Stáže

Ak by ste si chceli vyskúšať, aké to je pracovať pre EÚ, neváhajte a prihláste sa na stáž.

Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí zúčastniť na stážach ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Väčšina inštitúcií EÚ organizuje pre mladých absolventov univerzít stáže, z ktorých každá trvá zvyčajne 3 až 5 mesiacov.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď.

Výberové konania na stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Pozrite si, aké rôzne príležitosti sú k dispozícii.

 


Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/03/2018
Dátum uzávierky: 15/05/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky parlament
Druh zmluvy: Stážisti

 

Stáže Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl majú umožniť stážistom prehĺbiť si znalosti, ktoré získali počas štúdia, a oboznámiť sa s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny vo veku 18 rokov alebo viac v deň začiatku stáže Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a nemali by byť prijatí na žiadnu inú stáž ani by nemali mať platené zamestnanie viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktorých výdavky išli na ťarchu rozpočtu Únie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 200 € 

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október 

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/03/2018
Dátum uzávierky: 15/05/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky parlament
Druh zmluvy: Stážisti

Prekladateľské stáže sa udeľujú len absolventom univerzít alebo rovnocenných škôl. Ich účelom je umožniť stážistom doplniť si znalosti, ktoré získali počas štúdia, a oboznámiť sa s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny vo veku 18 rokov alebo viac v deň začiatku stáže Uchádzači by mali mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov EÚ. Uchádzači by nemali byť prijatí na žiadnu inú stáž ani by nemali mať platené zamestnanie viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktorých výdavky išli na ťarchu rozpočtu Únie.

Trvanie: 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené najviac o 3 mesiace)

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 € 

Dátumy nástupu: 1. január, 1. apríl, 1. júl a 1. október 

 

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/03/2018
Dátum uzávierky: 15/05/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky parlament
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky parlament ponúka stáž v odbore prekladateľstvo pre uchádzačov s maturitným vysvedčením zodpovedajúcim úrovni požadovanej pre štúdium na univerzite alebo pre absolventov vyššieho alebo technického vzdelávania na rovnocennej úrovni. Tieto miesta sú určené predovšetkým uchádzačom, pre ktorých je stáž povinnou súčasťou štúdia.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny vo veku 18 rokov alebo viac v deň začiatku stáže. Uchádzači by mali mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov EÚ. Uchádzači by nemali byť prijatí na žiadnu inú stáž ani by nemali mať platené zamestnanie viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktorých výdavky išli na ťarchu rozpočtu Únie.

Trvanie: 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené najviac o 3 mesiace)

Platená stáž: Áno. Približne 300 € 

Dátumy nástupu: 1. január, 1. apríl, 1. júl a 1. október 


Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Inštitúcia/agentúra: (ECHA) Európska chemická agentúra
Druh zmluvy: Stážisti

Ročne je dostupných až 20 stáží pre absolventov vo vedeckých oblastiach, ako sú chémia, toxikológia, biológia, environmentálne vedy a technológie, ako aj v oblasti správy, ako sú právo, komunikácia, financie, ľudské zdroje a informačné a komunikačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: marec a september

 


Miesto(-a): London (United Kingdom)
Inštitúcia/agentúra: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Druh zmluvy: Stážisti

Európska agentúra pre lieky (EMA) ponúka program stáží pre absolventov vysokých škôl na začiatku ich kariéry. Program poskytuje stážistom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EMA, oboznámiť sa s jej úlohou v rámci EÚ a európskej regulačnej siete pre lieky a získať cenné odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členského štátu EÚ alebo Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí majú vysokoškolský titul (aspoň bakalársky stupeň)

Trvanie: 6 –18 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 550 GBP na mesiac

Dátumy nástupu: apríl a október


Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ERA, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji jednotného európskeho železničného priestoru (SERA), ponúka stážistom možnosť prispieť k dosahovaniu jej ambicióznych cieľov. Ako stážisti budete spolu s najlepšími odborníkmi pracovať na reálnych projektoch v oblasti vášho záujmu. Ponúkame vám lákavé a stimulujúce pracovné prostredie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ)

Trvanie: 3 mesiace – 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 200 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október


Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Grange (Írsko), Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európska komisia
Druh zmluvy: Stážisti

Na programe stáží Európskej komisie sa môžu zúčastniť absolventi vysokých škôl z celého sveta.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Môže ísť o oblasť práva hospodárskej súťaže, ľudských zdrojov, environmentálnej politiky, komunikácie atď.

