Iespēju vienlīdzība

Sākumlapa > Kā pieteikties > Iespēju vienlīdzība

ES iestādes – vieta, kur galvenais ir katra cilvēka talants!

Mūsu redzējums un uzdevums

Mēs, Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO), esam vienlīdzības un daudzveidības piekritēji. Lai gādātu, ka ES iestādes piedāvā vienādas iespējas visiem un atspoguļo mūsdienu pasaules daudzveidīgumu, ievērojam turpinājumā izklāstītos principus un mērķus.

 • EPSO visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas, attieksmi un piekļuvi neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, etniskās un sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības mazākumtautībai, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas. 
 • EPSO savās atlases procedūrās ievēro iekļautības principu un visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas pilnībā parādīt viņu prasmes. Tas tiek darīts, apzinot un novēršot traucējošus faktorus, iespējamus aizspriedumus un diskriminācijas risku.
 • EPSO atbalsta vienādas iespējas un sadarbojas ar dažādām ieinteresēto personu grupām un speciālistu organizācijām, lai sasniegtu atšķirīgākus talantīgus cilvēkus.
 • EPSO vēlas vairot talantīgo cilvēku dažādību un palīdzēt ES civildienestam atspoguļot ES pilsoņu daudzveidību, jo strādājam viņu visu labā.
 
Kā mēs principus īstenojam reālajā dzīvē

 

Uzziniet, ko tieši mēs darām, lai panāktu, ka visiem vienādas iespējas un dažādība tiešām pastāv reālajā dzīvē.

 • Regulāri veicot statistisku analīzi un novērojot, gādājam, lai jūsu kārtoto testu jautājumi būtu neitrāli.
 • Mūsu atlases metožu pamatā ir standartizēti un objektīvi prasmju novērtējumi.
 • Dzīves un darba aprakstus (CV) pārbaudām anonimizētā formā un novērtējam tikai pēc objektīviem kritērijiem.
 • Ja jums ir invaliditāte vai īpašas vajadzības, piedāvājam saprātīgus risinājumus, kā tomēr kārtot pārbaudījumus.
 • Īstenojam Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.
 • Regulāri pārbaudām atlases procedūru un testu atbilstību vienlīdzības un dažādošanas principiem. Apzinām traucēkļus un šķēršļus, kas varētu ietekmēt jūsu atlases procedūru, un veicam korekcijas.
 • Regulāri pārbaudām pieejamību, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu saziņas, atlases procedūru un testu pieejamību. Nepieciešamības gadījumā sagatavojam pielāgotus formātus, lai būtu iespējams izmantot palīgtehnoloģijas un individuālu palīdzību. Pieejamības prasības ņemam vērā arī atjauninot savas datorsistēmas.
 • Mēs komisijas locekļus, kuri novērtē jūsu prasmes, apmācām, kā cilvēkus atlasīt un pieņemt darbā veidā, kas ir maksimāli brīvs no aizspriedumiem, objektīvs un profesionāls, un kā ievērot vienlīdzīgu iespēju un pret visiem vienādas attieksmes principus.
 • Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai starp atlases komisijas locekļiem pastāvētu līdzsvars, jo tas samazina aizspriedumu un diskriminācijas risku. Ieceļot atlases komisijas, cenšamies panākt, lai to locekļi būtu atšķirīgi, un cenšamies nodrošināt līdzsvaru starp dzimumiem, pilsonībām, valodām, personāla komitejām un administrāciju.
 • Mēs sistemātiski ievācam atsauksmes no kandidātiem, un tas mums ļauj nemitīgi uzlabot savu darbu.
 • Tiecamies darīt visu iespējamo arī komunikācijas ziņā, lai piesaistītu talantīgus ļaudis no visām 28 dalībvalstīm. Šai nolūkā mērķtiecīgi uzrunājam piemērotu cilvēku grupas. Te viens no piemēriem ir ES iestāžu darbinieki, kas darbojas kā šādas karjeras "vēstnieki" un raksta blogus par ES personāla dzīvi un darbu, lai potenciālajiem kandidātiem dotu par to priekšstatu. Esam arī iesaistījuši augstskolu studentus, kas popularizē karjeru ES iestādēs un arī darbojas kā šādas karjeras "vēstnieki".  Piedalāmies arī piemērotos karjeras pasākumos, izstādēs un veicam citas tamlīdzīgas aktivitātes.

 

Kā rīkojas EPSO?

Lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību, EPSO veic dažādus pasākumus, piemēram, nepārtraukti īsteno rīcības plānu psihometriskās testēšanas jomā (lai nemitīgi uzlabotu testu pārvaldību). Arī atlases komisijas locekļi, kas novērtē kandidātu prasmes vērtēšanas centrā, ir apmācīti, kā nodrošināt visiem vienādas iespējas un pret visiem vienādu attieksmi intervijās un citos pārbaudījumos.

Galvenais mērķis ir visos atlases posmos līdz minimumam samazināt dzimuma nozīmi un gan sievietēm, gan vīriešiem piedāvāt vienādas iespējas parādīt viņu spējas.

Tāpēc EPSO ir veicis padziļinātu izpēti un veicis pasākumus, lai nepieļautu diskrimināciju dzimuma dēļ un nodrošinātu abu dzimumu cilvēkiem vienādas iespējas parādīt prasmes un potenciālu.

Invaliditāte un/vai īpašas vajadzības

 

Invaliditāte vai slimība nedrīkst būt šķērslis, kas traucē jūsu dalību atlases procedūrā.

EPSO ir ieviesta jau labi iestrādājusies un saprātīga šādu problēmu risināšanas procedūra, kas pamatojas uz starptautisku paraugpraksi šajā jomā. Tādējādi mēs apzinām šķēršļus, kas rodas invaliditātes vai slimības dēļ, un dodam kandidātiem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt viņu spējas tā, lai viņi nav sliktākā situācijā nekā jebkurš cits kandidāts.

 

 

Jums vajadzīgi īpaši atlases testu pielāgojumi?

 

 

Lai jums atlases procedūrā atļautu izmantot īpašus pielāgojumus jūsu invaliditātes vai permanentu veselības traucējumu dēļ, jums ir jāpaveic turpinājumā norādītās darbības.

 

1. SOLIS Ja jums ir īpašas vajadzības, pieteikuma veidlapā atzīmējiet rūtiņu "ACCESS REQUIREMENTS" (piekļuves prasības) un informējiet mūs par tām. Lai dotu mums skaidrāku priekšstatu par grūtībām, ko pārbaudījumu kārtošanas situācijā jums sagādā jūsu invaliditāte vai slimība, sīki aprakstiet savas īpašās vajadzības un jums nepieciešamos pielāgojumus.  Jums būs jānosūta jūsu invaliditāti apliecinošs (-i) dokuments(-i), lai pamatotu lūgumu jums nodrošināt īpašus pielāgojumus. Bez šāda (-iem) sertifikāta (-iem) jūsu pieprasījums nevar tikt ņemts vērā.

Mēs pieņemam invaliditāti apliecinošu dokumentu, ko izsniegusi atzīta valsts iestāde, vai medicīnisku sertifikātu, ko izsniedzis ārsts. Ja iesniedzat ārsta izdotu sertifikātu, papildus tam jāiesniedz sīkāks ziņojums.

 

Garantējam, ka ar informāciju par jūsu invaliditāti vai veselības traucējumu rīkosies konfidenciāli saskaņā ar

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001.

 

 

2. SOLIS Kad būsit iesniedzis lūgumu pēc īpašiem pielāgojumiem, ar jums sazināsies par pieejamību atbildīgie EPSO darbinieki (viņi nosaka un organizē saprātīgus atlases testu pielāgojumus kandidātiem ar īpašām vajadzībām). Viņi to darīs laicīgi, lai prasītu papildu informāciju vai apstiprinātu, kādi pielāgojumi jums tiks nodrošināti.

3. SOLIS Jūs uzaicinās uz testiem, un jūs tos kārtosiet vislabākos iespējamos apstākļos atkarībā no tā, kādi saprātīgi pielāgojumi jums būs piešķirti.

4. SOLIS Jums būs iespēja mums sniegt atsauksmes, lai palīdzētu mums nepārtraukti uzlabot darbu.

Kādus īpašus pielāgojumus varu gaidīt?

 

 

Atkarībā no tā, kāda ir jūsu invaliditāte vai slimība un kādas grūtības tā var sagādāt kārtojot pārbaudījumus, mēs jūs lūgsim informēt par jums piemērotiem pielāgojumiem. EPSO uzskata, ka pats kandidāts ir vislabākais savas invaliditātes vai slimības eksperts.

Izskatot katru konkrēto gadījumu atsevišķi un ņemot vērā jūsu iesniegtos dokumentus un EPSO pieredzi attiecībā uz saprātīgiem atlases testu pielāgojumiem kandidātiem ar īpašām vajadzībām, jums piedāvās pielāgojumus katram to testu veidam, kuri jums jākārto. Tāpēc galīgie pielāgojumi, kas jums tiks nodrošināti, var atšķirties no jūsu prasītajiem.

Daži iespējamo pielāgojumu piemēri

- Fiziskās pieejamības nodrošināšana 

 

- Papildu laiks testu kārtošanai

- Teksts ar lielākiem burtiem vai palielināšanas programma

 

- Izdrukas Braila rakstā vai Braila raksta klaviatūra

 

- Ekrāna lasītāji

- Zīmju valodas tulkošana

- Īpaši pielāgots apgaismojums Galdi, kuru augstums ir regulējams

 

- Individuāla palīdzība un vēl daudz kas cits...

 

 

Jums ir grūtības saistībā ar pieejamību? 

Pieejamība ir jautājums, kas EPSO ir ļoti svarīgs, un mēs intensīvi strādājam, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu saziņas pasākumu un atlases procedūru pieejamību. Mēs regulāri veicam pieejamības pārbaudes, lai noskaidrotu, cik pieejami esam un kā varam visiem interesentiem to uzlabot. Pieejamības prasības tiek ņemtas vērā arī atjauninot visas datorsistēmas. Tiem dokumentiem, kuri nav pilnībā pieejami invalīdiem, mēs sagatavojam pieejamus formātus, kas piemēroti palīgtehnoloģijām, un pašlaik mēs pārbaudām savu tīmekļa vietni, lai panāktu, ka tā atbilst Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādņu (angliski Web Content Accessibility Guidelines jeb WCAG)  2.0 līmenim.

Jums joprojām ir grūtības piekļūt dažām mūsu tīmekļa vietnes daļām un/vai dokumentiem?

Vai arī gribat sniegt mums atsauksmes un palīdzēt uzlabot mūsu vietnes un atlases procedūru pieejamību? Tādā gadījumā sazinieties ar mums

Iepazīstieties ar mūsu kolēģu liecībām

Johans jau divus gadus strādā Eiropas Parlamentā Briselē par sistēmu administratoru. Pirms 12 gadiem viņam diagnosticēja autismu, bet tas no pirmā acu uzmetiena nav pamanāms. Mēs pavaicājām, vai viņš jūtas pieņemts savā kolektīvā un vai invaliditāte viņam nav traucējusi darbā.

“Es esmu iekļāvies mūsu kolektīvā. Tā kā esmu diezgan ekstraverts, man patīk runāties ar kolēģiem. Mēs bieži jokojamies un smejamies. Lielākā daļa kolēģu nezina, ka man ir autisms. Gadu gaitā esmu iemācījies neizrādīt savu slimību, un patiesībā nozarē, kurā strādāju, līdzīga uzvedība nemaz nav tik neparasta. Iespējams, neesmu pati tipiskākā autistiskā persona. Vairums domā, ka cilvēkiem ar autismu nepatīk kontaktēties ar citiem, bet tās ir aplamības. Ir taisnība, ka šie cilvēki domā citādi, viņi, piemēram, vairāk pievēršas detaļām, un viņiem bieži rodas problēmas uztvert sensorisko informāciju, bet, kad viņi jūtas labi, viņi patiešām priecājas par citu cilvēku sabiedrību.”

Konstantīns jau gadu strādā Eiropas Parlamenta Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā Luksemburgā. 2006. gadā viņam atklāja multiplo sklerozi, un tagad viņš staigā, balstoties uz kruķa. Mēs pajautājām, ko viņš domā par savu darba vidi.

“Strādājot profesionālā vidē, kas man atvieglo dzīvi — laipni kolēģi un pieejama infrastruktūra —, mans veselības stāvoklis ir stabilizējies un varbūt pat uzlabojies. Turklāt projekti, kurus man uzticēja, mani iedvesmo strādāt vēl dūšīgāk. Esmu īpaši gandarīts par uzlabojumiem Eiropas Parlamenta telpās, lai tās būtu pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šajā sakarībā esmu priecīgs, jo man ir dota iespēja likt lietā Eiropas Savienības labāko praksi saistībā ar invalīdu problēmām.”

Ville kopš 2013. gada strādā par juristu Eiropas Komisijā Briselē. Viņš ir neredzīgs kopš dzimšanas. Mēs pajautājām, ko viņš domā par atlases procedūrām un kas kopš darba sākšanas Komisijā viņu ir patīkami pārsteidzis ES iestādēs.

“Iepazinies ar EPSO tīmekļa vietni, es uzrakstīju e-pastu par pieejamību atbildīgajai EPSO nodaļai, vēl pirms pieteicos uz konkursu. Viņi man laipni visu paskaidroja, un es aizpildīju attiecīgo reģistrācijas veidlapas daļu. Domāju, ka EPSO pieejamības nodaļa strādā ļoti kompetenti un organizēti. Saņēmuši manu pieteikumu, viņi atrada risinājumu, lai man kā neredzīgam kandidātam dotu iespēju piedalīties konkursa pirmajā kārtā ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā pārējiem.  Risinājums bija piemērots un labi izdevies. Izcilā sadarbība ar šo nodaļu turpinājās visu konkursa laiku, ieskaitot novērtēšanas centra posmu. Biju patīkami pārsteigts, ka gandrīz visi dokumenti ir digitālā formātā, jo visa sarakste tiek saglabāta elektroniskās datubāzēs. Tāpēc man kā ekrāna lasītājprogrammas lietotājam praktiski nevajadzēja zaudēt laiku, ieskenējot dokumentus, kā to nācās darīt iepriekšējās darbavietās.”

Uzziniet vēl citus mūsu vēstnieku — ES iestāžu darbinieku — stāstus te.