Yhtäläiset mahdollisuudet

Etusivu > Hakumenettely > Yhtäläiset mahdollisuudet

Tasavertaiset mahdollisuudet työskennellä EU-toimielimissä

Toiminnan perusta

EPSO toiminta perustuu tasa-arvon ja moninaisuuden arvostamiseen. Se pyrkii toiminnallaan takaamaan, että EU-toimielimet voivat tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille: ketään ei suljeta ulos vaan nykymaailman moninaisuutta arvostetaan. EPSOn keskeiset periaatteet ja tavoitteet ovat seuraavat:

 • EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
 • EPSO ei halua sulkea mitään ryhmiä valintamenettelyjen ulkopuolelle, vaan se antaa kaikille hakijoille tasa-arvoisen tilaisuuden osoittaa kykynsä. EPSO pyrkii havaitsemaan ja poistamaan osallistumista hankaloittavia esteitä, mahdollisia ennakkoasenteita ja syrjintäriskiä.
 • EPSO edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tavoittaakseen mahdollisimman monipuolisen hakijakunnan.
 • EPSO haluaa kasvattaa lahjakkuusreservin moninaisuutta ja edistää sitä, että EU:n virkamieskunta edustaa EU:n kansalaisten moninaisuutta.
 
Periaatteet käytännössä

 

EPSO pyrkii saattamaan nämä periaatteet käytännön teoiksi seuraavin toimin:

 • Koekysymysten neutraalius taataan järjestelmällisten tilastoanalyysien ja seurannan avulla.
 • Valintamenettelyt perustuvat standardoituihin ja objektiivisiin kompetensseja kartoittaviin arviointeihin.
 • Ansioluettelot arvioidaan anonymisoidusti ja pisteytys perustuu ainoastaan objektiivisiin kriteereihin.
 • Vammaisten ja muiden hakijoiden, joilla on erityistarpeita, tarpeet otetaan kohtuullisessa määrin huomioon.
 • Menettelyissä noudatetaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta.
 • Valintamenettelyjä ja -kokeita arvioidaan säännöllisesti tasa-arvon ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Pyrimme tunnistamaan valintamenettelyjen mahdolliset ongelmakohdat, jotka voivat estää niiden tasapuolisuuden, ja toteutamme korjaavia toimia.
 • Tiedotuksen, valintamenettelyjen ja valintakokeiden esteettömyyttä seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa tuotetaan myös apuvälineteknologialle soveltuvaa aineistoa ja annetaan yksilöllistä apua. Esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon kaiken uuden tietotekniikan kehitystyössä.
 • Valintalautakunnan jäsenet saavat koulutusta siihen, miten henkilöstövalinnat ja rekrytoinnit tehdään mahdollisimman puolueettomasti, ennakkoluulottomasti ja ammattitaitoisesti ja taataan hakijoiden yhtäläinen kohtelu.
 • Valintalautakunnat pyritään kokoamaan mahdollisimman tasapainoisiksi, jotta vältetään asenteellisuus ja syrjintä. Valintalautakuntien kokoonpanossa kiinnitetään huomiota siihen, että niihin osallistuu taustoiltaan erilaisia ihmisiä, sukupuoli-, kansallisuus- ja kielijakauma ovat tasapainossa ja että niissä on  edustajia on sekä henkilöstökomiteoista että hallinnosta.
 • Hakijoilta kerätään järjestelmällisesti palautetta, jonka avulla EPSOn toimintaa kehitetään jatkuvasti.
 • Tiedotusta kohdennetaan niin, että se saavuttaa keskeisen kohdeyleisön kaikissa EU-maissa. Tiedotuksessa hyödynnetään myös EU Careers -henkilöstölähettiläitä, eli EU-virkamiehiä, jotka bloggaavat elämästä ja työnteosta EU:ssa. EU Careers -opiskelijalähettiläät puolestaan toimivat aktiivisesti korkeakouluissa, ja lisäksi järjestetään erilaisia tiedotustapahtumia ja messuja.

 

Käytännön toimet sukupuolten tasa-arvon hyväksi

EPSO kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon monin tavoin. Sillä on esimerkiksi psykometrinen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittää ja parantaa valintakokeiden hallintoa etenkin psykometristen ja muiden esivalintavaiheen kokeiden osalta. Lisäksi hakijoiden kompetensseja arviointikeskusvaiheessa arvioivat valintalautakunnan jäsenet saavat koulutusta siihen, että yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuvat sekä haastatteluissa että muissa valintatehtävissä.