Stážisti vykonávajú tie isté úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to môže znamenať organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach. Niektoré úlohy sú viac špecifické pre jednotlivé odbory. Napríklad právnici v Komisii budú robiť celkom iné veci ako ekonómovia na Dvore audítorov alebo úradníci v Parlamente.

Kto sa môže prihlásiť: Prihlásiť sa môžu čerství absolventi vysokých škôl v ľubovoľnom odbore, ktorým už bol udelený titul (ak ešte nedošlo k oficiálnemu udeľovaniu titulov, môžete namiesto diplomu predložiť výpis výsledkov štúdia). Stážisti nemusia byť občanmi EÚ (malý počet miest je rezervovaných aj pre občanov krajín mimo EÚ), ale vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných jazykov Únie. Pracovné skúsenosti a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 176,83 € od 1. marca 2018 a náhrada cestovných výdavkov.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október 


Dátum uzávierky: 08/04/2018 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program umožňuje mladým vysokoškolským absolventom získať jedinečné osobné skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti, ako aj konkrétne s prácou v úrade EUIPO. Ponúka im takisto príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Cieľom programu je navyše priblížiť ciele a postupy týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie a systému dizajnu Spoločenstva, ako aj otázok porušovania duševného vlastníctva a presadzovania práva v tejto oblasti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom tohto programu stáží je umožniť mladým odborníkom získať praktické skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti a konkrétne s prácou v úrade EUIPO a takisto im poskytnúť príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia a odbornej praxe, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov a 2 týždne.

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Obdobie medzi 1. septembrom a 15. októbrom

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EUIPO poskytuje mladým zamestnancom vnútroštátnych a medzinárodných úradov priemyselného vlastníctva možnosť absolvovať stáž podporovanú grantom. Tieto stáže poskytnú odbornú prípravu v špecifických oblastiach správy práv priemyselného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o ochranné známky a vzory. Stáž predstavuje príležitosť získať informácie o službách elektronickej registrácie úradu EUIPO, pozorovať techniky a stratégie riadenia a porozumieť databázam a odborným znalostiam úradu EUIPO. Stážisti takisto pracujú v iných špecifických oblastiach odbornosti, ako sú ľudské zdroje, komunikácie či informačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program stáží je určený vysokoškolským absolventom, ktorí už v priebehu štúdia alebo inak získali počiatočné skúsenosti v oblastiach činnosti úradu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 2 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v nadácii Eurofound je okrem iného poskytnúť čerstvým univerzitným absolventom jedinečnú a priamu skúsenosť s fungovaním nadácie v širšom európskom a inštitucionálnom kontexte a umožniť im získať praktické skúsenosti a znalosti o jej každodennej práci.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí ukončili prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. 

Trvanie: 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o najviac 6 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Okolo 1 410 EUR.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Druh zmluvy: Stážisti

Prekladateľské stredisko ponúka stáže určené predovšetkým študentom vysokých škôl z členských štátov Európskej únie a občanom kandidátskych krajín, ktorí chcú získať skúsenosti v oblastiach činnosti strediska, pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí a mať príležitosť nadviazať kontakty.

Kto sa môže prihlásiť: Uchádzači, ktorí absolvovali aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného vzdelávania v oblasti záujmu strediska a ktorí majú počiatočné skúsenosti v jednej z oblastí jeho činnosti. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov. 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 25 % základného mesačného platu dočasného zamestnanca v platovej triede AD 5, stupeň 1.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Parma (Italy)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EFSA ponúka platené stáže, ako aj neplatené študijné pobyty talentovaným a vysokokvalifikovaným mladým odborníkom na začiatku ich kariéry v oblastiach podľa vlastného výberu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, krajín EZVO a krajín, ktoré sa zúčastňujú na predvstupovom programe EÚ.

Trvanie: 5 – 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Turín (Taliansko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží je poskytnúť stážistom pracovnú skúsenosť zameranú na administratívu spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ponúknuť im prehľad o cieľoch a činnostiach ETF a umožniť im, aby nadobudnuté poznatky využili v praxi.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských krajín EÚ a partnerské krajiny ETF.

