Yhtäläiset mahdollisuudet

Etusivu > Hakumenettely > Yhtäläiset mahdollisuudet

EU-toimielimissä osaaminen ratkaisee!

Periaatteemme
 

EPSOn toiminta perustuu tasa-arvon ja moninaisuuden arvostamiseen. Se pyrkii toiminnallaan takaamaan, että EU-toimielimet voivat tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille: ketään ei suljeta ulos ja nykymaailman moninaisuutta arvostetaan. EPSOn keskeiset periaatteet ja tavoitteet ovat seuraavat:

 • EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.
 • EPSO ei sulje ketään valintamenettelyjen ulkopuolelle, vaan se antaa kaikille hakijoille tasa-arvoisen tilaisuuden osoittaa kykynsä. EPSO pyrkii havaitsemaan ja poistamaan osallistumista hankaloittavia esteitä, mahdollisia ennakkoasenteita ja syrjintäriskiä.
 • EPSO edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tavoittaakseen mahdollisimman monipuolisen hakijakunnan.
 • EPSO haluaa kasvattaa lahjakkuusreservin moninaisuutta ja edistää EU:n kansalaisten moninaisuuden näkymistä EU:n virkamieskunnassa.
 
Käytäntö

EPSO pyrkii saattamaan nämä periaatteet käytännön teoiksi seuraavin toimin:

 • Koekysymysten neutraalius taataan järjestelmällisten tilastoanalyysien ja seurannan avulla.
 • Valintamenettelyt perustuvat standardoituihin ja objektiivisiin kompetensseja kartoittaviin arviointeihin.
 • Ansioluettelot arvioidaan anonymisoidusti ja pisteytys perustuu ainoastaan objektiivisiin kriteereihin.
 • Vammaisten ja muiden hakijoiden, joilla on erityistarpeita, tarpeet otetaan kohtuullisessa määrin huomioon.
 • Menettelyissä noudatetaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta.
 • Valintamenettelyjä ja -kokeita arvioidaan säännöllisesti tasa-arvon ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Pyrimme tunnistamaan valintamenettelyjen mahdolliset ongelmakohdat, jotka voivat estää niiden tasapuolisuuden, ja teemme tarvittavat muutokset.
 • Tiedotuksen, valintamenettelyjen ja valintakokeiden esteettömyyttä seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa tuotetaan myös apuvälineteknologialle soveltuvaa aineistoa ja annetaan yksilöllistä apua. Esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon kaiken uuden tietotekniikan kehitystyössä.
 • Valintalautakunnan jäsenet saavat koulutusta siihen, miten henkilöstövalinnat ja rekrytoinnit tehdään mahdollisimman puolueettomasti, ennakkoluulottomasti ja ammattitaitoisesti ja taataan hakijoiden yhtäläinen kohtelu.
 • Valintalautakunnat pyritään kokoamaan mahdollisimman tasapainoisiksi, jotta vältetään asenteellisuus ja syrjintä. Valintalautakuntien kokoonpanossa kiinnitetään huomiota siihen, että niihin osallistuu taustoiltaan erilaisia ihmisiä, sukupuoli-, kansallisuus- ja kielijakauma ovat tasapainossa ja että niissä on edustajia sekä henkilöstökomiteoista että hallinnosta.
 • Hakijoilta kerätään järjestelmällisesti palautetta, jonka avulla EPSOn toimintaa kehitetään jatkuvasti.
 • Tiedotusta kohdennetaan niin, että se saavuttaa keskeisen kohdeyleisön kaikissa EU-maissa. Tiedotuksessa hyödynnetään myös EU Careers -henkilöstölähettiläitä, eli EU-virkamiehiä, jotka bloggaavat elämästä ja työnteosta EU:ssa. EU Careers -opiskelijalähettiläät puolestaan toimivat aktiivisesti korkeakouluissa, ja lisäksi järjestetään erilaisia tiedotustapahtumia ja messuja.

Käytännön toimet sukupuolten tasa-arvon hyväksi

EPSO kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon monin tavoin. Sillä on esimerkiksi psykometrinen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittää ja parantaa valintakokeiden hallintoa etenkin psykometristen ja muiden esivalintavaiheen kokeiden osalta. Lisäksi hakijoiden kompetensseja arviointikeskusvaiheessa arvioivat valintalautakunnan jäsenet saavat koulutusta siihen, että yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuvat sekä haastatteluissa että muissa valintatehtävissä.