Keskeinen tavoite on, että valintamenettelyn kaikissa vaiheissa on hakijan sukupuolella on mahdollisimman pieni merkitys ja naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet osoittaa kykynsä.

Tutkimusten ja muiden toimien avulla EPSO torjuu naisten tai miesten syrjivää kohtelua ja seuraa tilannetta järjestelmällisesti.

Vammaisuus ja erityistarpeet

 

Sairaus tai vammaisuus eivät saa estää valintamenettelyyn osallistumista.

EPSO on kehittänyt toimintarajoitteisia hakijoita varten kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin perustuvan kohtuullisen mukauttamisen menettelyn. Sen avulla voidaan yksilöidä sairauden tai vammaisuuden aiheuttamat esteet ja tarjota erityistarpeita omaaville hakijoille tasavertaiset mahdollisuudet kykyjensä osoittamiseen.

 

 

Erityisjärjestelyt valintakokeita varten

 

 

Jotta sinulle voidaan myöntää vammaisuudesta tai pysyvästä sairaudesta johtuvat erityisjärjestelyt valintamenettelyä varten, sinun on toimittava seuraavasti:

 

VAIHE 1: Merkitse hakulomakkeessa ”Access requirements” -ruutu ja ilmoita omat erityistarpeesi. Kuvaile toimintarajoitteesi ja järjestelytoiveesi tarkasti, että pystymme ymmärtämään ja ottamaan huomioon koetilanteen aiheuttamat vaikeudet.  Tarvitsemme myös jäljennöksen todistuksesta, joka osoittaa vammaisuutesi tai sairautesi. Ilman sitä (tai niitä) erityisjärjestelypyyntöä ei voida ottaa huomioon.

Tällaiseksi asiakirjaksi kelpaa tunnustetun kansallisen elimen antama todistus vammaisuudesta tai erikoislääkärin antama lääkärintodistus. Lääkärintodistukseen on liitettävä tarkempi selostus sairauden laadusta.

 

Takaamme, että sairauttasi tai vammaisuuttasi koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti

18.12.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 45/2001 mukaisesti.

 

 

VAIHE 2: Kun olet ilmoittanut erityisjärjestelytoiveistasi, kohtuullisesta mukautetusta menettelystä vastaava EPSOn esteettömyystiimi ottaa sinuun yhteyttä hyvissä ajoin mahdollisia lisätietoja tai erityisjärjestelyjen vahvistamista varten.

VAIHE 3: Sinut kutsutaan kokeeseen, ja sinulle myönnettyjen kohtuullisten erityisjärjestelyjen mukaisesti voit osallistua siihen mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa.

VAIHE 4: Sinulla on mahdollisuus antaa meille palautetta, jotta voimme koko ajan parantaa käytäntöjämme.

Minkälaiset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia?

 

Toimintarajoitteesi perusteella sinulta kysytään, minkälaiset järjestelyt auttaisivat sinua suoriutumaan koetilanteessa – EPSOn mielestä jokainen on oman sairautensa tai vammaisuutensa paras asiantuntija.

Sinulle tarjotaan järjestelyjä jokaista eri koetyyppiä varten. Tarjotut ratkaisut perustuvat toimittamiisi asiakirjoihin ja todistuksiin sekä EPSOn asiantuntemukseen erityistarpeita omaavien hakijoiden valintakokeiden mukauttamisessa. Tarjottavat järjestelyt voivat näin poiketa pyytämistäsi.

Esimerkkejä järjestelyistä:

- esteettömyyden varmistaminen 

 

- lisäaikaa kokeiden suorittamiseen

- suurennettu tekstikoko   tai suurennusohjelma

 

- pistekirjoitustekstit  tai pistekirjoitusnäppäimistö

 

- ruudunlukuohjelmat

- viittomatulkkaus

- erikoisvalaisimet säädettävät työpöydät

 

- henkilökohtainen avustus jne.

 

 

Esteettömyysongelmia? 

