Skočiť na hlavný obsah

Testy EPSO

Posledná aktualizácia: 8. 6. 2022
 

Informácie o našich testoch

V rámci každého verejného výberového konania alebo výberového konania uverejneného na webovom sídle úradu EPSO budete musieť absolvovať sériu testov na posúdenie všeobecných a osobitných schopností. Proces hodnotenia sa vykonáva vo viacerých krokoch: v rámci prvého kroku sa vyžaduje, aby uchádzači absolvovali niekoľko počítačových testov s otázkami s voliteľnými odpoveďami. V prípade výberových konaní pre špecialistov môže byť táto počiatočná fáza založená len na kvalifikáciách.

Uchádzači, ktorí prešli počítačovými testami s otázkami s voliteľnými odpoveďami a/alebo výberom na základe kvalifikácií a ktorých online prihláška preukazuje, že spĺňajú všetky všeobecné a osobitné podmienky účasti, budú prizvaní do fázy hodnotiaceho centra. Testy hodnotiaceho centra sa organizujú v online formáte (na diaľku) a zvyčajne sa uskutočňujú v rôznych dňoch.

Schopnosti a základné prvky

V hodnotiacom centre sa preverujú všeobecné schopnosti uchádzačov a ich konkrétne schopnosti v súvislosti s príslušnou pracovnou náplňou/oblasťou. Každá všeobecná schopnosť pozostáva konkrétne z piatich vopred vymedzených základných prvkov, ktoré sa pri posudzovaní danej schopnosti zohľadňujú. Uchádzači sú pri každom takomto prvku hodnotení osobitne a potom im je pridelený celkový počet bodov zodpovedajúci predvedenej schopnosti. V súčasnosti sa možno oboznámiť so základnými prvkami, ktoré sa používajú na posúdenie všeobecných schopností.

Typy testov

Nižšie sú uvedené opisy a príklady jednotlivých typov testov. Sú určené na to, aby uchádzači získali všeobecnú predstavu o tom, s akým typom cvičení a otázok sa stretnú.

Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že počet a typ testov, ktoré budete musieť absolvovať, sú rôzne a závisia od typu a úrovne príslušného výberového konania. Všetky podrobnosti možno nájsť v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu, ktoré obsahujú všetky informácie o konkrétnom výberovom konaní.

Ďalšie informácie

Úrad EPSO okrem nižšie uvedených vzorových testov neponúka prípravné kurzy ani materiály, ani neodporúča konkrétne publikácie či kurzy tretích subjektov.

Niektoré členské štáty EÚ ponúkajú svojim občanom kurzy a podporu. Môžete si pozrieť zoznam kontaktov v rámci členských štátov v oblasti kurzov a podpory alebo oficiálny adresár Európskej únie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výberových konaniach úradu EPSO, môžete si pozrieť aj stránku Testy EPSO: mýty a fakty.

 

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Testy odborných zručností:

 • Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
 • Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať a stanovovať si priority v práci).

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Test zručností v práci s Microsoft Office: príklady v angličtine a francúzštine – Cieľom tohto testu je posúdiť vaše ovládanie funkcií systému MS Word 2016 a ich uplatňovanie. Informácie o počte otázok, trvaní testu a požadovanom minimálnom počte bodov sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Test štylistických zručností: Účelom tohto praktického testu je posúdiť písomný prejav uchádzača (najmä pravopis, slovnú zásobu a gramatiku) v druhom jazyku, a nie znalosť danej témy. Uchádzačom bude poskytnutý zoznam viacerých tém, z ktorého si musia vybrať len jednu. Na zvolenú tému potom napíšu slohovú prácu. Test sa robí na počítači a trvá 30 minút.

Hranie rolí: Počas tohto testu zohrá uchádzač rolu v interakcii jeden na jedného s druhým účastníkom – hráčom roly. Samotné hranie rolí trvá približne 15 – 20 minút a umožňuje otestovať niekoľko všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „hráčom roly“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený hráč roly poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára. 

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Ku každej otázke sú uvedené štyri možné odpovede, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

Pohovor v danom odbore (sekretári): Počas pohovoru budú dôkladne testované osobitné schopnosti a znalosti uchádzačov v danej oblasti. Budú sa hodnotiť aj tieto tri všeobecné schopnosti (bez kladenia špecifických otázok, ktoré by sa ich týkali): analýza a riešenie problémov, komunikácia a odolnosť.

 

Asistenti (AST)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Testy odborných zručností:

 • Správnosť a presnosť (hodnotí sa vaša schopnosť rýchlo spracovávať informácie).
 • Stanovovanie priorít a organizácia práce (hodnotí sa vaša schopnosť organizovať a stanovovať si priority v práci).

