Стажове

Ако искате да получите добра представа за работата в институциите на ЕС, защо не кандидатствате за стаж?

Всяка година около 1900 млади хора получават шанс да подобрят професионалните си умения, да развият личните си качества и да увеличат познанията си за ЕС чрез неговите програми за стажанти. Повечето институции на ЕС организират стажове за млади хора, завършили висше образование, които обикновено продължават между 3 и 5 месеца.

Стажовете се провеждат в широк кръг от области и предлагат отлична възможност да се запознаете отблизо с работата на ЕС. Съдържанието на работата зависи до голяма степен от ведомството, в което се провежда стажът. Предлагат се възможности в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда, комуникациите и много други.

Процедурите за подбор на стажанти се извършват самостоятелно от институциите и агенциите на ЕС. По-долу можете да видите някои от наличните възможности. Моля, имайте предвид, че е възможно този уебсайт да не съдържа всички налични възможности.

 


Стажове „Робер Шуман“

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Други градове от ЕС, Страсбург (Франция)
Институция/агенция: Европейски парламент
Вид на договора: Стажант

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да запознаят участниците с работата на Европейския парламент.

Кой може да кандидатства: Висшисти на възраст 18 години или повече. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по два от официалните езици на Европейския съюз и да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1300 евро

Начални дати: 1 март и 1 октомври

За повече информация: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Съвет на Европейския съюз — платени стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които към датата на изпращане на кандидатурите са завършили поне първата част от своето университетско образование и разполагат с диплома или еквивалентен на нея документ.

Продължителност: 5 месеца.

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета.

Начални дати:

 • 1 февруари (период на кандидатстване около август/септември — проверете отново тогава за окончателните дати).
 • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).

За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Съвет на Европейския съюз — задължителни неплатени стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.

Продължителност: 2—5 месеца 

Заплащане: Не. Възстановяване на пътни разноски. Карта за намаление в ресторанта на Генералния секретариат на Съвета. Здравна застраховка/застраховка срещу злополука.

Начални дати:

 • - 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати)
 • - 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).

За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Съвет на Европейския съюз — Програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Институция/агенция: Съвет на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

 

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Тези стажове са запазени за висшисти или студенти трета, четвърта или пета година, които са граждани на ЕС и имат признато увреждане.

Продължителност: 5 месеца 

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета. При наличие на надлежна обосновка стажантите с увреждания могат да получават допълнителна сума, която може да достигне половината от стипендията за стаж.

Начални дати:

 • 1 февруари (период на кандидатстване около септември/октомври — проверете отново тогава за окончателните дати).
 • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).

За повече информация: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Grange (Ирландия), Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Европейска комисия
Вид на договора: Стажант

Програмата за стажове в Европейската комисия е отворена за висшисти от цял свят.

Стажовете се провеждат в широк кръг от области и предлагат отлична възможност да се запознаете отблизо с работата на ЕС. Съдържанието на работата зависи до голяма степен от службата, в която се провежда стажът. Предлагат се възможности в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда, комуникациите и много други.

Стажантите получават същите видове задачи като новоназначените служители висшисти. На практика това може да означава организиране на работни групи и заседания, събиране на информация и документация, изготвяне на доклади и отговаряне на запитвания, както и участие в заседания на отдели и други прояви. Ще има и задачи, които са специфични за съответното ведомство – юристите в Комисията ще извършат дейности, различни от тези на икономистите в Сметната палата или на служителите с общ профил в Парламента.

Кой може да кандидатства: Могат да кандидатстват всички завършили висше образование, които са получили дипломата си (обикновено, ако дипломата все още не е издадена, може да се представи академична справка). За стажовете не е задължително кандидатът да е гражданин на ЕС (малък брой места са запазени за граждани на страни извън ЕС), но обикновено се изискват познания по два езика на ЕС. Трудовият опит и магистърска или докторска степен са предимство, но обикновено не са задължителни.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. 1176,83 евро — считано от 1 март 2018 г., и възстановяване на пътните разходи.

Начални дати: 1 март и 1 октомври 

За повече информация: https://ec.europa.eu/stages/


Съд на Европейския съюз — стажове за устни преводачи

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Съд на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

Стажовете за устни преводачи са насочени на първо място към наскоро дипломирани конферентни преводачи, чиито езикови комбинации представляват интерес за дирекция „Устни преводи“. Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат напътствани при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите по случаи, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина".