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno

Dátumy nástupu: Priebežne


Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/02/2018
Dátum uzávierky: 15/04/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Každý rok ponúka Súdny dvor Európskej únie obmedzený počet platených stáží v trvaní piatich mesiacov. Stáže sa zvyčajne vykonávajú v rámci riaditeľstva pre právne preklady, riaditeľstva pre rešerše a dokumentáciu, riaditeľstva pre komunikáciu, riaditeľstva pre protokolárne záležitosti a návštevy, úradu právneho poradcu pre správne veci, kancelárie Všeobecného súdu alebo riaditeľstva pre tlmočenie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi práva alebo politických vied (so zameraním na právo) so znalosťou francúzskeho jazyka.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 120 EUR na mesiac 

Dátumy nástupu: 1. marca a 1. októbra 

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Tlmočnícke stáže sú zamerané najmä na čerstvých absolventov v odbore konferenčné tlmočníctvo, ktorých jazyková kombinácia je zaujímavá pre riaditeľstvo pre tlmočenie. Cieľom je umožniť novo kvalifikovaným tlmočníkom zdokonaľovať si tlmočnícke zručnosti pod dohľadom, a to najmä v oblasti právneho tlmočenia, ktoré zahŕňa prípravu spisov, terminologický výskum a praktické cvičenia v „tichej kabíne“.

Kto sa môže prihlásiť: Čerství absolventi v odbore konferenčné tlmočníctvo s diplomom, ktorí pasívne ovládajú francúzskych jazyk.

Trvanie: 10 – 12 týždňov


Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/04/2018
Dátum uzávierky: 31/05/2018 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov organizuje stáže trikrát do roka v oblastiach, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo)

Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 100 EUR (v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov)

Dátumy nástupu: 1. februára, 1. mája a 1. septembra


Začiatok obdobia podávania žiadostí: 03/01/2018
Dátum uzávierky: 31/03/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ponúka dvakrát ročne stáže absolventom vysokých škôl. Sú príležitosťou dozvedieť sa viac o úlohách a činnostiach EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov Európskej únie, ako aj určitý počet absolventov vysokých škôl z krajín mimo EÚ.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 170 EUR na mesiac

Dátumy nástupu: 16. februára a 16. septembra

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Občas sa ponúkajú neplatené stáže na krátke obdobia bez obmedzenia veku.

Kto sa môže prihlásiť: Študenti vysokých škôl a čerství absolventi

Trvanie: 1 mesiac až 3 mesiace

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: priebežne


Miesto(-a): Non-EU cities
Druh zmluvy: Stážisti

EÚ už dlhé roky ponúka stáže v delegáciách EÚ na celom svete. Stáže sa organizujú v zásade pre študentov a mladých absolventov vysokých škôl. Ide o vzdelávací projekt bez zmluvného alebo pracovnoprávneho vzťahu s delegáciou.

Kto sa môže prihlásiť: Stáže v delegáciách EÚ sú v závislosti od konkrétneho piliera otvorené pre občanov EÚ, občanov kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení s EÚ, a pre štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny. Na uchádzanie sa o platené stáže musia byť žiadatelia absolventmi univerzitného alebo rovnocenného vysokoškolského štúdia aspoň na úrovni bakalára. Na uchádzanie sa o neplatené povinné stáže musia byť žiadatelia študentmi 3., 4. alebo 5. ročníka univerzity alebo inej vysokej školy. Uchádzači musia ovládať pracovný jazyk delegácie EÚ a znalosť úradného jazyka hostiteľskej krajiny by bola výhodou.

Trvanie: 9 –18 mesiacov

Platená stáž: Áno – v prípade mladých absolventov s menej ako ročnou odbornou praxou. Neplatená povinná stáž pre študentov, ktorí už majú pobyt v hostiteľskej krajine a študujú v nej.


Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Študijný pobyt vo Výbore regiónov umožní príjemcom ukončiť konkrétny projekt a zároveň získať jedinečné, osobné skúsenosti v oblasti fungovania Výboru regiónov. Stážisti získajú praktické skúsenosti a poznatky o každodennej činnosti jednotlivých oddelení výboru a majú možnosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, absolventi aspoň bakalárskeho stupňa štúdia,

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov v závislosti od dostupných zdrojov)

Platená stáž: Nie.

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Tieto stáže majú preniesť poznatky a skúsenosti zainteresovaných strán do politických procesov Výboru regiónov a zároveň poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom praktické poznatky a spätnú väzbu o činnosti Výboru regiónov. Účastníci stáže získajú všeobecný prehľad o cieľoch európskej kooperácie a integrácie prostredníctvom práce Výboru regiónov a budú mať príležitosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Úradníci miestnych, regionálnych alebo národných orgánov v členských štátoch EÚ alebo v krajine, ktorá je oficiálnym kandidátom na pristúpenie. Uchádzači by mali byť odborníkmi pracujúcimi na mieste s povinnosťami zodpovedajúcimi úrovni administrátora EÚ.

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov)

Platená stáž: Nie. Mzdu zabezpečuje vysielajúca inštitúcia.

Dátum nástupu: priebežne

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/10/2017
Dátum uzávierky: 31/03/2018 - 00:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Počas stáže vo Výbore regiónov sa ocitnete uprostred dynamického politického diania. Oboznámite sa s cieľmi Výboru regiónov a s jeho prácou v záujme európskej integrácie. Každý stážista, resp. každá stážistka je pridelený(-á) na určitý útvar Výboru regiónov. Typ práce závisí vo veľkej miere od konkrétneho oddelenia. Niektoré oddelenia sú viac politicky orientované, iné majú viac administratívny ráz. Typ pridelenej práce sa vo všeobecnosti rovná práci výkonného úradníka v platovej triede AD5.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl z členskej krajiny EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, s dôkladnou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo angličtiny).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 € mesačne

Dátum nástupu: 16. február a 16. september


Dátum uzávierky: 31/03/2018 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Štrasburg (Francúzsko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky ombudsman
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky ombudsman ponúka stáže pre absolventov univerzít alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny záujem o verejnú správu Európskej únie a najmä o to, ako sa správa EÚ týka občanov.

Stáže majú poskytnúť čerstvým absolventom praktické skúsenosti v oblasti práce európskeho ombudsmana a umožniť im uplatniť vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Medzi úlohy stážistov v závislosti od charakteru konkrétnej stáže bude patriť pomoc pri preskúmaní sťažností, pomoc v oblasti médií a komunikácie, práca na projektoch IT alebo výskume súvisiacom s prácou ombudsmana. Stážisti pracujú pod priamym dohľadom úradníka alebo zamestnanca kancelárie ombudsmana, zvyčajne vedúceho útvaru alebo úradníka na rovnocennej pozícii.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, s vysokoškolským vzdelaním trvajúcim aspoň 3 roky alebo s diplomom v jednom z týchto odborov: politológia, európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, európska verejná správa, ľudské zdroje, právo, audit a ekonómia

Trvanie: 4 mesiace až 8 mesiacov (v závislosti od výkonnosti)

Platená stáž: Áno. Približne 1 300€ mesačne v Bruseli a približne 1 500€ mesačne v Štrasburgu.

Dátum nástupu: 1. január a 1. september


Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

EDPS ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl príležitosť uviesť do praxe poznatky získané počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Stáže umožnia stážistom získať praktické skúsenosti s každodennou činnosťou EDPS a takisto s ochranou údajov vo všeobecnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (tri roky vysokoškolského vzdelania) a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 950 EUR mesačne

Dátum nástupu: 1. marec a 1. október


Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/01/2018
Dátum uzávierky: 15/03/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Generálny sekretariát Rady (GSC) ponúka približne 100 platených stáží ročne pre občanov EÚ. Stážisti budú pridelení na oddelenie, kde budú pracovať ako súčasť tímu. Môže sa od nich vyžadovať, aby sa zúčastňovali na schôdzach pracovných skupín, vyhotovovali návrhy zápisníc, prekladali dokumenty alebo vykonávali prípravné práce a robili rešerše na určitú tému. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v ďalších inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí do uzávierky prihlášok ukončili aspoň prvý stupeň univerzitného štúdia a majú diplom alebo rovnocenné osvedčenie.

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 150 EUR mesačne

Dátum nástupu: 1. február a 1. september

Dátum uzávierky: 01/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Dočasní zamestnanci

Generálny sekretariát Rady (GSR) ponúka približne 20 neplatených stáží ročne. Tieto stáže sú určené študentom tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka vysokých škôl, ktorí v rámci svojho študijného programu musia absolvovať povinnú stáž.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ a občania kandidátskych krajín, ktoré ukončili rokovania o pristúpení k EÚ

Trvanie: 2 až 5 mesiacov 

Platená stáž: Nie.

Dátumy nástupu: 1. februára a 1. septembra


Miesto(-a): Thessaloniki (Greece)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáže v stredisku Cedefop je umožniť absolventom vysokých škôl a študentom doktorandského štúdia získať jedinečné a priame skúsenosti v oblasti fungovania tohto strediska a inštitúcií EÚ vo všeobecnosti. Stáž je okrem toho zameraná na priblíženie zámerov a cieľov integračného procesu a politiky EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent.

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. 919,40 EUR mesačne pre zahraničných stážistov ako aj stážistov s pobytom v Grécku, ktorí sa do Solúna na obdobie stáže musia presťahovať, a 689,50 EUR mesačne pre stážistov s pobytom v Solúne.

Dátum nástupu: 1. október


Miesto(-a): Cologne (Germany)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ponúka čerstvým absolventom, ako aj vysokoškolským študentom príležitosti vo všetkých oblastiach činnosti organizácie. Cieľom stáží je sprostredkovať poznatky o agentúre a jej úlohe v rámci činností Európskej únie.

Kto sa môže prihlásiť: Občania jedného z členských štátov EASA alebo krajiny so štatútom pozorovateľa v správnej rade EASA, ktorých znalosti sú relevantné pre činnosti agentúry

Trvanie: 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Vilnius (Lithuania)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v zásade je: poskytnúť skúsenosti z odbornej prípravy na pracovisku v hlavných oblastiach činnosti inštitútu, prehĺbiť a uplatniť poznatky získané počas štúdia alebo pracovného života, poskytnúť praktické poznatky o práci agentúr a inštitúcií EÚ a umožniť stážistom získať pracovné skúsenosti v agentúre EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo krajiny EZVO, prípadne krajiny spĺňajúcej kritériá nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Trvanie: do 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 750 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Geel (Belgium), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Inštitúcia/agentúra: Joint Research Centre
Druh zmluvy: Stážisti

Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka stážistom stimulujúce, multikultúrne a multidisciplinárne výskumné prostredie. Ide o dva druhy stáží:

1. odborná príprava zameraná na prípravu diplomovej práce;

2. odborná príprava v období do piatich rokov od ukončenia univerzitného vzdelania (alebo jeho ekvivalentu).

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, ako aj ďalších krajín, ktoré finančne prispievajú na rámcový program.

Trvanie: od 3 do 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. V závislosti od miesta konania stáže.

Dátum nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Barcelona (Spain), Other EU cities

Cieľom programu stáží Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) je podpora povedomia, znalostí a porozumenia, pokiaľ ide o úlohu F4E v rámci projektu ITER aj európskeho kontextu, ako aj poskytnutie odbornej prípravy absolventom vysokoškolského vzdelania v oblasti jadrového inžinierstva, fyziky, správy a komunikácií.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci jedného z členských štátov EÚ alebo Švajčiarska, ktorí absolvovali minimálne 3 roky vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň) a majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka.

Trvanie: od 4 do 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne a náhrada cestovných nákladov

Dátum nástupu: október

 


Miesto(-a): Lisbon (Portugal)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v rámci centra EMCDDA je poskytnúť účastníkom praktické znalosti o fungovaní európskej agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, Nórska a Turecka

Trvanie: 3 mesiace – 8 mesiacov 

Platená stáž: V závislosti od rozpočtových prostriedkov

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Lisbon (Portugal)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom programu stáží je poskytnúť stážistom pracovné skúsenosti v oblasti právnych predpisov o námornej bezpečnosti, reakcie na znečistenie na mori a spolupráce členských štátov týkajúcej sa bezpečnosti na mori. Odborná príprava na pracovisku umožní stážistom získať praktické pracovné skúsenosti a v praxi uplatniť znalosti získané počas štúdia alebo profesionálnej kariéry v oblasti námornej bezpečnosti, komunikácie alebo správy.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, s dobrou znalosťou angličtiny. Uchádzači musia mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia (vysokoškolské vzdelanie) a plnohodnotný titul.

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Plat sa stanoví podľa konkrétneho prípadu.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. september


Miesto(-a): Heraklion (Greece)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ENISA má vďaka svojmu programu stáží prínos z podnetov nadšených absolventov vysokých škôl, ktorí prinášajú nové pohľady a súčasné akademické poznatky. To všetko obohacuje každodennú prácu agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí ukončili prvý cyklus vysokoškolského štúdia a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): The Hague (The Netherlands)
Druh zmluvy: Stážisti

Eurojust ponúka počas celého roka množstvo stáží, ktoré poskytujú záujemcom možnosť naučiť sa viac o aktivitách tejto organizácie, uplatniť vedomosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k poslaniu Eurojustu. 

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí dokončili stupeň vzdelania, ktorý zodpovedá univerzitných štúdiám alebo odbornej príprave, ktorá súvisí s úlohami stáže v Eurojuste, prípadne sú študentmi na tomto stupni vzdelania alebo majú relevantnú pracovnú skúsenosť, ktorá môže byť pre stáž prínosom.

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Warsaw (Poland)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra Frontex uvíta žiadosti od uchádzačov s veľkou motiváciou, ktorí majú rozmanité vzdelanostné a profesijné základy a chcú prispieť k práci agentúry a využiť pritom svoje odborné znalosti a záujmy. Program stáží agentúry Frontex poskytuje príležitosť nadobudnúť praktické pracovné skúsenosti so spoluprácou v oblasti vonkajších hraníc Európskej únie, získať znalosti o Európskej únii, jej inštitúciách a činnosti a využiť v praxi vedomosti získané počas štúdia či práce.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie alebo štátov pridružených k schengenskému priestoru, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie, ekvivalent vysokoškolského štúdia alebo štúdium v oblasti presadzovania práva) súvisiaceho s činnosťou agentúry Frontex a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent (ukončené minimálne 3 roky štúdia – aspoň bakalársky titul alebo jeho ekvivalent).

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 720 EUR mesačne.

Dátum nástupu: priebežne


Dátum uzávierky: 30/04/2018 - 13:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Vienna (Austria)
Druh zmluvy: Stážisti

Jedným z cieľov stáže v Agentúre pre základné práva (FRA) je umožniť stážistom spolupodieľať sa na poslaní agentúry, ktorým je zabezpečiť ochranu základných práv pre všetkých v EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi, ktorí ku dňu podania prihlášky na stáž ukončili aspoň prvý cyklus vyššieho vzdelávania (napr. univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. Stážisti sa vyberajú zo štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a potenciálnych kandidátskych krajín (Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. október


Miesto(-a): Torrejon de Ardoz (Spain)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v rámci satelitného strediska je umožniť stážistom získať praktické skúsenosti a znalosti o jeho každodennej práci a zároveň obohatiť činnosť strediska vďaka osobitným úlohám zvereným stážistom, ako aj podnetom, ktoré prinášajú čerství absolventi so súčasnými akademickými vedomosťami.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov EÚ alebo tretích krajín, ktoré podpísali prílohu o ustanoveniach o pripojení tretích štátov k činnosti SatCen-u

Trvanie: 2 mesiace – 6 mesiacov (môže byť predĺžené až na 12 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Frankfurt (Germany)
Inštitúcia/agentúra: Európska centrálna banka
Druh zmluvy: Stážisti

Program stáží ECB vám ponúka príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré ste získali počas štúdia a lepšie pochopiť, čo to znamená pracovať pre Európu. Ako stážista získate prehľad o činnostiach ECB a budete môcť prispieť k napĺňaniu jej poslania. Úlohy, ktoré budete vykonávať, podliehajú dohľadu a menia sa v závislosti od konkrétneho pracoviska. Ako príklad môžeme uviesť prípravu rešerší, vypracúvanie návrhov správ, zostavovanie štatistických údajov, plnenie operačných úloh a účasť na ad hoc štúdiách.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členského štátu EÚ alebo pristupujúcej krajiny, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky)

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov (možno raz predĺžiť celkovo na 12 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Približne 1 050 EUR mesačne

Dátum nástupu: Priebežne


Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: (EIB) Európska investičná banka
Druh zmluvy: Stážisti

EIB ponúka obmedzený počet stáží pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí chcú získať prehľad o činnostiach banky alebo získať skúsenosti v oblasti, ktorá je predmetom ich študijného záujmu. 

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a kandidátskych krajín s menej ako ročnou odbornou praxou.

Trvanie: 1 mesiac – 5 mesiacov (6 mesiacov na žiadosť vysokej školy)

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. február, 1. júl, 1. október


Miesto(-a): The Hague (The Netherlands)
Druh zmluvy: Stážisti

Europol ponúka absolventom a odborníkom cenné príležitosti na vzdelávanie. Stáže poskytujú príležitosť vyskúšať si prácu v Europole a tvoriť súčasť multikultúrneho tímu. Europol ponúka každý rok rad stáží, ktoré poskytujú účastníkom možnosť dozvedieť sa viac o činnosti agentúry a využiť svoje znalosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k plneniu poslania Europolu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí majú vzdelanie zodpovedajúce ukončenému alebo prebiehajúcemu vysokoškolskému štúdiu, prípadne odbornej príprave relevantnej pre úlohy Europolu a veľmi dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov Európskej únie (jedným z nich by mala byť angličtina). 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 790 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne