Pārlekt uz galveno saturu

EPSO testi

Informācija pēdējo reizi atjaunināta: 08/06/2022

 

Viss, kas jums būtu jāzina par mūsu testiem

Katrā EPSO tīmekļa vietnē izsludinātajā konkursā kandidātiem ir jākārto vairāki testi, kuru mērķis ir novērtēt viņu vispārējās un profesionālās prasmes un iemaņas. Pirmajā pārbaudījumu kārtā vairums kandidātu tiek aicināti piedalīties datorizēto daudzizvēļu jautājumu testos. Izņēmums ir specializētie amati — tiem pirmajā atlases kārtā vērtē vienīgi kvalifikāciju.

Kandidāti, kuri sekmīgi nokārto datorizēto daudzizvēļu jautājumu testu un/vai atlasi pēc kvalifikācijas un kuru tiešsaistes pieteikumi liecina, ka viņi atbilst visiem vispārīgajiem un īpašajiem atbilstīguma nosacījumiem, tiek uzaicināti uz vērtēšanas centru.

Pārbaudījumi vērtēšanas centrā parasti notiek Briselē vai Luksemburgā un var ilgt vienu vai vairākas dienas. To mērķis ir novērtēt kandidātu vispārīgās prasmes, kā arī specifiskās prasmes, kas saistītas ar konkrētajiem darba pienākumiem un/vai konkrēto jomu. Katrai vispārīgajai prasmei ir pieci pamatelementi, kurus ņem vērā, novērtējot attiecīgo prasmi. Kandidātiem novēro katru no šiem pamatelementiem atsevišķi, un dod kopējo prasmes vērtējumu. Vairāk par pamatelementiem var uzzināt te.

Pašreizējie apstākļi ir tādi, kuros tuvākajā nākotnē nav iespējams rīkot pārbaudījumus, kandidātiem fiziski klātesot EPSO telpās. Tādēļ EPSO ir nolēmis vērtēšanas centra testus rīkot tiešsaistes formātā (attālināti).

Zemāk atradīsiet testu paraugus šīm divām pārbaudījumu kārtām. To uzdevums ir sniegt kandidātiem priekšstatu par to, kāda veida jautājumus viņi var sagaidīt. Ņemiet vērā, ka pārbaudījumu skaits un veids mainās atkarībā no izvēlētā konkursa veida un līmeņa. Lai uzzinātu vairāk par testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu (vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību).

EPSO nepiedāvā nekādus citus mācību materiālus vai sagatavošanas kursus, bet tikai šos testu paraugus, un neapstiprina citu organizāciju publikācijas un sagatavošanas kursus.

Dažas dalībvalstis ES pilsoņiem piedāvā palīdzību un sagatavošanās kursus ar savas pastāvīgās pārstāvniecības ES vai citu kontaktpersonu starpniecību (skat. Eiropas Savienības oficiālo kontaktinformācijas katalogu).

 

Asistenti (AST-SC)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Profesionālo iemaņu testi:

 • pareizība un precizitāte (novērtē jūsu spēju ātri apstrādāt informāciju);
 • māka noteikt prioritātes un organizēt (novērtē jūsu spēju organizēt darbu un noteikt darba prioritātes).

E-simulācija (e-tray):paraugs. Datorizēta reālas darba situācijas simulācija, proti, kandidātiem ir pieejama e-pasta iesūtnes imitācija. Iesūtnē ir informācija par kādu konkrētu problēmu. Jums dots ierobežots laiks, kurā jāatrod vislabākie iespējamie risinājumi. Šis tests jākārto jūsu otrajā valodā, un tā mērķis ir novērtēt trīs prasmes: spēju analizēt un prasmi risināt problēmas, orientāciju uz kvalitāti un rezultātiem un māku noteikt prioritātes un organizēt.

Valodas sapratnes testi: paraugi 24 valodās. Valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs pārvaldāt valodu: vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 30 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Prasmju tests finanšu jomā: paraugi angļu, franču, vācu valodā. Šā testa mērķis ir novērtēt jūsu prasmes finanšu jomā. Pavisam ir 25 jautājumi jūsu otrajā valodā, un jums uz tiem būs jāatbild 30 minūšu laikā.