Test situačného rozhodovania: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia – Tento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii.

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Ku každej otázke sú uvedené štyri možné odpovede, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Test úpravy dokumentu: ide o opravu jazykových (číslovanie, interpunkcia, gramatika/pravopis a terminológia) a formátovacích chýb v preklade. Východiskový text v druhom jazyku sa poskytne na obrazovke. Preklad tohto textu do prvého jazyka v súbore MS Word (MS Office 2010), ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu. Test trvá približne jednu hodinu.

Vypracovanie krátkeho textu súvisiaceho s náplňou práce/písomný text v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.

Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy. 

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: príklady: angličtina, francúzština – pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár. Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Finalizácia textu: Predmetom tohto testu je oprava chýb formátovania v preklade. Východiskový text v druhom jazyku sa poskytne na obrazovke. Preklad tohto textu do jazyka 1, ktorý možno upravovať, obsahuje v porovnaní s východiskovým textom jazykové a formátovacie chyby. Úlohou uchádzačov je tieto chyby odhaliť a opraviť tak, aby preklad zodpovedal východiskovému textu. Test trvá jednu hodinu.

Prípadová štúdia: príklady: angličtinafrancúzština – Ide o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niekoľkých vybraných všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s uchádzačmi týkajúci sa jednej schopnosti trvá približne 10 minút. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť vybrané všeobecné schopnosti uchádzača.

 

Administrátori (AD – všeobecné pozície)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: príklady: angličtina, francúzština – pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár. Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Prípadová štúdia: príklady: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niekoľkých vybraných všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s uchádzačmi týkajúci sa jednej schopnosti trvá približne 10 minút. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť vybrané všeobecné schopnosti uchádzača.

Motivačný pohovor: Motivácia pracovať pre inštitúcie EÚ je rôznorodá a zahŕňa viaceré prvky: pôvod záujmu pracovať pre EÚ, informovanosť o hodnotách EÚ a odhodlanie presadzovať ich, znalosť súčasných a budúcich výziev EÚ, očakávania týkajúce sa kariéry v inštitúciách EÚ, poznatky o EÚ, jej histórii, inštitúciách a hlavných politikách. Na základe týchto skutočností sa vypracoval motivačný pohovor v dĺžke 20 minút, ktorý uskutočňujú dvaja členovia výberovej komisie. Motivačným pohovorom EÚ sa testujú všetky uvedené prvky.

 

Administrátori (AD – odborné pozície)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovania: Tento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Testy jazykového porozumenia:príklad v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Hranie rolí: Počas tohto testu zohrá uchádzač rolu v interakcii jeden na jedného s druhým účastníkom – hráčom roly. Samotné hranie rolí trvá približne 15 – 20 minút a umožňuje otestovať niekoľko všeobecných schopností. Pozostáva zo stretnutia s „hráčom roly“, na ktorom sa má vyriešiť daná situácia. Vyškolený hráč roly poskytne počas stretnutia dodatočné informácie podľa čiastočne štruktúrovaného scenára.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: príklady: angličtina, francúzština – pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár. Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Prípadová štúdia: angličtinafrancúzštinanemčina – Ide o počítačový test vychádzajúci z relevantného scenára, pri ktorom sa uchádzači musia zaoberať rozmanitými problémami, a tie musia vyriešiť alebo na ne reagovať len na základe poskytnutých materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niekoľkých vybraných všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s uchádzačmi týkajúci sa jednej schopnosti trvá približne 10 minút. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť vybrané všeobecné schopnosti uchádzača.

Pohovor v danom odbore: Test je určený na zhodnotenie niektorých alebo všetkých schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní) spojených s náplňou práce požadovanou pre konkrétny profil. Ide o štruktúrovaný pohovor s dvomi členmi výberovej komisie. Pohovor je v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti/pohovor týkajúci sa daného odboru by sa nemal zamieňať s pohovorom s dôrazom na všeobecné schopnosti, ktorý je takisto štruktúrovaný, avšak zameriava sa na všeobecné schopnosti, nie na osobitné úlohy.

Písomný test v danom odbore: Cieľom testu je posúdiť niektoré schopnosti spojené s náplňou práce požadovanou pre určitý profil. Konkrétna situácia sa krátko písomne opíše a uchádzači musia vypracovať text, v ktorom uvedú spôsoby, ako situáciu riešiť. Test sa robí na počítači v druhom jazyku uchádzača. Požadovaný minimálny počet bodov je uvedený v oznámení o výberovom konaní.