Кой може да кандидатства: Наскоро дипломирани конферентни преводачи, притежаващи съответната диплома, които могат да четат на френски

Продължителност: 10 — 12 седмици

За повече информация: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Стажове

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Съд на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекцията за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникации“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд или в дирекция „Устни преводи".

Кой може да кандидатства: Завършили право или политически науки (с преобладаващо изучаване на право), които владеят френски език.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1120 евро на месец. 

Начални дати: 1 март и 1 октомври 

За повече информация: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Европейска централна банка

Местоположение (-я): Frankfurt (Germany)
Институция/агенция: Европейската централна банка
Вид на договора: Стажант

Стажантската програма на Европейската централна банка (ЕЦБ) ви дава възможност да приложите на практика знанията, придобити по време на следването си, и да се запознаете отблизо с изискванията на работата за Европа. Като стажант ще придобиете представа за дейностите на ЕЦБ и ще допринесете за изпълнението на нейната мисия. Задачите, които ще изпълнявате като стажант, ще бъдат обект на надзор и ще зависят от отдела, към който се присъедините. Те могат да включват изследователска работа, съставяне на проектодоклади, компилиране на статистически данни, извършване на оперативни задачи и участие в ad hoc проучвания.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или на присъединяваща се държава, които са завършили поне първия цикъл на своето университетско образование (бакалавърска степен)

Продължителност: 3 — 6 месеца (с възможност за общо удължаване до максимум 12 месеца)

Платен: Да. Около 1050 евро на месец

Начални дати: Текущи

За повече информация: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 01/05/2021 - 00:01
Краен срок: 30/06/2021 - 23:59(брюкселско време)
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Сметна палата
Вид на договора: Стажант

Европейската сметна палата организира три периода на обучителен стаж в области от нейната дейност всяка година.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които имат диплома за висше образование или са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит, бюджет, счетоводство, администрация, човешки ресурси, писмени преводи, комуникация, международни отношения, право).

Продължителност: 3, 4 или 5 месеца.

Заплащане: Да. Около 1350 евро (в зависимост от наличния бюджет).

Начални дати: 1 февруари, 1 май и 1 септември всяка година.

За повече информация: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Европейска служба за външна дейност

Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Вид на договора: Стажант

ЕС има дългогодишна традиция в предлагането на възможности за стажове в делегациите на Съюза по света. Стажовете са предназначени основно за студенти и млади хора с висше образование. Те представляват образователен проект, който не предвижда никакви договорни или трудови правоотношение с делегацията.

Кой може да кандидатства: В зависимост от съответния стълб стажовете в делегациите на ЕС са отворени за граждани на ЕС, граждани на страни кандидатки, приключили преговорите за присъединяване към ЕС, и граждани на приемащата държава. За платени стажове — кандидатите трябва да са завършили университет или еквивалентно висше учебно заведение и да са получили най-малко бакалавърска степен; за неплатени задължителни стажове — кандидатите трябва да са студенти 3-та, 4-та или 5-та година в университет или друго висше учебно заведение. Кандидатите трябва да могат да общуват на работния език на съответната делегация на ЕС, а познанията по официалния език на приемащата държава са предимство.

Продължителност: максимум 6 месеца

Заплащане: за млади хора с висше образование и по-малко от една година професионален опит.
Неплатени задължителни стажове: за студенти, които вече пребивават и учат в приемащата държава.

За повече информация: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Два пъти годишно Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага стажове за висшисти. През тези периоди на обучение на работното място може да се научи какви са дейностите и ролята на ЕИСК и да се придобие професионален опит в мултикултурна среда.

Кой може да кандидатства: Висшисти, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1190 евро на месец

Начални дати: 16 февруари и 16 септември

За повече информация: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Европейски икономически и социален комитет — краткосрочни стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Понякога се предлагат краткосрочни неплатени стажове, за които няма възрастови ограничения.

Кой може да кандидатства: Студенти и наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: От 1 до 3 месеца

Платен: Не.

Начални дати: текущо

За повече информация: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Чрез стажовете в Комитета на регионите ще усетите отблизо динамиката на една политическа асамблея. Ще се запознаете с целите на Комитета на регионите и неговата работа в областта на европейската интеграция. Всеки стажант се изпраща в отделна служба на Комитета на регионите. Естеството на работата зависи до голяма степен от отдела. Някои отдели са по-силно ориентирани към политиката, а други — към административната работа. По принцип задачите, които се възлагат на стажантите, са еквивалентни на задачите, изпълнявани от по-младшите длъжностни лица (степен AD5).

