať na základe zmluvy na dobu určitú. 

Zmluvní zamestnanci vykonávajú manuálne a administratívne úlohy, prípadne môžu dopĺňať kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami. 

Zmluvní zamestnanci sa prijímajú dvoma rôznymi spôsobmi: prostredníctvom časovo neobmedzeného výberového konania CAST alebo prostredníctvom ad hoc výberového konania

CAST pri prvom type výberu znamená nástroj na výber zmluvných zamestnancov (Contract Agents Selection Tool) a slovné spojenie „časovo neobmedzený“ znamená, že je otvorené a nemá konečný termín na podanie prihlášky.

Pozície súvisiace s časovo neobmedzeným výberovým konaním CAST sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. V rámci týchto výberových konaní sa uchádzači uchádzajú o profil, nie o konkrétne pracovné miesto.

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ môžu takisto prijímať zmluvných zamestnancov na obsadenie konkrétnych pracovných miest prostredníctvom ad hoc výberových konaní pre zmluvných zamestnancov. V tomto prípade je pre každé voľné pracovné miesto stanovený záverečný termín na podávanie prihlášok

Vzhľadom na čoraz väčší dopyt po zmluvných zamestnancoch sa môžu ad hoc výberové konania uverejňovať pre širokú škálu profilov, napríklad správcov webových stránok, odborných referentov, lingvistov, koordinátorov projektov, zamestnancov strážnej služby, manažérov v oblasti vedeckého inžinierstva, vodičov, odborníkov na komunikáciu, výskumníkov atď. 

Ďalšie informácie o postupoch podávania žiadostí pre časovo neobmedzené výberové konania CAST alebo ad hoc výberové konania nájdete na našej stránke Ako podať prihlášku.

V prípade CAST i ad hoc konaní budú úspešní uchádzači zamestnaní na stanovený čas. Niektoré orgány a agentúry EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčitú dobu.

Všetky pozície zmluvných zamestnancov sú rozdelené do štyroch funkčných skupín (kariérna úroveň):
I. Manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy (FS I)
II. Kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy (FS II)
III. Výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy (FS III)
IV. Administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy (FS IV)

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Vyhľadať pracovné príležitosti pre zmluvných zamestnancov.

Dočasní zamestnanci sa prijímajú na obsadenie voľných pracovných miest v inštitúciách a agentúrach EÚ na určitý čas; môže ísť o niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. 

Môže sa od nich vyžadovať, aby vykonávali regulačné, právne, vedecké alebo finančné podporné úlohy; vykonávali politiky a analyzovali údaje alebo vykonávali úlohy v rôznych iných oblastiach, za všetky môžeme spomenúť napríklad IT, administratívu, výskum, komunikáciu či programovanie.

Dočasní zamestnanci zastávajú pracovné pozície, ktoré si vyžadujú rôzne typy kvalifikácie a špecializácie – od asistentov až po vyššie pozície administrátorov. 

Pokiaľ ide o pozície administrátorov, dočasní zamestnanci môžu byť zaradení do počiatočných platových triedy AD 5 – AD 6 alebo vyšších. Podobne sa aj platové triedy asistentov začínajú na úrovni AST 1 – AST 3 a v prípade špecializovanejších profilov môžu byť vyššie.

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre dočasných zamestnancov.

Programy stáží EÚ ponúkajú čerstvým absolventom príležitosť zvýšiť si odborné zručnosti, rozšíriť si sieť kontaktov a prehĺbiť si znalosti o EÚ.

Vďaka stážam sa možno dôkladne oboznámiť s prácou verejnej služby EÚ. Dostupné sú v širokej škále oblastí: právo, ľudské zdroje, životné prostredie, komunikácia, financie, ochrana údajov, vedecký výskum, zahraničná politika, duševné vlastníctvo a mnohé ďalšie. 

Európsky parlament, Európska komisia, Rada EÚ, Európsky dvor audítorov či agentúry EÚ – inštitúcie a agentúry organizujú stáže zvyčajne v trvaní piatich mesiacov

Na stáž sa môžu prihlásiť len uchádzači s vysokoškolským vzdelaním. Po prijatí na stáž plnia stážisti pracovné úlohy, ktoré sú porovnateľné s pracovnou náplňou zamestnancov na pozíciách administrátorov v nižších platových triedach.

Väčšina stáží je platená, zvyčajne okolo 1 200 EUR mesačne.

Bližšie informácie a postup podávania prihlášok sú uvedené na našej stránke venovanej stážam

Pozrite si aj náš program ambasádorov pre kariéru v EÚ určený študentom, ktorí majú záujem propagovať kariéru v EÚ na svojich univerzitách.

Vyslaní národní experti sú kvalifikovaní štátni zamestnanci z členských štátov EÚ, ktorí svoje odborné znalosti prinesú do EÚ, a to na pevne stanovené obdobie. 

Inštitúcie a agentúry EÚ ich prijímajú vždy, keď potrebujú zamestnancov s jedinečnými zručnosťami, ktoré títo experti ponúkajú. Tieto zručnosti siahajú od technických, bezpečnostných, právnych, finančných a informačno-komunikačných až po zručnosti v ďalších oblastiach, za všetky možno spomenúť zdravie, potraviny alebo ľudské zdroje.

Táto výmena odborných znalostí je prospešná pre všetky strany a prispieva k rozvoju efektívnych a nerušených pracovných vzťahov medzi EÚ a jej členskými štátmi. 

Po skončení obdobia vyslania zúročia národní experti skúsenosti získané v EÚ späť vo verejnej správe vo svojich domovských krajinách.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre vyslaných národných expertov.

Existuje niekoľko kategórií ostatných zamestnancov, napríklad:
• dočasný personál 
• experti EÚ
• asistenti poslancov
• externí lingvisti
• zamestnanci údržby a stravovacích zariadení

Ďalšie informácie o týchto kategóriách zamestnancov a postupoch podávania žiadostí v prípade záujmu o takéto pozície nájdete na našej stránke Ako podať prihlášku.