Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké dodatočné postupy mám očakávať, ak budem prijatý do zamestnania v Európskej komisii na pozíciu, kde by som manipuloval s citlivými a utajovanými skutočnosťami?

Question categories:

V súlade s článkom 10 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2015/444 [1] musia mať všetci zamestnanci Európskej komisie, ktorí manipulujú s citlivými a utajovanými skutočnosťami, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň dôvernosti (utajované skutočnosti EÚ), primeraný stupeň bezpečnostného oprávnenia (EU SECRET).

Vzhľadom na to, že Komisia pravidelne manipuluje s citlivými a utajovanými skutočnosťami, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň dôvernosti, je v záujme služby, aby zamestnanci, ktorých povinnosti si vyžadujú prístup k citlivým a utajovaným skutočnostiam, mali primeranú bezpečnostnú previerku pre príslušný stupeň (EU SECRET).

V dôsledku toho možno od úspešných uchádzačov výberového konania požadovať, aby sa na účely prijatia na určité pracovné miesta v Európskej komisii podrobili postupu bezpečnostnej previerky stanovenému v rozhodnutí. Takáto podmienka bude jasne uvedená v konkrétnom oznámení o voľnom pracovnom mieste. Úspešní uchádzači musia byť pripravení podrobiť sa tomuto postupu previerky.

Bezpečnostnú previerku vykonáva príslušný vnútroštátny orgán v členskom štáte, ktorého je uchádzač štátnym príslušníkom. Tento postup sa môže v jednotlivých členských štátoch značne líšiť. Uchádzačom sa odporúča, aby sa pred podaním prihlášky do výberového konania o tomto postupe informovali.


[1] Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).