Test v danom odbore: Test v danom odbore obsahuje sériu otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť schopnosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Ku každej otázke sú uvedené štyri možné odpovede, z ktorých je vždy správna len jedna. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke.

 

Právnici-lingvisti (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Testy jazykového porozumenia:príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Online testy: príklady nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina

Zhrnutie textu:príklad – V tomto texte dostane uchádzač text v treťom jazyku a jeho úlohou je napísať na počítači zhrnutie tohto textu v prvom jazyku (jazyk výberového konania). Test trvá približne 2 hodiny. Používanie slovníkov je zakázané.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: príklady: angličtina, francúzština – pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár. Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Pohovor s dôrazom na schopnosti: Pohovor s dôrazom na schopnosti je určený na zhodnotenie niekoľkých vybraných všeobecných schopností v závislosti od výberového konania a platovej triedy, o ktorú sa uchádzač uchádza, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní. Pohovor s uchádzačmi týkajúci sa jednej schopnosti trvá približne 10 minút. Otázky sú navrhnuté tak, aby členovia komisie mohli posúdiť vybrané všeobecné schopnosti uchádzača.

 

Prekladatelia (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Príklad testu situačného rozhodovaniaTento test hodnotí vaše typické správanie v určitej pracovnej situácii – ďalšie príklady: angličtinafrancúzštinanemčina a príklad bodového hodnotenia.

Prekladový testpríklady v 24 jazykoch

Revízny testpríklad – Revízia textu, ktorý bol preložený z druhého jazyka do prvého jazyka.

Testy jazykového porozumenia: príklady v 24 jazykoch – Test jazykového porozumenia pozostáva z 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je otestovať ovládanie jazyka z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 25 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie: príklady: angličtina, francúzština – pohovor, ktorého cieľom je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača na základe jeho odpovedí k otázke, ako by reagoval v konkrétnej situácii. Pred pohovorom dostane uchádzač online na preštudovanie písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohol pripraviť na scenár. Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania. Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. V priebehu pohovoru môže uchádzač nahliadať do písomného zadania a podkladových materiálov.

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Test hlavných jazykových zručností: príklad – Test hlavných jazykových zručností obsahuje 25 od seba nezávislých otázok s voliteľnými odpoveďami. Každá otázka obsahuje štyri možnosti (A, B, C, D), z ktorých je vždy správna len jedna. Uchádzači majú na dokončenie testu 25 minút. Otázky môžu byť zamerané na: gramatiku, slovnú zásobu, ustálené spojenia, pravopis a interpunkciu.

 

Tlmočníci (AD)

Online testy: príklady

Testy schopností uvažovania:

 • Verbálneho (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách verbálnej a numerickej povahy a porozumieť im).
 • Numerického (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky o informáciách numerickej povahy a porozumieť im).
 • Abstraktného (hodnotí sa vaša schopnosť uvažovať logicky a pochopiť vzťahy medzi konceptmi, ktoré neobsahujú prvky jazykovej, priestorovej ani numerickej povahy).

Ústna prezentácia: príklady – Tento individuálny test pozostáva z analýzy a prezentácie, pri ktorých je úlohou uchádzačov nastoliť a zodpovedať určité otázky týkajúce sa riešenia hypotetickej pracovnej situácie. Pred pohovorom je uchádzač vyzvaný, aby si preštudoval, prečítal a zanalyzoval všetky dostupné verzie online písomného zadania a podkladových informácií, aby sa mohol pripraviť na tento úkon. Na začiatku pohovoru vám bude oznámené, ktorú verziu úlohy musíte prezentovať (bez vizuálnej podpory) a odpoviete na otázky. Ústna prezentácia trvá 20 minút a testuje niekoľko schopností, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

 

Zmluvní zamestnanci/časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST Permanent)

Testy schopností uvažovania:
V prípade FS I, II a III nahliadnite do časti Sekretári/Administratívni pracovníci (AST-SC) alebo Asistenti (AST).
V prípade FS IV, nahliadnite do časti Administrátori (AD – všeobecné pozície).

