Премини към основното съдържание

Тестове на EPSO

Последна актуализация: 8.6.2022 г.
 

Научете повече за нашите тестове

Всички конкурси на общо основание или процедури за подбор, за които е публикувано обявление на уебсайта на EPSO, включват полагането на поредица от тестове за оценка на общи и специфични компетентности. Процесът на оценяване се извършва на няколко етапа: по време на първия етап кандидатите трябва да се явят на няколко теста с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат компютър. При конкурсите за специалисти първоначалният етап може да се основава само на квалификации.

Кандидатите, които са преминали успешно тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, провеждани на компютър, и/или подбора по квалификации и които според информацията, предоставена в електронния формуляр за кандидатстване, отговарят на всички общи и специални условия за допустимост, ще бъдат поканени да се явят на тестове в рамките на центъра за оценяване. Тестовете в рамките на центъра за оценяване се организират в онлайн формат (дистанционно) и обикновено се провеждат на различни дати.

Компетентности и показатели

В центъра за оценяване се проверяват общите компетентности на кандидатите, както и техните специфични компетентности, свързани със съответните задължения или област на дейност. В рамките на даден тест, за всяка обща компетентност има пет определени показателя, които се вземат предвид при оценяването. Кандидатите се оценяват отделно по всеки показател и получават общ резултат за съответната компетентност. Вижте показателите, използвани за оценка на общите компетентности.

Видове тестове

По-долу ще намерите описания и примери за различните видове тестове. Те дават на кандидатите обща представа за евентуалните тестове и въпроси.

Имайте предвид, че броят и видът на тестовете, които ще трябва да положите, вариратв зависимост от вида на конкурса и нивото, за което кандидатствате. Цялата информация за дадена процедура за подбор ще намерите в съответното обявление за конкурс или покана за изразяване на интерес.

Ако желаете да научите повече за процедурите за подбор на EPSO, можете да видите и страницата

Асистенти (AST-SC)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Тестове за професионални умения:

 • Точност и прецизност — оценява се способността ви за бързо обработване на информация.
 • Определяне на приоритети и организиране — оценява се способността ви да се организирате и да определяте приоритети в работата си.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тест за умения за работа с Microsoft Office: примерни тестове на английски и френски език. Този тест има за цел оценка на вашите познания за функциите на MS Word 2016 и за тяхното използване. Броят на въпросите, продължителността на теста и изискваният минимум се посочват в обявлението за конкурса.

Тест за умения за съставяне на текст: Целта на този практически тест е да се оценят уменията на кандидатите за писмено изразяване (по-специално правопис, лексика и граматика) на техния език 2, а не познанията им по съответната тема. Кандидатите ще получат списък с различни теми, от които трябва да изберат една. Те ще трябва да съставят текст по избраната тема. Тестът се провежда на компютър и е с продължителност 30 минути.

Ролева игра: по време на този тест кандидатът играе роля във взаимодействие с ролеви играч. Ролевата игра продължава около 15—20 минути и дава възможност за проверка на няколко общи компетентности. Тя представлява среща с ролевия играч във връзка със ситуацията. Обученият „ролеви играч“ може да даде допълнителна информация по време на срещата, придържайки се към полуструктуриран сценарий. 

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. За всеки въпрос са дадени четири отговора, от които само един е правилен. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

Свързано с областта интервю (секретари): По време на интервюто внимателно ще бъдат проверени специфичните компетентности и знания на кандидата в тази област. Следните три общи компетенции също ще бъдат оценени, но без да се задават конкретни въпроси, свързани с тях: анализ и решаване на проблеми, комуникация и устойчивост.

 

Асистенти (AST)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Тестове за професионални умения:

 • Точност и прецизност — оценява се способността ви за бързо обработване на информация.
 • Определяне на приоритети и организиране — оценява се способността ви да се организирате и да определяте приоритети в работата си.

Тест за преценка на ситуация: примерни тестове: английскифренскинемски и примерно оценяване. С този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст.

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. За всеки въпрос са дадени четири отговора, от които само един е правилен. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тест по редактиране: тестът по редактиране включва коригиране на езикови грешки (номериране, пунктуация, граматика/правопис и лексика) и грешки при форматирането на превод. Изходният текст на език 2 е показан на екрана. Превод на този текст на език 1, предоставен под формата на редактируем MSWord (MS Office 2010) файл, съдържа езикови грешки и грешно форматиране в сравнение с изходния текст. Кандидатът трябва да открие тези грешки и да ги коригира в съответствие с изходния текст. Продължителността на теста е около 1 час.