Microsoft Office pamatiemaņu tests: paraugi angļu un franču valodā. Microsoft Word testa mērķis ir novērtēt jūsu zināšanas par MS Word 2016 funkcijām un to lietošanu. Jautājumu skaits, testa ilgums un minimālais nepieciešamais punktu skaits ir norādīti paziņojumā par konkursu.

Rakstiskās izteiksmes prasmju tests: šajā praktiskajā pārbaudījumā novērtē kandidātu prasmi izteikties rakstiski (vērtē galvenokārt pareizrakstību, leksiku un gramatiku) viņu otrajā valodā, nevis viņu zināšanas par tematu, par kuru ir viņu sacerējums. Kandidātiem piedāvās dažādu tematu sarakstu, no kura būs jāizvēlas tikai viens. Viņiem liks uzrakstīt sacerējumu par izvēlēto tematu. Šo testu kandidāti kārto, izmantojot datoru, un testa ilgums ir 30 minūtes.

Lomu spēle: šajā testā kandidāts spēlē kādu lomu “viens pret vienu” ar citu lomas izpildītāju. Pati lomu spēle ilgst apmēram 15–20 minūtes, un ar tās palīdzību var pārbaudīt vairākas pamatprasmes. Pārbaudījums organizēts kā tikšanās ar citu lomas izpildītāju, lai apspriestu kādu situāciju. Iespējams, ka īpaši apmācītais “lomas izpildītājs” sanāksmes laikā sniegs papildu informāciju atbilstīgi daļēji strukturētam scenārijam. 

Konkrētās jomas tests: tas ietver jautājumus (ar atbilžu variantiem), kuru uzdevums ir pārbaudīt, vai kandidātam piemīt kāda konkrēta profila pienākumu veikšanai nepieciešamas prasmes. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Plašāka informācija sniegta paziņojumā par konkursu un uzaicinājuma vēstulē.

 

Asistenti (AST)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Profesionālo iemaņu testi:

 • pareizība un precizitāte (novērtē jūsu spēju ātri apstrādāt informāciju);
 • māka noteikt prioritātes un organizēt (novērtē jūsu spēju organizēt darbu un noteikt darba prioritātes).

Darba situācijas novērtēšanas pārbaudījums: paraugi angļufrančuvācu valodā un novērtējuma paraugs. Šajā pārbaudījumā vērtē jums raksturīgu uzvedību darba vidē.

Konkrētās jomas tests: tas ietver jautājumus (ar atbilžu variantiem), kuru uzdevums ir pārbaudīt, vai kandidātam piemīt kāda konkrēta profila pienākumu veikšanai nepieciešamas prasmes. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Plašāka informācija sniegta paziņojumā par konkursu un uzaicinājuma vēstulē.

Valodas izpratnes testi: paraugi 24 valodās. Valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs pārvaldāt valodu: vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 30 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Rediģēšanas tests: tas ietver valodas kļūdu (numerācijas, interpunkcijas, gramatikas, pareizrakstības un vārdu krājuma) un tulkojuma formatējuma kļūdu labošanu. Avotvalodas teksts otrajā valodā tiek rādīts ekrānā. Šī teksta tulkojums pirmajā valodā, kas sniegts kā rediģējams MS Word (Office 2010) fails, satur valodas kļūdas un formatējuma kļūdas salīdzinājumā ar avotvalodas tekstu. Kandidātam ir šīs kļūdas jāatrod un jāizlabo atbilstīgi avotvalodas tekstam. Pārbaudījuma ilgums ir apmēram viena stunda.

Ar pienākumiem saistīta paziņojuma sagatavošana / rakstveida pārbaudījums attiecīgajā jomā: ar šā testa palīdzību novērtē dažas prasmes, kas nepieciešamas attiecīgā profila darbinieka pienākumu veikšanai. Kandidātiem dod īsu kādas konkrētas situācijas aprakstu, un viņiem rakstiski jāformulē iespējamie šīs situācijas risinājumi. Šis tests ir jākārto datorā kandidāta otrajā valodā. Testa nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits ir norādīts paziņojumā par konkursu.

Uz konkrēto kompetenci vērsta intervija / konkrētās jomas intervija: šā testa mērķis ir novērtēt dažas no konkrēta profila darbinieka pienākumu veikšanai nepieciešamajām prasmēm vai tās visas (sk. paziņojumu par konkursu). Tā ir strukturēta intervija, kuru vada divi atlases komisijas locekļi. Tā notiek kandidāta otrajā valodā. Testa nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits ir norādīts paziņojumā par konkursu. Uz konkrēto kompetenci vērstu interviju / konkrētās jomas interviju nedrīkst jaukt ar uz vispārīgo kompetenci vērstu interviju, kas arī ir strukturēta, taču orientēta uz vispārīgajām, nevis uz konkrētu pienākumu veikšanai vajadzīgajām prasmēm. 

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI): tāda intervija, kuras mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, jautājot kandidātam, kā viņš reaģētu kādā konkrētā situācijā. Pirms intervijas kandidātu aicina tiešsaistē izlasīt rakstisku uzdevumu un vispārīgu informāciju, lai sagatavotos šim pārbaudījumam. Intervijas laikā būs jādiskutē par uzdevumā aprakstīto situāciju, kā arī par papildu situācijām, kas rakstiskajā uzdevumā nav iekļautas. SCBI pārbaudījums notiek attālināti, izmantojot videokonferences rīku. Intervijas laikā kandidāts drīkst ielūkoties rakstiskajā uzdevumā un vispārīgajā informācijā.

 

Administratori (AD – plašs profils)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Darba situācijas novērtēšanas testsšajā pārbaudījumā vērtē jums raksturīgu uzvedību darba vidē. Lūk, piemēri angļufrančuvācu valodā un novērtējuma paraugs.

E-simulācija (e-tray): paraugs. Tā ir reālas darba situācijas datorizēta simulācija, proti, kandidātiem ir pieejama e-pasta iesūtnes imitācija. Iesūtnē ir informācija par kādu konkrētu problēmu.

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI): tāda intervija, kuras mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, jautājot kandidātam, kā viņš reaģētu kādā konkrētā situācijā. Pirms intervijas kandidātu aicina tiešsaistē izlasīt rakstisku uzdevumu un vispārīgu informāciju, lai sagatavotos šim pārbaudījumam. Intervijas laikā būs jādiskutē par uzdevumā aprakstīto situāciju, kā arī par papildu situācijām, kas rakstiskajā uzdevumā nav iekļautas. SCBI pārbaudījums notiek attālināti, izmantojot videokonferences rīku. Intervijas laikā kandidāts drīkst ielūkoties rakstiskajā uzdevumā un vispārīgajā informācijā.

Mutiska prezentācija: paraugi. Tas ir individuāls analīzes un prezentēšanas pārbaudījums, kurā jums ir jāsniedz prezentācija un jāatbild uz jautājumiem attiecībā uz hipotētisku ar darbu saistītu situāciju. Pirms intervijas kandidāti tiešsaistē saņem rakstisku uzdevumu (visas pieejamās versijas) un vispārīgu informāciju, kas tiem jāaplūko, jāizlasa un jāanalizē, lai sagatavotos pārbaudījumam. Intervijas sākumā jums paziņos, kura uzdevuma versija jums ir jāprezentē (bez vizuāla atbalsta), un jums būs jāatbild uz jautājumiem. Mutiskā prezentācija ilgst 20 minūtes, un tajā tiek pārbaudītas vairākas kompetences, kā norādīts paziņojumā par konkursu.

Konkrēta gadījuma izpēte: paraugi angļufrančuvācu valodā. Tas ir datorizēts pārbaudījums, kura pamatā ir scenārijs, kur izklāstītas dažādas problēmas, kuras jums ir jāatrisina vai uz kurām jāreaģē, pamatojoties tikai uz pieejamo materiālu.

Intervija, kas vērsta uz kompetenci: tās mērķis ir novērtēt dažas vai visas vispārīgās prasmes (atkarībā no konkursa, kurā piedalās kandidāts, un pakāpes, uz kuru viņš kandidē (sk. paziņojumu par konkursu). Kandidātus intervē 40 minūtes viņu otrajā valodā. Jautājumi ir strukturēti tā, lai vērtētāji varētu noteikt kandidāta vispārīgo kompetenci.

Intervija par motivāciju: vēlmei strādāt ES iestādēs var būt vairāki aspekti, piemēram: kā radusies interese strādāt ES iestādēs, kandidāta informētība par ES vērtībām un gatavība tās ievērot, izpratne par ES pašreizējām un gaidāmajām problēmām, ko kandidāts gaida no karjeras ES iestādēs, zināšanas par ES un tās vēsturi, ES iestādēm un galvenajām ES rīcībpolitikām. Ņemot vērā šos jautājumus, ir sagatavota intervija par motivāciju. Tā ilgst 20 minūtes, ir strukturēta, un to vada divi atlases komisijas locekļi. Intervijā par motivāciju strādāt ES iestādēs tiks novērtēti visi augstākminētie elementi.

 

Administratori (AD – speciālisti)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Darba situācijas novērtēšanas testsšajā pārbaudījumā vērtē jums raksturīgu uzvedību darba vidē. Lūk, piemēri angļu, franču, vācu valodā un novērtējuma paraugs.
Valodas izpratnes testi:paraugs 24 valodās. Valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs pārvaldāt valodu: vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 25 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Lomu spēle: šajā testā kandidāts spēlē kādu lomu “viens pret vienu” ar citu lomas izpildītāju. Pati lomu spēle ilgst apmēram 15–20 minūtes, un ar tās palīdzību var pārbaudīt vairākas pamatprasmes. Pārbaudījums organizēts kā tikšanās ar citu lomas izpildītāju, lai apspriestu kādu situāciju. Iespējams, ka īpaši apmācītais “lomas izpildītājs” sanāksmes laikā sniegs papildu informāciju atbilstīgi daļēji strukturētam scenārijam.

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI): tāda intervija, kuras mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, jautājot kandidātam, kā viņš reaģētu kādā konkrētā situācijā. Pirms intervijas kandidātu aicina tiešsaistē izlasīt rakstisku uzdevumu un vispārīgu informāciju, lai sagatavotos šim pārbaudījumam. Intervijas laikā būs jādiskutē par uzdevumā aprakstīto situāciju, kā arī par papildu situācijām, kas rakstiskajā uzdevumā nav iekļautas. SCBI pārbaudījums notiek attālināti, izmantojot videokonferences rīku. Intervijas laikā kandidāts drīkst ielūkoties rakstiskajā uzdevumā un vispārīgajā informācijā.

Mutiska prezentācija: paraugi. Tas ir individuāls analīzes un prezentēšanas pārbaudījums, kurā jums ir jāsniedz prezentācija un jāatbild uz jautājumiem attiecībā uz hipotētisku ar darbu saistītu situāciju. Pirms intervijas kandidāti tiešsaistē saņem rakstisku uzdevumu (visas pieejamās versijas) un vispārīgu informāciju, kas tiem jāaplūko, jāizlasa un jāanalizē, lai sagatavotos pārbaudījumam. Intervijas sākumā jums paziņos, kura uzdevuma versija jums ir jāprezentē (bez vizuāla atbalsta), un jums būs jāatbild uz jautājumiem. Mutiskā prezentācija ilgst 20 minūtes, un tajā tiek pārbaudītas vairākas kompetences, kā norādīts paziņojumā par konkursu.

Konkrēta gadījuma izpēte: angļufrančuvācu valodā. Tas ir datorizēts pārbaudījums, kura pamatā ir scenārijs, kur izklāstītas dažādas problēmas, kuras jums ir jāatrisina vai uz kurām jāreaģē, pamatojoties tikai uz pieejamo materiālu.

Intervija, kas vērsta uz kompetenci: tās mērķis ir novērtēt dažas vai visas vispārīgās prasmes (atkarībā no konkursa, kurā piedalās kandidāts, un pakāpes, uz kuru viņš kandidē (sk. paziņojumu par konkursu). Kandidātus intervē 40 minūtes viņu otrajā valodā. Jautājumi ir strukturēti tā, lai vērtētāji varētu noteikt kandidāta vispārīgo kompetenci.

Ar konkrētu jomu saistīta intervija: šā testa mērķis ir novērtēt dažas no konkrēta profila darbinieka pienākumu veikšanai nepieciešamajām prasmēm vai tās visas (sk. paziņojumu par konkursu). Tā ir strukturēta intervija, kuru vada divi atlases komisijas locekļi. Tā notiek kandidāta otrajā valodā. Testa nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits ir norādīts paziņojumā par konkursu. Uz konkrēto kompetenci vērstu interviju / konkrētās jomas interviju nedrīkst jaukt ar uz vispārīgo kompetenci vērstu interviju, kas arī ir strukturēta, taču orientēta uz vispārīgajām prasmēm, nevis uz konkrētu pienākumu veikšanai vajadzīgajām.

Rakstisks pārbaudījums attiecīgajā jomā: ar šā testa palīdzību novērtē dažas prasmes, kas nepieciešamas attiecīgā profila darbinieka pienākumu veikšanai. Kandidātiem dod īsu kādas konkrētas situācijas aprakstu, un viņiem rakstiski jāformulē šīs situācijas iespējamie risinājumi. Šis tests ir jākārto datorā kandidāta otrajā valodā. Testa nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits ir norādīts paziņojumā par konkursu.

Konkrētās jomas tests: tas ietver jautājumus (ar atbilžu variantiem), kuru uzdevums ir pārbaudīt, vai kandidātam piemīt kāda konkrēta profila pienākumu veikšanai nepieciešamas prasmes. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Plašāka informācija sniegta paziņojumā par konkursu un uzaicinājuma vēstulē.

 

Juristi lingvisti (AD)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Darba situācijas novērtēšanas testsšajā pārbaudījumā vērtē jums raksturīgu uzvedību darba vidē. Lūk, piemēri angļufrančuvācu valodā un novērtējuma paraugs.

Valodas sapratnes testi:paraugi 24 valodās. Valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs pārvaldāt valodu: vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 25 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Tulkošanas testi: paraugi vācu, angļu, spāņu, franču, itāļu valodā.

Tests, kurā pārbauda prasmi sagatavot kopsavilkumu:paraugs. Šajā testā jums iedos tekstu trešajā valodā un liks ar datoru uzrakstīt tā kopsavilkumu pirmajā valodā (proti, konkursa valodā). Testa ilgums ir apmēram divas stundas. Ir aizliegts izmantot vārdnīcas.

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI): tāda intervija, kuras mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, jautājot kandidātam, kā viņš reaģētu kādā konkrētā situācijā. Pirms intervijas kandidātu aicina tiešsaistē izlasīt rakstisku uzdevumu un vispārīgu informāciju, lai sagatavotos šim pārbaudījumam. Intervijas laikā būs jādiskutē par uzdevumā aprakstīto situāciju, kā arī par papildu situācijām, kas rakstiskajā uzdevumā nav iekļautas. SCBI pārbaudījums notiek attālināti, izmantojot videokonferences rīku. Intervijas laikā kandidāts drīkst ielūkoties rakstiskajā uzdevumā un vispārīgajā informācijā.

 

Tulkotāji (AD)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Darba situācijas novērtēšanas testsšajā pārbaudījumā vērtē jums raksturīgu uzvedību darba vidē. Lūk, piemēri angļufrančuvācu valodā un novērtējuma paraugs.

Tulkošanas testsparaugi 24 valodās

Rediģēšanas testsparaugs. Tāda teksta rediģēšana, kurš no 2. valodas pārtulkots 1. valodā.

Valodas izpratnes testi: paraugi 24 valodās. Valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs pārvaldāt valodu: vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 25 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Intervija, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI): tāda intervija, kuras mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, jautājot kandidātam, kā viņš reaģētu kādā konkrētā situācijā. Pirms intervijas kandidātu aicina tiešsaistē izlasīt rakstisku uzdevumu un vispārīgu informāciju, lai sagatavotos šim pārbaudījumam. Intervijas laikā būs jādiskutē par uzdevumā aprakstīto situāciju, kā arī par papildu situācijām, kas rakstiskajā uzdevumā nav iekļautas. SCBI pārbaudījums notiek attālināti, izmantojot videokonferences rīku. Intervijas laikā kandidāts drīkst ielūkoties rakstiskajā uzdevumā un vispārīgajā informācijā.

Mutiska prezentācija: paraugi. Tas ir individuāls analīzes un prezentēšanas pārbaudījums, kurā jums ir jāsniedz prezentācija un jāatbild uz jautājumiem attiecībā uz hipotētisku ar darbu saistītu situāciju. Pirms intervijas kandidāti tiešsaistē saņem rakstisku uzdevumu (visas pieejamās versijas) un vispārīgu informāciju, kas tiem jāaplūko, jāizlasa un jāanalizē, lai sagatavotos pārbaudījumam. Intervijas sākumā jums paziņos, kura uzdevuma versija jums ir jāprezentē (bez vizuāla atbalsta), un jums būs jāatbild uz jautājumiem. Mutiskā prezentācija ilgst 20 minūtes, un tajā tiek pārbaudītas vairākas kompetences, kā norādīts paziņojumā par konkursu.

Galvenās valodas zināšanu tests: paraugs. Galvenās valodas prasmju testā ir 25 savstarpēji nesaistīti jautājumi ar atbilžu variantiem. Katram jautājumam seko četras iespējamas atbildes (A, B, C vai D), no kurām tikai viena ir pareiza. Kandidātiem dod 25 minūtes šī testa veikšanai. Jautājumi var attiekties uz šādiem valodas zināšanu aspektiem: gramatika, leksika, lietojums, pareizrakstība un pieturzīmes.

 

Tulki (AD)

Tiešsaistes testi: paraugi

Loģiskās domāšanas testi:

 • teksta loģiskās analīzes tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast verbālu un skaitlisku informāciju);
 • matemātisko iemaņu tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast matemātisku informāciju);
 • abstraktās domāšanas tests (novērtē jūsu spēju domāt loģiski un saprast sakarības starp jēdzieniem, kas neietver valodiskus, telpiskus vai skaitliskus elementus).

Mutiska prezentācija: paraugi. Tas ir individuāls analīzes un prezentēšanas pārbaudījums, kurā jums ir jāsniedz prezentācija un jāatbild uz jautājumiem attiecībā uz hipotētisku ar darbu saistītu situāciju. Pirms intervijas kandidāti tiešsaistē saņem rakstisku uzdevumu (visas pieejamās versijas) un vispārīgu informāciju, kas tiem jāaplūko, jāizlasa un jāanalizē, lai sagatavotos pārbaudījumam. Intervijas sākumā jums paziņos, kura uzdevuma versija jums ir jāprezentē (bez vizuāla atbalsta), un jums būs jāatbild uz jautājumiem. Mutiskā prezentācija ilgst 20 minūtes, un tajā tiek pārbaudītas vairākas kompetences, kā norādīts paziņojumā par konkursu.

 

Līgumdarbinieki / CAST pastāvīgā atlases procedūra

Loģiskās domāšanas testi:
ja runa ir par I, II un III funkciju grupu, skatiet sadaļu par asistentiem (AST-SC) vai asistentiem (AST).
Attiecībā uz IV funkciju grupu skatiet sadaļu par administratoriem (AD - plašs profils).

Kompetences tests: daudzizvēļu tests, ar kuru novērtē jūsu zināšanas attiecīgajā konkrēta profila jomā. Sīkāku informāciju meklējiet uzaicinājumā paust ieinteresētību.
Līgumdarbinieku kompetences tests ietver 25 jautājumus ar atbilžu variantiem. To mērķis ir pārbaudīt, vai konkrētajam kandidātam piemīt prasmes, kas nepieciešamas konkrētu pienākumu veikšanai. Prasmju pārbaudījumos uzdotie jautājumi ir saistīti ar pienākumiem, kas aprakstīti uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. Tie neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs.  Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātu rīcībā pavisam ir 50 minūtes laika, lai atbildētu uz daudzizvēļu testa 25 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Kompetences testi notiek kandidāta otrajā valodā. Lai izturētu šo testu, minimālais nepieciešamais punktu skaits II un III funkciju grupai (FG II un FG III) ir 13 punkti no 25, savukārt IV funkciju grupas (FG IV) kandidātiem jāiegūst vismaz 16 punkti no 25. Šāda veida pārbaudījums jākārto šādu profilu kandidātiem:

finanšu joma: jautājumi par finanšu procedūrām, grāmatvedības uzskaiti, analīzi un konsultācijām (revīzijas un kontrole). Var būt arī jautājumi par ekonomikas teorijām un ekonomikas un finansiālo tendenču, norišu un datu monitoringa un analīzes instrumentiem;
projektu / programmu vadība: jautājumi par projektu / programmu vadību (plānošana, uzraudzība, vērtēšana utt.), kas ietver arī attiecīgus finanšu aspektus, komunikāciju un kvalitātes nodrošināšanu;
sekretāri / lietveži: jautājumi par sekretariāta uzdevumiem / lietvedības pienākumiem, piemēram, sanāksmju organizēšanu, komandējumu sagatavošanu, dokumentu, e-pastu un pasta sistematizēšanu, pasta šķirošanu, apmeklējumu reģistra uzturēšanu. Tiek pārbaudītas arī pamatiemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
administrācija / cilvēkresursi: jautājumi, kas galvenokārt attiecas uz personāla vadību un profesionālo apmācību;
komunikācija: jautājumi par praktiskiem instrumentiem, piemēram (taču ne tikai), brīfingiem, faktu lapām, tiešsaistes komunikāciju, sociālajiem medijiem, kā arī par projektu vadības aspektiem, kas saistīti, piemēram, ar komunikācijas stratēģiju izstrādi, ieviešanu un izpildi;
politika / ES rīcībpolitika: jautājumi par zināšanām dažādās politikas jomās – gan vispārīgi, gan konkrēti saistībā ar ES; var būt arī jautājumi par tēmām, kas saistītas ar tiesībām un ekonomiku;
tiesības: jautājumi par ES, valsts un starptautiskajām tiesībām; var būt arī jautājumi par tēmām, kas saistītas ar politiku un ekonomiku;
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT): jautājumi par tēmām, kas saistītas ar informācijas un sakaru tehnoloģijām, piemēram, par programmēšanas valodu (kā JAVA, Visual Basic, Visual C# utt.) izmantošanu, lietotāju vides administrēšanu (piemēram, Windows un Unix) un tīkla un telesakaru pārvaldību (tēmas neaprobežojas ar pieminētajām);
bērnu aprūpes darbinieki: jautājumi par bērnu (3,5 – 14 g.v.) aprūpi pēcskolas centros un bērnu aprūpes centrā brīvā dabā, bērnu mācīšanu bērnudārzā un mazbērnu novietnes audzinātāja/aukles un bērnu aprūpētāja darbu silītēs (darbs ar 0 – 3 gadus veciem bērniem);
izglītības psihologijautājumi par dažādiem aspektiem, piemēram mazbērnu novietnes vai pēcskolas centra un tā darbinieku darba koordināciju, bērnu dzīves kvalitāti un mijiedarbību ar vecākiem, izglītības pamatuzdevuma formulēšanu un tā izpildes novērošanu (jautājumi arī par apmācību).

Valodas izpratnes tests: tie ir jautājumi ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir novērtēt, cik labi jūs saprotat otrās valodas (angļu, franču, vācu) vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu.
Līgumdarbiniekiem valodas izpratnes tests ietver 12 jautājumus ar atbilžu variantiem. Testa mērķis ir pārbaudīt, cik labi jūs saprotat savas 2. valodas (angļu, franču, vācu) vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Jautājumi neattiecas uz konkrētu iestādi/aģentūru/dienestu. Katra jautājuma pamatā ir situācijas izklāsts ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai viens ir pareizs. Par katru pareizu atbildi var dabūt vienu punktu, bet par nepareizām atbildēm punkti netiek atņemti. Kandidātiem dod 30 minūtes, kurās jāatbild uz daudzizvēļu testa 12 jautājumiem.  Lai gan laika faktors arī ir viens no vērtēšanas elementiem, testi ir izstrādāti tā, lai kandidātiem atvēlētajā laikā būtu iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Lai izturētu šo testu, minimālais nepieciešamais punktu skaits III funkciju grupai ir 6 punkti no 12, bet IV grupai tie ir 7 punkti no 12.

Šāda veida pārbaudījums jākārto šādu profilu kandidātiem
tulkotāji / korektoritesta mērķis ir novērtēt, vai kandidāti labi saprot otrās valodas (angļu, franču, vācu) vārdu krājumu, gramatiku, sintaktiskās konstrukcijas un stilu. Lai varētu atbildēt uz jautājumiem, nav vajadzīgas papildu zināšanas. Atbildes pamatā ir tikai tekstā sniegtā informācija.

Visi šie testi būs datorizēti, un jums tie būs jākārto visi vienā laikā jūsu (no pieejamajiem) izvēlētajā pārbaudījumu centrā. Pieejamo pārbaudījumu centru saraksts būs kandidātiem pieejams uzaicinājuma vēstulē.
 

Manuālā un administratīvā atbalsta darbinieku profils: nav kompetences testa un valodas izpratnes testa, bet tikai loģiskās domāšanas testi.