Test na základe schopností: ide o test s otázkami s voliteľnými odpoveďami, ktorý hodnotí vaše vedomosti pre konkrétny profil. Podrobnosti nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.
Test schopností pre zmluvných zamestnancov obsahuje sériu 25 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je overiť spôsobilosť nevyhnutnú na výkon úloh požadovaných pre konkrétny profil. Otázky v testoch schopností sa týkajú náplne práce, ktorá je opísaná vo výzve na vyjadrenie záujmu, Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna.  Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 25 otázok s voliteľnými odpoveďami 50 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Testy schopností sa robia v druhom jazyku uchádzačov. Požadovaný minimálny počet bodov je 13 z 25 pre funkčné skupiny II a III. Uchádzači FS IV musia dosiahnuť 16 z 25 bodov, aby v teste uspeli. Tento typ testu sa vzťahuje na tieto profily:

Financie: otázky týkajúce sa finančných postupov, účtovného riadenia, analýzy a poradenstva (audit a kontrola), ktoré môžu zahŕňať aj ekonomické teórie a nástroje na monitorovanie a analýzu hospodárskych a finančných trendov, vývoja a údajov.
Projektové/programové riadenie: otázky týkajúce sa znalostí v oblasti projektového/programového riadenia (plánovania, monitorovania, hodnotenia atď.), ktoré zahŕňajú aj príslušné finančné aspekty, komunikáciu a zabezpečenie kvality.
Sekretári/administratívni pracovníci: otázky týkajúce sa rôznych sekretárskych/administratívnych úloh, ako sú organizovanie zasadnutí, príprava služobných ciest, vybavovanie dokumentov a pošty, triedenie pošty, plánovanie stretnutí atď. Testujú sa aj základné vedomosti o softvérových produktoch MS Office.
Administratíva/ľudské zdroje: otázky týkajúce sa predovšetkým personálneho manažmentu a odbornej prípravy.
Komunikácia: otázky týkajúce sa praktických nástrojov, ako sú napríklad (nie však výlučne) brífingy, prehľady, online komunikácia, sociálne médiá, ako aj príslušných aspektov riadenia projektov, napr. v súvislosti s vymedzením/vykonávaním/realizáciou komunikačných stratégií.
Politické záležitosti/politiky EÚ: otázky týkajúce sa vedomostí v politických oblastiach vo všeobecnosti, ako aj na úrovni EÚ, ktoré však môžu zahŕňať aj právne a ekonomické témy.
Právo: otázky týkajúce sa znalosti práva EÚ, vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré môžu zahŕňať aj politické a hospodárske témy.
Informačné a komunikačné technológie (IKT): otázky týkajúce sa rôznych tém súvisiacich s IKT, ako napríklad (nie však výlučne) používanie programovacích jazykov (napr. JAVA, Visual Basic, Visual C# atď.), správa používateľského prostredia (napr. Windows a Unix) a riadenie sietí a telekomunikácií.
Personál v oblasti starostlivosti o deti: otázky týkajúce sa starostlivosti o deti v mimoškolských a externých zariadeniach (deti vo veku 3,5 roka až 14 rokov), výučby v materských školách a práce detských sestier/opatrovateľov detí vo veku od 0 do 3 rokov v jasliach.
Pedagogickí psychológoviaotázky týkajúce sa napr. koordinácie práce a zamestnancov v jasliach alebo mimoškolských centrách, kvality života detí a interakcie s rodičmi, rozvoja a monitorovania vzdelávacej misie (vrátane odbornej prípravy).

Test jazykového porozumenia: ide o otázky s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu.
Test jazykového porozumenia pre zmluvných zamestnancov zahŕňa sériu 12 otázok s voliteľnými odpoveďami, prostredníctvom ktorých sa vyhodnocuje, ako ovládate druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky sa netýkajú konkrétnej inštitúcie/agentúry/útvaru. Každá otázka obsahuje štyri možnosti, z ktorých je vždy správna len jedna. Za každú otázku môžete dostať jeden bod. Za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú. Uchádzači majú na zodpovedanie 12 otázok s voliteľnými odpoveďami 30 minút.  Hoci je časový faktor súčasťou hodnotenia, testy sú navrhnuté tak, aby umožnili uchádzačom odpovedať na všetky otázky vo vyhradenom čase. Požadovaný minimálny počet bodov je 6 z 12 pre funkčnú skupinu III a 7 bodov z 12 pre funkčnú skupinu IV.

Tento typ testu sa vzťahuje na tieto profily:
Prekladatelia/korektoritest, ktorého cieľom je posúdiť, či uchádzači dobre ovládajú druhý jazyk (angličtina, francúzština, nemčina) z hľadiska slovnej zásoby, gramatiky/syntaxe a štýlu. Otázky si nevyžadujú dodatočné znalosti a vychádzajú len z informácií uvedených v texte.

Všetky tieto testy sa robia na počítači, v rovnakom čase a v testovacom centre vašej voľby. Zoznam dostupných testovacích centier nájdete v pozvánke.
 

Profil Manuálni a administratívni pomocní pracovníci: nerobí sa test schopností ani test jazykového porozumenia, len test schopností uvažovania.