Esteettömyys on tärkeä asia EPSOlle, ja kehitämme jatkuvasti tiedotuksemme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä. Säännölliset esteettömyystarkastuksemme auttavat meitä kartoittamaan parannustarpeita. Esteettömyysvaatimukset sisällytetään myös kaikkiin uusiin IT-projekteihin: tuotamme apuvälineteknologiaa varten esteettömiä tiedostomuotoja asiakirjoista, jotka eivät ole 100 % esteettömiä, ja olemme parhaillamme päivittämässä verkkosivustoamme WCAG 2.0 ‑tasolle (verkkosisällön saavutettavuusohjeet).

Onko sinulla vielä ongelmia verkkosivustomme ja/tai asiakirjojemme käytössä?

Tai haluatko antaa palautetta ja auttaa meitä parantamaan verkkosivustomme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä? Ota meihin yhteyttä

 

 

Lue, mitä henkilöstön jäsenet kertovat työstään

Johan on toiminut kaksi vuotta järjestelmävastaavana Euroopan parlamentissa Brysselissä. Hän sai autismidiagnoosin 12 vuotta sitten, mutta autismia ei ensi silmäyksellä huomaa. Kysyimme häneltä, miten hän on sopeutunut työyhteisöönsä ja onko autismista ollut haittaa hänen työssään.

”Olen mielestäni sopeutunut työtiimiini hyvin. Olen luonteeltani ulospäin suuntautunut, ja seurustelen mielelläni kollegoiden kanssa. Meillä on hauskaa yhdessä, ja vitsailemme usein keskenämme. Useimmat työtoverit eivät tiedä, että olen autistinen. Vuosien mittaan olen oppinut salaamaan asian, mutta itse asiassa minun alallani autistinen käyttäytyminen ei ole kovin harvinaista. Saattaa olla, että olen autismihäiriöisten joukossa epätyypillinen. Useimmat luulevat, että olemme epäsosiaalisia, mikä ei pidä paikkaansa. On totta, että ajattelemme eri tavoin kuin muut – esimerkiksi kiinnitämme enemmän huomiota yksityiskohtiin – ja meillä on usein aistisäätelyyn liittyviä ongelmia. Mutta rennossa ilmapiirissä nautimme kyllä muiden seurasta.”

Konstantinos on työskennellyt vuoden ajan Euroopan parlamentin infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa Luxemburgissa. Hänellä todettiin MS-tauti vuonna 2006, ja hän käyttää kävellessään kyynärsauvaa. Pyysimme häntä kertomaan työympäristöstään.

”Työympäristöni on monessa suhteessa hyvä: työtoverit ovat mukavia ja infrastruktuuri esteetön. Terveydentilani on pysynyt vakaana tai jopa parantunut. Työ on ollut todella innostavaa. Euroopan parlamentin tilojen esteettömyyttä ja sopivuutta vammaisille on parannettu suuresti. Olen etuoikeutettu, sillä työpaikallani EU:n ajamia hyviä toimintatapoja toteutetaan myös käytännössä.”

Ville on toiminut oikeudellisena asiantuntijana Euroopan komissiossa Brysselissä vuodesta 2013. Hän on ollut sokea syntymästään asti. Pyysimme häntä kertomaan valintamenettelystä ja kysyimme, onko hän törmännyt yllätyksiin työssään EU:n palveluksessa.

”Perehdyin ensin EPSOn verkkosivuihin, ja otin sähköpostitse yhteyttä EPSOn esteettömyystiimiin ennen kuin rekisteröidyin virkakilpailuun. Tiimiltä sain lisäohjeita, miten tarvittavat tiedot täytetään rekisteröitymislomakkeeseen. Esteettömyystiimin toiminta oli erittäin osaavaa ja hyvin organisoitua. Kun olin rekisteröitynyt kilpailuun, tiimi teki erityisjärjestelyjä, jotta pystyin näkövammastani huolimatta osallistumaan ensimmäiselle valintakierrokselle tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa. Ratkaisut toimivat hyvin. Yhteistyö sujui erinomaisesti koko kilpailumenettelyn ajan, myös arviointikeskusvaiheessa. Yllätyin siitä, että lähes kaikki asiakirjat ovat digitaalisessa muodossa, ja kaikki tulevat ja lähtevät viestit rekisteröidään sähköisiin tietokantoihin. Vaikka käytän näytönlukijaa, minun ei enää juurikaan tarvitse käyttää aikaani asiakirjojen skannaamiseen kuten aiemmissa työpaikoissani.”