Кой може да кандидатства: Висшисти от държава от ЕС или от страна, която е официален кандидат за присъединяване. Те трябва да владеят отлично един официален език на ЕС и един от работните езици на Съюза (френски или английски) на задоволително равнище.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1000 евро на месец.

Начални дати: 16 февруари и 16 септември

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Комитет на регионите — стажове за държавни служители

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Целта на тези стажове е придобиване на знания и опит във връзка с политическите процеси в Комитета на регионите, като в същото време се предоставят практически познания / мнения за работата на Комитета на местно и регионално равнище. Стажантите ще получат обща представа за целите на европейското сътрудничество и интеграция чрез работата на Комитета на регионите и ще имат възможност да работят в мултикултурна и многоезична среда.

Кой може да кандидатства: държавни служители от органи на местно, регионално или национално равнище в страните от ЕС или от държава, която е официален кандидат за присъединяване. Кандидатите трябва да заемат позиция, свързаните с която отговорности съответстват на отговорностите на служителите на административни длъжности в ЕС.

Продължителност: От 1 до 4 месеца (срокът може да бъде удължен до 6 месеца)

Платен: Не. Възнаграждението се предоставя от изпращащата институция.

Начални дати: текущо

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Комитет на регионите — краткосрочни посещения с учебна цел

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Периодите на обучение в Комитета на регионите позволяват да завършите конкретен проект, като в същото време дават уникална възможност да се запознаете лично с работата на Комитета. Стажантите придобиват практически опит и знания във връзка с ежедневната дейност на службите на Комитета, като работят в мултикултурна и многоезична среда.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС или на държава, която е официален кандидат за присъединяване. Те трябва да имат поне бакалавърска степен.

Продължителност: От 1 до 4 месеца (срокът може да бъде удължен до 6 месеца в зависимост от наличните ресурси)

Платен: Не.

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Стажове

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

ЕИБ предлага ограничен брой стажове за студенти и висшисти, които желаят да научат повече за работата на банката или да придобият опит в своята област на обучение. Съществуват 4 различни стажантски програми: Eвропейска инвестиционна банка (ЕИБ), Механизъм за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP), Доверителен фонд за техническа помощ за Източното партньорство (EPTATF) и Партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

Кой може да кандидатства: Граждани на държавите от ЕС и на страните кандидатки (понастоящем Турция, Сърбия и Черна гора) с по-малко от една година професионален опит.

Продължителност: 1-5 месеца (6 месеца, ако стажът е поискан от университет).

Заплащане: Да

Начални дати: 1 февруари / 1 март, 1 септември /1 октомври

За повече информация: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Механизъм за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP)

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

Кой може да кандидатства? Алжир, Египет, Палестина*, Израел, Йордания, Ливан, Мароко и Тунис.

Продължителност: 6 месеца (до 1 година).

Заплащане: Да.

Начални дати: 1 септември/1 октомври

*Това название не може да се тълкува като признаване на Палестина за държава и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

За повече информация: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Доверителен фонд за техническа помощ за Източното партньорство (ETPATF)

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

Кой може да кандидатства? Азербайджан — при условие че бъде подписано рамково споразумение, Армения, Грузия, Молдова и Украйна.

Продължителност: 6 месеца (до 1 година).

Заплащане: Да.

Начални дати: 1 септември/1 октомври.

За повече информация: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн)

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

Кой може да кандидатства? Ангола - Антигуа и Барбуда - Белиз - Кабо Верде - Коморски острови - Бахамски острови - Барбадос - Бенин - Ботсуана - Буркина Фасо - Бурунди - Камерун - Централноафриканска република - Чад - Демократична република Конго - Република Конго - Острови Кук - Кот д' Ивоар - Джибути - Доминика - Доминиканска република - Еритрея - Етиопия - Фиджи - Габон - Гамбия - Гана - Гренада - Република Гвинея - Гвинея-Бисау - Гвиана - Хаити - Ямайка - Кения - Кирибати - Лесото - Либерия - Мадагаскар - Малави - Мали - Маршалови острови - Мавритания - Мавриций - Микронезия - Мозамбик - Намибия - Науру - Нигер - Нигерия - Ниуе - Палау - Папуа Нова Гвинея - Руанда - Сейнт Китс и Невис - Сейнт Лусия - Сейнт Винсънт и Гренадини - Соломонови острови - Самоа - Сао Томе и Принсипи - Сенегал - Сейшелски острови - Сиера Леоне - Сомалия - Суринам - Свазиленд - Танзания - Източен Тимор - Того - Тонга - Тринидад и Тобаго - Тувалу - Уганда - Вануату - Замбия - Зимбабве

Продължителност: 6 месеца (до 1 година).

Заплащане: Да.

Начални дати: 1 септември/1 октомври

За повече информация: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Страсбург (Франция)
Институция/агенция: Европейски омбудсман
Вид на договора: Стажант

Службата на европейския омбудсман предлага стажове за висшисти, които се интересуват от публичната администрация на Европейския съюз, и по-специално от нейната връзка с гражданите.

Целта на стажовете е наскоро дипломиралите се висшисти да придобият практически опит във връзка с работата на европейския омбудсман и да им се даде възможност да задълбочат и развият знанията и уменията, придобити по време на тяхното следване. Задачите на стажантите, в зависимост от направлението на даден стаж, ще включват оказване на помощ при проверките на жалби, помощ в областта на медиите и комуникациите, работа по проекти в областта на ИТ или по проучвания, свързани с дейността на омбудсмана. Стажантите работят под прекия контрол на длъжностно лице или друг представител на службата на европейския омбудсман — обикновено ръководител на отдел или заемащ еквивалентна длъжност.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или от страни кандидатки за присъединяване към Съюза, които имат диплома за завършено образование с продължителност поне 3 години в една от областите, посочени в обявлението за стажа.

Продължителност: максимум 1 година (в зависимост от резултатите).

Платен: Да. Около 1300 евро месечно в Брюксел и около 1600 евро месечно в Страсбург.

Начални дати: 1 януари и 1 септември.

За повече информация: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Европейският надзорен орган по защита на данните предлага на наскоро дипломирани висшисти възможност да приложат на практика придобитите познания, по-специално в техните конкретни области на компетентност. Стажовете дават възможност за придобиване на практически опит във връзка с ежедневната дейност на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС, които са завършили първия цикъл от висшето си образование (три години университетско образование) и са получили диплома или еквивалентен на нея документ.

Продължителност: 5 месеца 

Платен: Да. Около 950 евро на месец.

Начални дати: 1 март и 1 октомври

За повече информация: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Местоположение (-я): Warsaw (Poland)
Вид на договора: Стажант

Frontex приветства кандидатури от силно мотивирани кандидати с различни образователни и професионални квалификации, които да допринесат за работата на агенцията в зависимост от техните експертни познания и интереси. Стажантската програма на Frontex предоставя възможност за натрупване на практически трудов опит в сферата на сътрудничеството, свързано с външните граници на Европейския съюз, придобиване на познания за Европейския съюз, неговите институции и дейности и за практическо приложение на знанията, придобити по време на следването или трудовата дейност на кандидатите.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз или на асоциираните към Шенген държави, които са завършили първия цикъл на образование и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент ( поне 3 години на обучение — най-малко степен „бакалавър“ или еквивалентна на нея) от висше учебно заведение (университетско или равностойно на него образование или обучение в областта на правоприлагането) в област от значение за дейностите на Frontex.

Продължителност: 3 — 12 месеца

Заплащане: Да. Около 720 евро на месец.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Европейска агенция за авиационна безопасност

Местоположение (-я): Cologne (Germany)
Вид на договора: Стажант

Агенцията предлага възможности във всички области на организацията, както за лица, наскоро завършили висше образование, така и за студенти. Целта на тези възможности е запознаване с агенцията и нейната роля в дейностите на Европейския съюз.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава, членуваща в ЕААБ, или държава със статут на наблюдател в управителния съвет на ЕААБ, които имат опит или познания в областите на дейност на агенцията

Продължителност: 12 месеца 

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Европейски център за развитие на професионалното обучение — Cedefop

Местоположение (-я): Thessaloniki (Greece)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Cedefop имат за цел да се предостави възможност на висшисти и докторанти да натрупат уникален практически опит с работата на Cedefop и да се запознаят с дейностите на институциите на ЕС като цяло. Освен това стажовете целят да се осигури разбиране на целите и задачите на процесите и политиките на ЕС за интеграция.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и на страни кандидатки за членство, които са завършили първия цикъл на висше образование и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент.

Продължителност: 9 месеца

Заплащане: Да. 919,4 евро месечно за стажанти от чужбина, както и за стажанти пребиваващи в Гърция, които трябва да се преместят в Солун за продължителността на стажа, и 689,5 евро месечно за стажанти, които вече пребивават в Солун.

Начални дати: 1 октомври

За повече информация: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Европейска агенция по химикалите

Местоположение (-я): Хелзинки (Финландия)
Вид на договора: Стажант

Годишно има до 20 възможности за стажове за висшисти в научни области като химия, токсикология, биология, наука и технологии, свързани с околната среда, както и в административни области като право, комуникации, финанси, човешки ресурси и ИКТ.

Кой може да кандидатства: Лица, завършили висше образование, които са граждани на държава от ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Продължителност: 3—6 месеца 

Заплащане: Да. Около 1300 евро на месец

Начални дати: Март и септември

 

За повече информация: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Стажове

Местоположение (-я): Parma (Italy)
Вид на договора: Стажант

ЕОБХ предлага платени стажове и учебни посещения за талантливи и висококвалифицирани млади професионалисти в началото на своята кариера, в област по техен избор.

Кой може да кандидатства: Висшисти, владеещи английски език на ниво B2, които са граждани на държава от ЕС или на трета държава.

Продължителност: 12 месеца 

Заплащане: Да, стипендия в размер на 1150 евро на месец.

Начална дата: Ноември / февруари (възможни са разлики, моля, прочетете поканата).

За повече информация: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


(Eurofound) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Местоположение (-я): Дъблин (Ирландия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Eurofound предлагат на млади висшисти уникален опит от първа ръка в ежедневната работа на Eurofound и функционирането на фондацията в рамките на по-широкия европейски и институционален контекст.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и страни кандидатки, които са завършили първия цикъл от своето висше образование (университетско образование) и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент. 

Продължителност: 6 месеца (може да бъде удължен с още най-много 6 месеца).

Заплащане: Да. Около 1410 евро.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Стажове

Местоположение (-я): Vilnius (Lithuania)
Вид на договора: Стажант

Основната цел на стажовете е да: предоставят опит и обучение на работното място в ключови области от работата на Института; разширяват и помагат за прилагане на знанията, придобити по време на следването или професионалния живот; предоставят практически познания за агенциите и институциите на ЕС; дадат възможност на стажантите да придобият професионален опит в агенция на ЕС.

Кой може да кандидатства: Висшисти, които са граждани на държава от ЕС или от ЕАСТ, или държава, отговаряща на условията за предприсъединителна помощ.

Продължителност: до 6 месеца

Заплащане: Да. Около 750 евро на месец.

Начални дати: Текущи

За повече информация: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия („термоядрен синтез за енергия“)

Местоположение (-я): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Вид на договора: Стажант

Програмата за стажове на Съвместното предприятие "термоядрен синтез за енергия" (F4E) цели насърчаване на осведомеността, знанията и разбирането на неговата роля в проекта ITER и в европейския контекст, както и предоставяне на обучение на висшисти в областта на ядреното инженерство, физиката, администрацията и комуникациите.

Кой може да кандидатства: Граждани на една от държавите от ЕС или Швейцария със завършен университетски курс на обучение с продължителност поне 3 години (минимум бакалавърска степен) и с много добри познания по английски.

Продължителност: 4 — 9 месеца

Платен: Да. Около 1000 евро на месец плюс възстановяване на пътните разходи

Начални дати: Октомври

 

За повече информация: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Стажове

Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Вид на договора: Стажант

Програмата за стаж цели да предостави на стажантите професионален опит в областта на морската безопасност (законодателство и сътрудничество между държавите членки) и действията за справяне със замърсяването на моретата. Обучението на работното място позволява на стажантите да приложат на практика знанията, които са придобили по време на университетското си образование или професионалната си кариера в областта на морската безопасност, комуникации или администрация.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС, Исландия, Норвегия и страни кандидатки, бенефициери на предприсъединителна помощ, които имат добри познания по английски език. Кандидатите трябва да са завършили първия цикъл от своето висше образование (университетско образование) и да са получили образователно-квалификационна степен.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Да. Според случая.

Начални дати: 1 март и 1 септември

За повече информация: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Европейска агенция по лекарствата

Местоположение (-я): Amsterdam (The Netherlands)
Вид на договора: Стажант

Европейската агенция по лекарствата има програма за стажове за висшисти. Чрез програмата стажантите се запознават с агенцията и нейната роля в ЕС и в Европейската регулаторна мрежа за лекарствата и придобиват ценно професионално обучение.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от ЕС и ЕИП, които наскоро са получили диплома за завършено висше образование или изследователска степен или са студенти във висше учебно заведение по програма „Еразъм+“ или друга подобна.

Продължителност: 10 месеца 

Заплащане: Да. 25 % от възнаграждението за степен AD5, стъпка 1 и корекционен коефициент за Нидерландия.

Начална дата: октомври

За повече информация: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите имат за цел да предоставят на стажантите практически познания за функционирането на една европейска агенция.

Кой може да кандидатства: Лица с висше образование, които са граждани на държави от ЕС, Норвегия и Турция

Продължителност: 3—8 месеца 

Заплащане: В зависимост от бюджета

Начални дати: Текущо

За повече информация: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) позволяват на ентусиазирани висшисти да допринесат със своя свеж поглед и актуални научни знания за подобряване на оперативната работа на ENISA.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, завършили първия цикъл от своя курс на висше образование и получили пълна университетска степен или неин еквивалент

Продължителност: 3 — 12 месеца 

Заплащане: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: През цялата година

За повече информация: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Европейска железопътна агенция

Местоположение (-я): Валaнсиен (Франция)
Вид на договора: Стажант

Европейската железопътна агенция играе важна роля в развитието на единното европейско железопътно пространство. Тя ви кани да помогнете за постигането на нейните амбициозни цели. Ще участвате в реални проекти, свързани с вашето образование и опит, заедно с най-добрите специалисти, в приветлива и стимулираща работна среда.

Кой може да кандидатства: Висшисти (най-малко 3 години обучение), които владеят много добре английски език и втори език (за гражданите на ЕС това трябва да бъде един от официалните езици на ЕС)

Продължителност: 3 — 5 месеца 

Заплащане: Да. Около 1200 евро на месец

Начална дата: 1 март и 1 октомври

За повече информация: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Стажове

Местоположение (-я): Торино (Италия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете предлагат професионален опит в администрацията на сътрудничеството в областта на образованието и обучението, задълбочено запознаване с целите и дейностите на ETF и възможност за стажантите да приложат знанията си на практика.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС и държави партньори на ETF.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Дa.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


(FRA) Агенция на Европейския съюз за основните права

Местоположение (-я): Виена (Австрия)
Вид на договора: Стажант

Една от целите на стажа на Агенцията за основните права е да се даде възможност на стажантите да допринесат за изпълнението на нейната мисия за превръщане на основните права в реалност за всички в ЕС.

Кой може да кандидатства: Студенти, които са завършили поне първия цикъл от своето висше образование (напр. в университет) и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент преди крайната дата за кандидатстване. Стажантите се подбират измежду граждани на държавите от Европейския съюз и страните кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) и потенциални кандидатки за членство в ЕС (Босна и Херцеговина и Косово).

Продължителност: 9 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: 1 октомври

За повече информация: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


(Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз

Местоположение (-я): The Hague (The Netherlands)
Вид на договора: Стажант

Европол предлага ценни възможности за обучение за висшисти и специалисти. Стажовете на агенцията са възможност да се запознаете с работата в Европол и да бъдете част от мултикултурен екип. Всяка година Европол предлага определен брой стажове, които ви дават възможност да научите повече за дейността на агенцията и да приложите на практика вашите знания и умения, като допринасяте за мисията на Европол.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от Европейския съюз, завършили или следващи курс на университетско образование или професионално обучение, имащ отношение към задачите на Европол, както и много добри познания по поне два езика на ЕС, единият от които трябва да бъде английски. 

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Да. Около 790 евро на месец.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


Служба на ЕС за интелектуална собственост — професионална стажантска програма (Pan-European Seal Programme)

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази схема предоставя уникална възможност за млади висшисти да се запознаят с работата на Европейския съюз като цяло и по-специално с работата на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Това е също и шанс за участниците да приложат на практика знанията, придобити по време на тяхното обучение, най-вече в съответните им области на компетентност. Освен това стажът им помага да разберат целите и процедурите, свързани с марката на Европейския съюз и системата за дизайни на Общността, както и с нарушения на правата върху интелектуалната собственост и правоприлагането.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 12 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — млади специалисти

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази стажантска програма има за цел да даде възможност на млади специалисти да се запознаят с работата на Европейския съюз като цяло и по-специално със дейностите на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Тя ще им позволи да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания и да натрупат първоначален професионален опит, най-вече в техните конкретни сфери на компетентност.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 12 месеца и 2 седмици.

Заплащане: Да.

Начални дати: Между 1 септември и 15 октомври.