Keskeinen tavoite on, että valintamenettelyn kaikissa vaiheissa hakijan sukupuolella on mahdollisimman pieni merkitys, ja naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet osoittaa kykynsä.

EPSO on teettänyt selvityksiä ja ryhtynyt useisiin toimiin torjuakseen naisten tai miesten syrjivän kohtelun ja varmistaakseen, että kummallakin sukupuolella on yhtäläiset mahdollisuudet taitojensa ja potentiaalinsa osoittamiseen.

Vammaisuus ja erityistarpeet

Sairaus tai vammaisuus eivät saa estää valintamenettelyyn osallistumista.

EPSO on kehittänyt toimintarajoitteisia hakijoita varten kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin perustuvan kohtuullisen mukauttamisen menettelyn. Sen avulla voidaan yksilöidä sairauden tai vammaisuuden aiheuttamat esteet ja tarjota tasavertaiset mahdollisuudet kykyjensä osoittamiseen niille hakijoille, joilla on erityistarpeita.

Erityisjärjestelyt valintakokeita varten

Jotta sinulle voidaan myöntää vammaisuudesta tai pysyvästä sairaudesta johtuvia erityisjärjestelyjä valintamenettelyä varten, sinun on toimittava seuraavasti:

VAIHE 1: Merkitse hakulomakkeessa ”ERITYISTARPEET” ‑ruutu ja ilmoita omat erityistarpeesi. Kuvaile toimintarajoitteesi ja järjestelytoiveesi tarkasti, että pystymme ymmärtämään ja ottamaan huomioon koetilanteen aiheuttamat vaikeudet. Tarvitsemme myös jäljennöksen todistuksesta, joka osoittaa vammaisuutesi tai sairautesi. Ilman sitä (tai niitä) erityisjärjestelypyyntöä ei voida ottaa huomioon.

Tällaiseksi asiakirjaksi kelpaa tunnustetun kansallisen elimen antama todistus vammaisuudesta tai erikoislääkärin antama lääkärintodistus. Lääkärintodistukseen on liitettävä tarkempi selostus sairauden laadusta.

Takaamme, että sairauttasi tai vammaisuuttasi koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti noudattaen 23.10.2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725

VAIHE 2: Kun olet ilmoittanut erityisjärjestelytoiveistasi, kohtuullisesta mukautetusta menettelystä vastaava EPSOn esteettömyystiimi ottaa sinuun yhteyttä hyvissä ajoin kysyäkseen mahdollisesti lisätietoja tai vahvistaakseen erityisjärjestelyt.

VAIHE 3: Sinut kutsutaan kokeeseen, ja sinulle myönnettyjen kohtuullisten erityisjärjestelyjen mukaisesti voit osallistua siihen mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa.

VAIHE 4: Sinulla on mahdollisuus antaa meille palautetta, jotta voimme koko ajan parantaa käytäntöjämme.

Minkälaiset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia?

Toimintarajoitteesi perusteella sinulta kysytään, minkälaiset järjestelyt auttaisivat sinua suoriutumaan koetilanteessa – EPSOn mielestä jokainen on oman sairautensa tai vammaisuutensa paras asiantuntija.

Sinulle tarjotaan järjestelyjä jokaista eri koetyyppiä varten. Tarjotut ratkaisut perustuvat toimittamiisi asiakirjoihin ja todistuksiin sekä EPSOn asiantuntemukseen erityistarpeita omaavien hakijoiden valintakokeiden mukauttamisessa. Tarjottavat järjestelyt voivat näin ollen poiketa pyytämistäsi.

Esimerkkejä järjestelyistä:

 • esteettömyyden varmistaminen
 • lisäaikaa kokeiden suorittamiseen
 • suurennettu tekstikoko tai suurennusohjelma
 • pistekirjoitustekstit tai pistekirjoitusnäppäimistö
 • ruudunlukuohjelmat
 • viittomatulkkaus
 • erikoisvalaisimet ja säädettävät työpöydät
 • henkilökohtainen avustus jne.

Huomaa, että apuvälineteknologia on tällä hetkellä käytettävissä ainoastaan arviointikeskusvaiheessa Brysselissä. EPSO tutkii parhaillaan mahdollisuuksia laajentaa sen käyttöä valintamenettelyn muihin vaiheisiin ja muihin koetyyppeihin. Ennen apuvälineteknologian käytön mahdollista laajentamista jatkamme hakijoiden erityistarpeiden analysointia ja tarvittavien erityisjärjestelyjen tekemistä, jotta kaikki voisivat suorittaa kokeensa mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Kaikki muut erityisjärjestelyt ovat mahdollisia valintamenettelyn eri vaiheissa.

Esteettömyysongelmia? 

Esteettömyys on tärkeä asia EPSOlle, ja kehitämme jatkuvasti tiedotuksemme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä. Säännölliset esteettömyystarkastuksemme auttavat meitä kartoittamaan parannustarpeita. Esteettömyysvaatimukset sisällytetään myös kaikkiin uusiin IT-projekteihin: tuotamme apuvälineteknologiaa varten esteettömiä tiedostomuotoja asiakirjoista, jotka eivät ole 100 % esteettömiä, ja olemme parhaillaan päivittämässä verkkosivustoamme WCAG:n AA ‑tasolle (verkkosisällön saavutettavuusohjeet).

Onko sinulla vielä ongelmia verkkosivustomme ja/tai asiakirjojemme käytössä? Tai haluatko antaa palautetta ja auttaa meitä parantamaan verkkosivustomme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä?  Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian! 

Lue, mitä henkilöstön jäsenet kertovat työstään

Johan on toiminut kaksi vuotta järjestelmävastaavana Euroopan parlamentissa Brysselissä. Hän sai autismidiagnoosin 12 vuotta sitten, mutta autismia ei ensi silmäyksellä huomaa. Kysyimme häneltä, miten hän on sopeutunut työyhteisöönsä ja onko autismista ollut haittaa hänen työssään.

”Olen mielestäni sopeutunut työtiimiini hyvin. Olen luonteeltani ulospäin suuntautunut, ja seurustelen mielelläni kollegoiden kanssa. Meillä on hauskaa yhdessä, ja vitsailemme usein keskenämme. Useimmat työtoverit eivät tiedä, että olen autistinen. Vuosien mittaan olen oppinut salaamaan asian, mutta itse asiassa minun alallani autistinen käyttäytyminen ei ole kovin harvinaista. Saattaa olla, että olen autismihäiriöisten joukossa epätyypillinen. Useimmat luulevat, että olemme epäsosiaalisia, mikä ei pidä paikkaansa. On totta, että ajattelemme eri tavoin kuin muut – esimerkiksi kiinnitämme enemmän huomiota yksityiskohtiin – ja meillä on usein aistisäätelyyn liittyviä ongelmia. Mutta rennossa ilmapiirissä nautimme kyllä muiden seurasta.”

Konstantinos on työskennellyt vuoden ajan Euroopan parlamentin infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa Luxemburgissa. Hänellä todettiin MS-tauti vuonna 2006, ja hän käyttää kävellessään kyynärsauvaa. Pyysimme häntä kertomaan työympäristöstään.

”Työympäristöni on monessa suhteessa hyvä: työtoverit ovat mukavia ja infrastruktuuri esteetön. Terveydentilani on pysynyt vakaana tai jopa parantunut. Työ on ollut todella innostavaa. Euroopan parlamentin tilojen esteettömyyttä ja sopivuutta vammaisille on parannettu suuresti. Olen etuoikeutettu, sillä työpaikallani EU:n ajamia hyviä toimintatapoja toteutetaan myös käytännössä.”

Ville on toiminut oikeudellisena asiantuntijana Euroopan komissiossa Brysselissä vuodesta 2013. Hän on ollut sokea syntymästään asti. Pyysimme häntä kertomaan valintamenettelystä ja kysyimme, onko hän törmännyt yllätyksiin työssään EU:n palveluksessa.

”Perehdyin ensin EPSOn verkkosivuihin, ja otin sähköpostitse yhteyttä EPSOn esteettömyystiimiin ennen kuin rekisteröidyin virkakilpailuun. Tiimiltä sain lisäohjeita, miten tarvittavat tiedot täytetään rekisteröitymislomakkeeseen. Esteettömyystiimin toiminta oli erittäin osaavaa ja hyvin organisoitua. Kun olin rekisteröitynyt kilpailuun, tiimi teki erityisjärjestelyjä, jotta pystyin näkövammastani huolimatta osallistumaan ensimmäiselle valintakierrokselle tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa. Ratkaisut toimivat hyvin. Yhteistyö sujui erinomaisesti koko kilpailumenettelyn ajan, myös arviointikeskusvaiheessa. Yllätyin siitä, että lähes kaikki asiakirjat ovat digitaalisessa muodossa, ja kaikki tulevat ja lähtevät viestit rekisteröidään sähköisiin tietokantoihin. Vaikka käytän näytönlukijaa, minun ei enää juurikaan tarvitse käyttää aikaani asiakirjojen skannaamiseen kuten aiemmissa työpaikoissani.”

Frederic is in charge of accessibility for people with reduced mobility at the OIB (the European Commission's office for infrastructure and logistics). Frederic is blind and has been working for the EU institutions since 1998.
We asked him what kind of special arrengements were provided to him at his job.

"Computer equipped with speech synthesis software (JAWS), Braille keyboard. When I arrived, DG Research & Innovation offered me more than what I really needed, it was very impressive and great as a welcome. My first experience was great. Afterwards, during my mobility it was less obvious, but I always knew how to have what I needed by being patient."

Frederic also shares that his disability is not an obstacle within his team.

"The handicap is an advantage here! I present it in a joyful way. I do not give the impression of dragging all the misery of the world behind me. And because I have a dog, it helps, it is the mascot."

Maurizio is press officer in the European Parliament in Italy. He is blind and has been working for the EU institutions since 2015.
We asked him how he found the selection procedure and if he feels integrated in his team.

"The EPSO Accessibility Team was great! Everything went very well during the competition. I had my test in Brail and a personal assistant; I also had a test in an electronic version. In terms of proper job selection, it was only the interview so I didn’t really need any accommodation. I don’t feel any obstacles. I never had problems because I was disabled. If you have a positive attitude, even if people are ignorant or sceptical, if you’re keen on sharing your experience, you can break walls."

Maurizio advises other candidates with special needs to apply for an EU Career.

"I would say, it is absolutely feasible, it can be done, and you don’t need to be polyglot or a super hero! It’s just something very feasible. It takes so little of your time, that you don’t have anything to lose, and what you have to win is a very interesting career. Cost benefit analysis is definitely interesting. The only thing painful thing is the application…. But once you’ve done with it, it’s very little time and potentially a huge opportunity! Don’t be discouraged by the application!"

 

Krystle works as a communications assistant in the European Commission in Brussels, she has reduced mobility and has been working for the European institution since 2002.
We asked her what kind of special arrangements were provided to her and if she feels her disability has been an obstacle for her job.

"The Commission provided me with a wheelchair, a footrest, a medical chair and a reserved parking space. Support bars were placed in the washroom. I feel totally integrated in my team. When we have a meeting, my colleagues come spontaneously to offer help to take me or ask what they can do. It is a pleasure to feel appreciated and recognized for my work. I do not have any special treatment, I work as hard as the others, under a benevolent look when it comes to mobility."

Krystle also gives her advice to other candidates with special needs applying for an EU Career.

"I highly recommend applying! No physical handicap is an obstacle, competitions are based on knowledge, not a marathon. Everyone is accepted, nationality, color, gender, physical disability, ... nothing is an obstacle. All EU nationalities from all horizons are represented, the difference is positive. Maltese PRM or Estonian visually impaired, it has no importance. Multicultural means working with others, without making any distinctions. The Institutions have set up services that welcome all types of people, equal opportunities are a real right."

Fabio is a head of unit at the European Parliament's Directorate of Human Resources. He is a leg amputee and has been working for the European institutions since 2001.
We asked him if he needed any kind of special arrangements at his job.

"When I can not walk with my prosthesis I walk on crutches, but cannot use my hands. I do not use anything special, I have IT tools (Ipad, fewer notebooks). For my back problems due to the prosthesis, I have a table adjusted in height. I am entitled to parking. It was not difficult to get the amenities. Since I have a motor disability, it is less problematic. I can interact 100%."

Fabio shares his advice for other candidates with special needs applying for an EU Career.

"We must not be afraid, we must give ourselves the means to face a new situation. Do not go in the dark, come here and think that everything will be fine and that the Parliament will take care of everything. No institution in the world will be able to take care of everything. Preparing for a new environment is especially applicable for people with disabilities. Someone with a disability already knows that they have to approach things differently... prepare themselves differently too."