Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

 

Apstrādes darbība: kandidātiem paredzētais EPSO kontaktdienests

Datu pārzinis: Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01156.1

 

 1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir aprakstīta apstrādes darbība “Kandidātiem paredzētais EPSO kontaktdienests”, kuru veic EPSO.

 

 1. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: EPSO vāc un izmanto jūsu persondatus, lai apstrādātu ar kandidātiem paredzētā EPSO kontaktdienesta starpniecību saņemtos informācijas pieprasījumus un dažādus citus jautājumus un uz tiem atbildētu.

Kandidātiem paredzētais EPSO kontaktdienests ir informācijas pakalpojums, kas tieši atbild uz iedzīvotāju (tostarp — kandidātu) uzdotajiem jautājumiem un/vai norāda citus noderīgus informācijas avotus vai sniedz ieteikumus saistībā ar jautājumiem par darbinieku atlasi Eiropas Savienības iestādēm. Ja nepieciešams, iedzīvotājiem iesaka vērsties pie ES iestādes vai citas struktūras amatpersonas, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums.

Jūsu persondati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

 

 1. Kāds ir persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

• apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

• apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu datu pārzinim uzliktu juridisku pienākumu.

Apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts šādos ES tiesību aktos:

Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs); Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums Nr. 2002/620/EK, kura rezultātā tika izveidots Eiropas Personāla atlases birojs; Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību.

Mēs apstrādājam konkrētu kategoriju persondatus, proti, vārdu, uzvārdu un datus par veselību, un darām to šādu iemeslu dēļ:

 • datu subjekts ir devis skaidru piekrišanu šo persondatu apstrādei vienam vai vairākiem norādītiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības tiesību akti, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;
 • apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai.

   
 1. Kādus persondatus vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EPSO vāc šādu kategoriju persondatus:

 • vārds,
 • uzvārds,
 • uzruna,
 • e-pasta adrese,
 • kandidāta numurs (ja tāds ir),
 • kurai saziņas valodai dodat priekšroku,
 • tālruņa numurs (nav obligāti),
 • iespējams, arī citu kategoriju persondatus, kas iekļauti jautājuma tekstā.

Obligāti ir jāaizpilda šādi persondatu lauki: vārds, uzvārds, uzruna, e-pasta adrese, kandidāta numurs (ja tāds ir), saziņas valoda, kurai dodat priekšroku. Ja nesniedzat savus persondatus, nevarēsiet nosūtīt jautājumu kandidātiem paredzētajam kontaktdienestam.

 

 1. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus?

EPSO glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu datu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi, proti, divus gadus no dienas, kad EPSO datus saņēmis.

Tādu pieprasījumu gadījumā, kuriem vajadzīga īpaša veida tālākā apstrāde (juridiskas sūdzības u. tml.) glabāšanas laiks var būt atšķirīgs; glabāšanas laiks ir norādīts attiecīgajos datu aizsardzības ierakstos, kas attiecas uz konkrētā veida tālāko apstrādi.

 

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi elektroniskie persondati (e-pasta vēstules, datubāzes, dokumenti, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 

 1. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Datu saņēmēji:

 • EPSO darbinieki (attiecīgā gadījumā: atlases komisijas), kuriem ir jāizskata uzdotais jautājums — tiem ir pieejami visi dati, kas nepieciešami viņu pienākumu veikšanai;
 • ES tiesas, iesaistītās iecēlējinstitūcijas juridiskie dienesti — ja runa ir par administratīvu prasību vai sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. vai 2. punktu un/vai pārsūdzību ES tiesās;
 • OLAF, IDOC, iekšējās revīzijas dienests (IAS) un Revīzijas palāta — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai vai revīzijai;
 • Eiropas Ombuds — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai un ziņu iegūšanai.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir prasīts tiesību aktos.

 

 1. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) nozīmē ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un tiesības iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus EPSO šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — domstarpību gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts tālāk 10. punktā).

 

 1. Kontaktinformācija
   
 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, aizpildot EPSO tīmekļa veidlapu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt viņam sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

 

 1. Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01156.