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — младши служители по индустриална собственост

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) предлага платени стажове за младши служители от национални и международни ведомства за индустриална собственост. В рамките на стажовете се предлага техническо обучение в специфични за администрацията по индустриална собственост области, по-специално по отношение на търговски марки и дизайни. Те дават възможност на стажантите да научат за услугите на EUIPO за електронна регистрация, да наблюдават методите на управление и стратегиите и да получат познания за базите данни на EUIPO и по технически въпроси. Стажантите работят и в други специфични области на експертни познания, като например човешки ресурси, комуникации или информационни технологии.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 5 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — Неплатени стажове

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази стажантска програма е предназначена за лица, завършили висше образование, които в хода на своето следване или в някакъв друг контекст вече са натрупали известен първоначален опит в областите на дейност на Службата.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 2 — 6 месеца

Заплащане: Не.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Сателитен център на Европейския съюз

Местоположение (-я): Torrejon de Ardoz (Spain)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Сателитния център на ЕС имат за цел да се даде възможност на стажантите да придобият практически опит и знания за оперативната работа на центъра, като в същото време извършват специфични задачи от полза за центъра, използвайки своите актуални академични знания.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или трети държави, които са подписали приложението относно разпоредбите за присъединяването към дейностите на Сателитния център

Продължителност: 2—6 месеца (може да бъде удължен до 12 месеца)

Заплащане: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Съвместен изследователски център

Местоположение (-я): Geel (Belgium), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Институция/агенция: Joint Research Centre
Вид на договора: Стажант

Съвместният изследователски център предлага стимулираща, мултикултурна и мултидисциплинарна среда за научни изследвания за стажанти. Има два вида стажове:

1. стаж, свързан с подготовката на дипломна работа за придобиване на университетска степен;

2. стаж след завършване на висше образование (или еквивалентна степен) в срок от 5 години от придобиването на последната университетска степен.

Кой може да кандидатства: Гражданите на държавите от ЕС, страните кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, и други държави, които имат финансово участие в Рамковата програма.

Продължителност: 3 — 5 месеца 

Платен: Да. В зависимост от мястото на наемане.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


(Евроюст) Агенция на Европейския съюз за съдебно сътрудничество

Местоположение (-я): The Hague (The Netherlands)
Вид на договора: Стажант

Евроюст предлага определен брой стажове през цялата година, които ви дават възможност да научите повече за дейността на нашата организация и да приложите на практика вашите знания и умения, като допринасяте за мисията на Евроюст. 

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и страни кандидатки, които са завършили или в момента следват курс на университетско образование или професионално обучение, имащ отношение към задачите на стажа в Евроюст, или, като алтернатива, имат професионален опит, които би бил от полза за стажа.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Не.

Начални дати: Текущи

За повече информация: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


(CdT) Център за преводи за органите на Европейския съюз

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

Центърът за преводи предлага стажове основно на студенти от държавите от Европейския съюз и на граждани от държави кандидатки, които желаят да се запознаят с областите на дейност на Центъра и да натрупат личен опит в мултикултурна и многоезична среда с възможност за изграждане на контакти.

Кой може да кандидатства: кандидати, които са завършили поне четири семестъра университетско или еквивалентно образование в област от интерес за Центъра и които имат известен първоначален опит в една от областите на дейност на Центъра. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително друг език на ЕС. 

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Да. 25% от основната месечна заплата на срочно нает служител със степен AD5, стъпка 1.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Всяка година ЕDA провежда едногодишна стажантска програма, насочена към наскоро дипломирали се висшисти, които искат първите им стъпки в сферата на труда да са в организация, която е в основата на сътрудничеството в областта на отбраната в Европа.

Стаж в EDA ще ви даде възможност за:

 • уникален опит по отношение на политиките и процесите за развитие на европейските отбранителни способности
 • прилагане на знанията, придобити по време на вашето обучение
 • работа в мултикултурна и динамична професионална среда.

Кой може да кандидатства: лица, които наскоро са завършили висше образование и до момента не са провеждали платен или неплатен стаж и не са работили в друга европейска институция или орган в продължение на повече от шест седмици. Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост, посочени в обявлението за свободна длъжност.

Продължителност: 1 година

Заплащане: да, 1229,32 евро/месец (2021 г.)