Изготвяне на докладна записка, свързана със служебните задължения/Писмен тест в съответната област: тестът има за цел да се проверят някои от компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Кандидатите получават кратко описание на конкретна ситуация и трябва да изготвят докладна записка, която включва и начините за действие в съответната ситуация. Тестът се провежда на компютър, на втория език на кандидатите. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса.

Интервю относно специфичните компетентности/съответната област: Тестът има за цел да се оценят някои или всички (вижте обявлението за конкурса) компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Той представлява структурирано интервю с двама от членовете на конкурсната комисия. Интервюто се провежда на втория език на кандидата. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса. Интервюто относно специфичните компетентности/съответната област не бива да се бърка с интервюто относно общите компетентности, което също е структурирано, но е насочено към общите компетентности, а не към специфичните задължения. 

Ситуационно интервю относно компетентностите: примерни тестове: английски, френски — интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Финализиране на текст: този тест се отнася до коригиране на грешки при форматирането на превод. Изходният текст на език 2 е показан на екрана. Превод на този текст на език 1, предоставен под формата на редактируем текст, съдържа езикови грешки и грешно форматиране в сравнение с изходния текст. Кандидатът трябва да открие тези грешки и да ги коригира в съответствие с изходния текст. Продължителността на теста е един час.

Работа по казус: примерни тестове: английскифренски — това е тест на компютър въз основа на подходящ сценарий, в рамките на който трябва да реагирате или да разрешите различни проблеми, като използвате само наличните материали.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят определени общи компетентности, избрани в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът, и степента, за която кандидатства, както е посочено в обявлението за конкурса. С кандидатите се провежда събеседване с продължителност от около 10 минути на компетентност. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да оценят избраните общи компетентности на кандидата.

 

Администратори (AD – общ профил)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Ситуационно интервю относно компетентностите: примерни тестове: английски, френски — интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Работа по казус: примерни тестове: английскифренскинемски. Това е тест на компютър въз основа на подходящ сценарий, в рамките на който трябва да реагирате или да разрешите различни проблеми, като използвате само наличните материали.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят определени общи компетентности, избрани в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът, и степента, за която кандидатства, както е посочено в обявлението за конкурса. С кандидатите се провежда събеседване с продължителност от около 10 минути на компетентност. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да оценят избраните общи компетентности на кандидата.

Мотивационно интервю: Мотивацията за работа в институциите на ЕС обхваща няколко елемента: произхода на интереса им към работата за ЕС, осведомеността и ангажираността им с ценностите на ЕС, разбирането им на настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, очакванията им по отношение на кариерата в ЕС, познанията им за ЕС и неговия произход, за институциите на ЕС и за основните политики на ЕС. Въз основа на тези елементи е разработено структурирано интервю за мотивацията за работа, което се провежда от двама членове на конкурсната комисия в рамките на 20 минути. По време на интервюто се оценява всеки един от посочените по-горе елементи.

 

Администратори (AD – специалисти)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуация: с този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тестове за езиково разбиране:примерен тест на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Ролева игра: по време на този тест кандидатът играе роля във взаимодействие с ролеви играч. Ролевата игра продължава около 15—20 минути и дава възможност за проверка на няколко общи компетентности. Тя представлява среща с ролевия играч във връзка със ситуацията. Обученият „ролеви играч“ може да даде допълнителна информация по време на срещата, придържайки се към полуструктуриран сценарий.

Ситуационно интервю относно компетентностите: примерни тестове: английски, френски — интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Работа по казус: английскифренскинемски. Това е тест на компютър въз основа на подходящ сценарий, в рамките на който трябва да реагирате или да разрешите различни проблеми, като използвате само наличните материали.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят определени общи компетентности, избрани в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът, и степента, за която кандидатства, както е посочено в обявлението за конкурса. С кандидатите се провежда събеседване с продължителност от около 10 минути на компетентност. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да оценят избраните общи компетентности на кандидата.

Свързано с областта интервю: тестът има за цел да се оценят някои или всички (вижте обявлението за конкурса) компетентности, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Той представлява структурирано интервю с двама от членовете на конкурсната комисия. Интервюто се провежда на втория език на кандидата. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса. Интервюто относно специфичните компетентности/съответната област не бива да се бърка с интервюто относно общите компетентности, което също е структурирано, но е насочено към общите компетентности, а не към специфичните задължения.

Писмен тест в съответната област: Тестът има за цел да се проверят някои от компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията в рамките на съответния професионален профил. Кандидатите получават кратко описание на конкретна ситуация и трябва да посочат начините за действие в съответната ситуация. Тестът се провежда на компютър, на втория език на кандидатите. Изискваният минимален брой точки е посочен в обявлението за конкурса.

Свързан с областта тест: този тест съдържа въпроси с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. За всеки въпрос са дадени четири отговора, от които само един е правилен. Допълнителна информация се съдържа в обявлението за конкурса и в писмото за покана.

 

Юрист-лингвисти (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тестове за езиково разбиране:примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Тестове по писмен превод: примерни тестове: немски, английски, испански, френски, италиански

Тест за съставяне на резюме:примерен тест — В рамките на този тест ще получите текст на език 3 и ще трябва да напишете резюме на текста на език 1 (езика на конкурса) на компютър. Продължителността на теста е приблизително 2 часа. Използването на речници е забранено.

Ситуационно интервю относно компетентностите: примерни тестове: английски, френски — интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Интервю относно компетентностите: това интервю има за цел да се оценят определени общи компетентности, избрани в зависимост от конкурса, в който участва кандидатът, и степента, за която кандидатства, както е посочено в обявлението за конкурса. С кандидатите се провежда събеседване с продължителност от около 10 минути на компетентност. Въпросите са структурирани така, че оценителите да могат да оценят избраните общи компетентности на кандидата.

 

Писмени преводачи (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Примерен тест за преценка на ситуацияс този тест се оценява вашето типично поведение в работен контекст. Още няколко примерни теста: английскифренскинемски и примерно оценяване.

Тест по писмен преводпримерни тестове на 24 езика

Тест по редакцияпримерен тест – редакция на текст, който е преведен от език 2 на език 1.

Тестове за езиково разбиране: примерни тестове на 24 езика — тестът за езиково разбиране включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да се оценят вашите езикови умения по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактичните конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 25 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Ситуационно интервю относно компетентностите: примерни тестове: английски, френски — интервю, което има за цел да се оценят общите компетентности, като на кандидата се задават въпроси как ще реагира в конкретна ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да се запознае с писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. По време на интервюто ще бъдат обсъдени описаната в заданието ситуация и допълнителни ситуации, които не се основават на заданието. Интервюто се извършва от разстояние с помощта на инструмент за видеоконферентна връзка. По време на интервюто кандидатът може да ползва писменото задание и съпътстващата информация.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

Тест за основни езикови умения: примерен тест — Тестът за основни езикови умения се състои от 25 отделни въпроса с избор между няколко отговора. За всеки въпрос са дадени 4 възможни отговора, от които само един е правилен. Кандидатите разполагат с 25 минути, за да попълнят теста. Въпросите могат да са насочени към всяка една от изброените по-долу компетентности: граматика, речник, използване на идиоматични изрази, правопис и пунктуация.

 

Устни преводачи (AD)

Онлайн тестове: примерни тестове

Тестове за логическо мислене:

 • Словесно-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на словесна информация.
 • Математико-логическо мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на цифрова информация.
 • Абстрактно мислене – оценяват се способностите ви за логическо мислене и за разбиране на отношенията между понятия, които не съдържат езикови, пространствени или цифрови елементи.

Устна презентация: примерни тестове — Това е индивидуален тест за анализиране и представяне, при който трябва да направите презентация и да отговорите на въпроси относно хипотетична свързана с работата ситуация. Преди интервюто кандидатът получава покана да прочете и анализира всички налични версии на писмено задание и съпътстваща информация онлайн, за да се подготви. В началото на интервюто ще ви кажат коя версия на заданието трябва да представите (без използване на визуални средства), а по-късно ще ви бъдат зададени няколко въпроса. Устната презентация е с продължителност 20 минути и чрез нея се проверяват редица компетентности, както е посочено в обявлението за конкурса.

 

Договорно наети служители /безсрочна процедура CAST

Тестове за логическо мислене:
За ФГ I, II и III вижте раздела за асистенти (AST-SC) или раздела за асистенти (AST).
За ФГ IV вижте раздела за администратори (AD – общ профил).

Тестове за компетентност: Това е тест с въпроси с избор между няколко отговора, чрез който се оценяват вашите познания в областта на съответния профил. За подробности вижте поканата за изразяване на интерес.
Тестът за компетентности за договорно наетите служители съдържа 25 въпроса с избор между няколко отговора, които имат за цел да се проверят уменията на кандидата, необходими за съответния професионален профил. Въпросите в тестовете за компетентности са свързани със задълженията, описани в поканата за изразяване на интерес. Те не са в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна.  Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 50 минути, за да отговорят на 25-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Тестовете за компетентности ще се провеждат на втория език на кандидатите. Изискваният минимум е 13 от 25 точки за функционални групи II и III, a за функционална група IV кандидатите трябва да имат минимум 16 точки от 25. Този вид тестове се отнасят за следните профили:

Финанси: въпроси относно финансови процедури, управление на счетоводството, анализ и консултации (одити и проверки), които могат да включват и икономически теории и инструменти за мониторинг и анализ на икономически и финансови тенденции, развития и данни.
Управление на проект / програма: въпроси относно управлението на проекти / програми (планиране, мониторинг, оценяване и др.), които обхващат и съответните финансови аспекти, комуникацията и осигуряването на качеството.
Секретари/Деловодители: въпроси относно редица секретарски задачи / деловодителски функции, като организиране на заседания, подготовка на командировки, обработка на документи и поща, сортиране на поща, водене на дневници за насрочени срещи и пр. Проверява се и основното владеене на софтуерните продукти MS Office.
Администрация / Човешки ресурси: въпроси, свързани главно с управлението на персонала и професионалното обучение.
Комуникация: въпроси относно практически инструменти, като например брифинги, информационни документи, онлайн комуникация, социални медии и др., както и за важни аспекти на управлението на проекти, свързани например с определяне/прилагане/изпълнение на комуникационни стратегии.
Политически въпроси / Политики на ЕС: въпроси, свързани с познанията в области на политиката — като цяло и на равнище ЕС, но може да се отнасят и до правни и икономически теми.
Право: въпроси, свързани с познаването на европейското, националното и международното право, които могат да включват и политически и икономически теми.
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ): въпроси, отнасящи се до редица свързани с ИКТ теми, като например използването на програмни езици като JAVA, Visual Basic, Visual C# и др., администриране на потребителска среда (например Windows и Unix) и управление на мрежи и далекосъобщения.
Персонал, полагащ грижи за деца: въпроси относно грижите за деца в следучилищни занимални и занимални на открито (деца на възраст от 3,5 до 14 години), преподаването и възпитателната дейност в детски градини, както и възпитателната дейност и грижите за деца на възраст от 0 до 3 години в ясли.
Образователни психолозивъпроси относно различни аспекти, например координация на работата на ясла или следучилищна занималня и техните служители, качество на живот на децата и взаимодействие с родителите, изготвяне и наблюдение на изпълнението на образователната мисия (включително обучение).

Тест за езиково разбиране: Това е тест с въпроси с избор между няколко отговора, чрез който се оценяват вашите познания по език 2 (английски, френски, немски) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила.
Тестът за езиково разбиране за договорно наетите служители включва поредица от 12 въпроса с избор между няколко отговора, чиято цел е да проверят вашите познания по език 2 (EN-FR-DE) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила. Той не е в областта на конкретна институция/агенция/служба. Всеки въпрос се основава на сценарий, свързан с четири възможности за отговор, от които само една е правилна. Всеки правилен отговор носи по една точка, а за грешни отговори не се отнемат точки. Кандидатите разполагат с общо 30 минути, за да отговорят на 12-те въпроса.  Въпреки че факторът време също влиза в оценката, тестовете са изготвени по начин, който позволява на кандидатите да отговорят на всички въпроси в рамките на предоставеното време. Изискваният минимум е 6 от 12 точки за функционална група III и 7 от 12 точки за функционална група IV.

Този вид тестове се отнасят за следните профили:
Преводачи/ Коректоритест за оценка на познанията на кандидатите по език 2 (EN-FR-DE) по отношение на речниковия запас, граматическите и синтактични конструкции и стила. Въпросите не изискват допълнителни познания и се основават единствено на информацията, предоставена в съответния текст.

Всички тези тестове се провеждат на компютър и ще ги държите по едно и също време в център за тестове по ваш избор (измежду наличните центрове). Списъкът с налични центрове за провеждане на тестове ще бъде предоставен на кандидатите в тяхната покана.
 

За профил „Служители, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване“: няма тестова за компетентност, нито за езиково разбиране, а само тестове за логическо мислене.