Начални дати: веднъж годишно, 1 или 16 септември

За повече информация: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Стажове (различни профили)

Начало на процедурата за кандидатстване: 29/03/2021 - 12:00
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Местоположение (-я): Paris (France)
Вид на договора: Стажант

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) организира общи покани за изразяване на интерес за стажантски позиции без конкретен краен срок за кандидатстване за следните профили:

 • Трансверсални компетентности
 • Право
 • Финансови пазари

Целта на нашите стажантски програми е да предостави на висшистите/студентите уникален опит от първа ръка за работата на ESMA. Стажовете предлагат от 6 до 12-месечно практическо обучение в областите анализ на пазара, статистика или управление на данни. Те предоставят също така информация за концептуалните и емпиричните въпроси на функционирането и интеграцията на финансовите пазари, както и регулирането, надзора и правоприлагането в Европейския съюз. За повече информация, моля, вижте обявленията за свободни длъжности на портала за набиране на персонал на ESMA.

Кой може да кандидатства: Висшисти и студенти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Заплащане: 1185,07 евро (стаж за студенти) / 1777,60 евро (стаж за дипломирани висшисти)

Начални дати: различни.

За повече информация: https://esmacareers.adequasys.com


Стажове

Местоположение (-я): Bilbao (Spain), Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в EU-OSHA имат за цел стажантите да се запознаят с целите и дейностите на агенцията, да придобият практически опит и знания за ежедневната работа на EU-OSHA и да работят в многообразна, мултикултурна и многоезична среда, което допринася за развитието на взаимно разбирателство, доверие и толерантност.

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, които са граждани на държави от ЕС или Исландия, Норвегия и Лихтенщайн (страни по Споразумението за ЕИП). Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца (възможност за удължаване с още шест месеца).

Заплащане: Да. Около 1 190 евро на месец.

Начални дати: 1 септември.

За повече информация: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Стажове

Местоположение (-я): Frankfurt (Germany)
Вид на договора: Стажант

 

Кой може да кандидатства: Стажантите трябва да бъдат граждани на държави от Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и страни кандидатки след тяхното присъединяване. Кандидатите трябва да са включени в програма за обучение в системата на висшето образование или да са завършили висше образование. За приемане в стажантската програма не се изисква минимално равнище на висше образование.

Продължителност: 1—6 месеца.

Заплащане: Да. Около 1300 евро на месец.

Начални дати: променливи.

За повече информация: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 29/04/2019 - 00:00
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Местоположение (-я): Любляна (Словения)
Вид на договора: Стажант

 

Стажантската програма е насочена главно към младите висшисти, без да се изключват лицата, които в рамките на обучение през целия живот наскоро са завършили висше образование и са в началото на нова професионална кариера. 

Кой може да кандидатства: 

 • Граждани на държава от Европейския съюз, които са навършили 18 години.
 • Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование и е удостоверена с диплома (която е издадена в държава – членка на ЕС, или за която е издадено удостоверение за еквивалентност от орган на държава членка), когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години.
 • Кандидатите не трябва да са провеждали или да провеждат какъвто и да е стаж в институция или орган на Европейския съюз или да са работили или работят в институция или орган на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца

Заплащане: Да. 600 евро месечно заплащане и 350 евро за квартирни разходи.

Начални дати: 1 септември или 1 март.

За повече информация: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Стажове (административни профили)

Местоположение (-я): Paris (France)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни възможности за стаж. Целта на програмата за стажове е да се предостави на наскоро дипломиралите се висшисти уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Платени: в съответствие с решението на ЕБО за стажовете (достъпно е на уебсайта на органа)

Начални дати: различни

За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Стажове (технически профили)

Местоположение (-я): Paris (France)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни стажове с технически профил в:

 1. отдел „Икономически анализ и статистика“ (EAS);
 2. отдел „Пруденциално регулиране и надзорна политика“ (PRSP) и звено „Координация на политиките“ (PAC);
 3. отдел „Банкови пазари, иновации и потребители“ (BMIC);
 4. правния отдел.

Целта на стажантската програма е да предостави на наскоро дипломирали се висшисти възможност да придобият уникален и непосредствен опит по отношение на ежедневната работа на ЕБО и разбиране за целите и задачите на финансовото регулиране.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (не повече от общо 12 месеца)

Заплащане: в съответствие с решението на ЕБО относно стажовете (достъпно на уебсайта на ЕБО)

Начални дати: различни

За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Стажове

Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Вид на договора: Стажант

Европейската агенция за глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) предлага платени стажове в различни отдели.

Кой може да кандидатства: 

 • Висшисти, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз. 
 • Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.
 • Кандидатите не трябва вече да са били на стаж в Европейската агенция за ГНСС.

Продължителност на договора: 6 месеца

Възможност за подновяване: Да

Заплащане: Да. 1000 евро (месечна стипендия)

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing