Как се кандидатства

Начало > Как се кандидатства

Първа стъпка

Процедурата за кандидатстване за позиция в институциите или органите на ЕС варира в зависимост от вида договор. Съществуват няколко категории договори за работа (без работата на свободна практика): постоянен договор, срочен договор и временен договор. Предлагат се също и стажове. В този раздел ще намерите подробна информация за това как да кандидатствате за всяка от тези възможности.

За всеки вид договор има специфична процедура за подбор, която трябва да следвате. Проверете сроковете за всеки етап от процедурата, дали притежавате всички основни квалификации за длъжността и дали трябва да положите тест на компютър или да се явите в център за оценяване. След като прочетете всичко за различните процедури за подбор, можете да опитате да решите някои от нашите примерни тестове и да разгледате други източници за обучение и помощ. Желаем ви успех!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_bg

 

Кой участва в процедурата?

След като изберете длъжността, за която желаете да кандидатствате, вижте в обявлението за конкурса кой ще управлява вашата кандидатура. В повечето случаи, и по-конкретно за длъжностите на постоянен и срочен договор, за управлението на вашата кандидатура отговаря Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Ако това е така, EPSO ще управлява процедурата за подбор от подаването на кандидатурата онлайн до явяването на тест в център за оценяване и ще бъде на разположение, за да отговори на всички въпроси, които могат да възникнат.

При всяка процедура за подбор се съставя отделна конкурсна комисия, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък с успелите кандидати. Всяка конкурсна комисия е съставена от длъжностни лица от институциите на ЕС, а EPSO следи за това всички комисии стриктно да се придържат към процедурите. Процесът на подбор протича с участието на службите за човешки ресурси на институциите на ЕС, които отговарят за наемането на работа на успелите кандидати, тоест за попълването на конкретни свободни работни места чрез наемане на нови служители от списъците, поддържани от EPSO. Институциите интервюират потенциалните служители, преди да им предложат дадена позиция.

Ако мислите да кандидатствате за работа в институциите на ЕС, запознайте се с различните видове договори, които те предлагат. Въпреки че има постоянни позиции, възможно е длъжност на срочен договор да е по-подходяща за вашите амбиции и потребности. Какъвто и да е договорът за длъжността, за която кандидатствате, имайте предвид, че вероятно ще трябва да се явите на конкурс и че е възможно да минат няколко месеца, преди да разберете дали сте го издържали.

За по-подробна информация за наемането на работа, повишенията, заплащането и надбавките, вижте Правилника за длъжностните лица.

 

Вид договор

Длъжностни лица

Интересът към постоянните договори, които ви дават възможност да станете член на публичната служба на ЕС, е голям и длъжностните лица се назначават след конкурси на общо основание с високи изисквания. В рамките на публичната служба на ЕС има три вида постоянни договори – за администратори (AD), за асистенти (AST) и за асистент-секретари (AST/SC).

 

Администратори

Администраторите обикновено участват в изготвянето на политики и прилагането на правото на ЕС, извършват анализи и предоставят съвети. Те могат да работя в областта на администрацията, правото, финансите, икономиката, комуникациите и науката. Писмените и устните преводачи също се наемат на работа като администратори.

Кариерата на администраторите се движи от степен AD 5 до степен AD 16, като AD 5 е началната степен за служители с висше образование. Подборът и назначаването могат да се извършат и на по-високи степени AD 6 или AD 7 за по-специализирани длъжности. В подобен случай от кандидатите ще се очаква да имат завършено образование с продължителност от няколко години, а за повечето профили и определен професионален опит, свързани с професионалната област на конкурса. Средното управленско равнище обхваща степени AD 9 – AD 12. За започването на работа на тези степени се изисква управленски опит.

 

Асистенти

Асистентите в институциите на ЕС обикновено имат изпълнителни или технически функции в областта на администрацията, финансите, комуникацията, научните изследвания или изготвянето и прилагането на политики.

Кариерата на асистентите се движи от степен AST 1 до степен AST 11, като служителите обикновено започват работа на степен AST 1 – AST 3. Кандидатите за степен AST 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или да имат подходяща професионална квалификация.

 

Секретари/деловодители (може да има различия в зависимост от конкурса)

Секретарите/деловодителите обикновено имат функции, свързани с управлението на офис или предоставянето на административна подкрепа в институциите на ЕС.

Кариерата на секретар/деловодител се движи от степен AST/SC 1 до степен AST/SC 6. Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST/SC 1. Минималните изисквания за кандидатите за степен AST/SC 1 са образование с продължителност от поне 1 година, което е придобито след завършено средно образование, удостоверено е с диплома и е пряко свързано с естеството на задълженията, или средно образование, което е удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и е последвано от поне 3 години професионален опит, пряко свързан с естеството на задълженията, или професионално обучение с продължителност от поне 1 година, което е последвано от минимум 3 години професионален опит. И обучението и опитът трябва да са свързани пряко с естеството на задълженията.

 

Заплата и надбавки

Основните месечни заплати на длъжностните лица варират от около 2300 евро на месец за новоназначен асистент-секретар (AST/SC 1) и 4500 евро за началната степен за администратори (AD 5) до 16 000 евро на месец за ограничен брой старши администратори (AD 16) на равнище генерален директор. Всяка степен се разделя на пет стъпки за старшинство със съответните разлики в заплатата. Основните заплати се коригират всяка година в съответствие с инфлацията и покупателната способност в страните от ЕС.

Ако сте напуснали своята страна, за да дойдете да работите за институция на ЕС, имате право на надбавка за експатриране в размер на 16% от основната ви заплата.

В зависимост от семейното си положение длъжностните лица имат право на някои семейни надбавки. Те включват надбавка за жилищни нужди, детски надбавки, надбавка за образование и надбавка за предучилищно образование.

Вашата заплата като служител на европейската публична администрация не се облага с национален данък върху доходите. Вместо това заплатите се облагат с общностен данък, като приходите от него постъпват директно в бюджета на ЕС. Този данък се събира прогресивно при ставки между 8% и 45% от облагаемата част от заплатата ви. От 2014 до 2023 г се прилага и допълнителен „налог за солидарност“.

 

Как да кандидатствам?

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянен договор чрез конкурси на общо основание (обявленията се публикуват на този уебсайт). Първо ще трябва да се явите на тестове на компютър, които включват въпроси за психометрична оценка на пригодността и способностите. Ако преминете успешно тези тестове, ще бъдете поканен в център за оценяване. Там трябва да участвате в няколко свързани с работата упражнения в група пред поне двама оценители. Уменията, които ще бъдат оценявани, в общи линии обхващат основните компетенции, изисквани от институциите на ЕС – анализ и разрешаване на проблеми, комуникация, постигане на качество и резултати, учене и развитие, определяне на приоритети и организиране, издръжливост, работа с други хора, а за висшистите – и лидерство.

Успешните кандидати се включват в списък на издържалите конкурса, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си. С конкурсите не се осигуряват служители за конкретни позиции, а се съставя списък за бъдещи назначения при необходимост.

Форматът на конкурсите зависи от търсения профил.

Всеки конкурс се оповестява с обявление, в което се посочват всички подробности за профила, критериите за допустимост и процедурата за подбор.

Обикновено процедурата за подбор продължава от 5 до 9 месеца от момента на публикуването на обявлението за конкурса.

Ако във фазата на оценяване резултатът ви е сред най-високите, името ви ще бъде включено в списъка на издържалите конкурса. Това означава, че може да бъдете поканен на интервю за работа в някоя от институциите на ЕС.

При конкурсите с общ профил валидността на списъците обикновено е 1 година. За други профили този срок може да е различен. Срокът на валидност на списъците на издържалите конкурс може да бъде удължаван.

Договорно наети служители

Възможно е да работите за европейските институции на срочен договор. Договорно наетите служители (известни като CAST) изпълняват технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер или работят в специализирани области, в които липсват достатъчно длъжностни лица с необходимите умения. Ако ви бъде предложен такъв договор, ще бъдете нает за определен минимален период, като често първоначално ще сключите договор с по-кратък срок – от 6 до 12 месеца, в зависимост от вида на работата. В някои органи на ЕС договорът ви може да бъде удължен за неопределено време.

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. За да е успешна кандидатурата ви, трябва да можете да изпълнявате някои от следните функции: технически и административни задачи; деловодителски и секретарски функции, управление на офис; изпълнителни функции, съставяне на документи, счетоводство или други подобни технически задачи; административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Как да кандидатствам? 

Договорно наетите служители се назначават от списък с кандидати (съхраняван в база данни) след провеждането на процедура за подбор, която обикновено се организира от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Процедурата за подбор може да включва преглед на автобиография, тестове за логическо мислене и/или тестове за компетентност, които могат да бъдат писмени, устни или други практически тестове в съответната област.

На този уебсайт можете да се регистрирате за участие в процедурите за подбор на договорно нает персонал, които се организират от EPSO.

Временно нает персонал

Институциите на ЕС могат да ви наемат на работа временно. Временните позиции обикновено са в силно специализирани области, като научните изследвания.

Как да кандидатствам?

По принцип подборът и назначаването на временен персонал се извършва от отделните институции и агенции на ЕС. Проверявайте редовно за текущи процедури за подбор и свободни места на този уебсайт. Можете също така да въведете данните си в базата данни EU CV online.

Стажанти 

Всяка година около 1200 млади хора получават шанс да подобрят професионалните си умения, да развият личните си качества и да увеличат познанията си за ЕС чрез неговите програми за стажанти. Европейският парламент, Съветът, Комисията, Службата за външна дейност, Съдът на ЕС, Сметната палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман организират стажове от по 3 — 5 месеца за наскоро завършили висшисти. Всички стажанти трябва да са завършили първата си степен на висше образование. Те получават задачи, подобни на тези на администраторите с по-ниска степен.

Стажовете се провеждат в широк кръг от области и предлагат отлична възможност да се запознаете отблизо с работата на ЕС. Съдържанието на работата зависи до голяма степен от ведомството, в което се провежда стажът. Предлагат се възможности в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда, комуникациите и много други.

Повечето стажове са платени, обикновено сумата е около 1000 евро на месец, и се провеждат в Брюксел или Люксембург.

Как да кандидатствам?

Процедурите за подбор на стажанти се извършват от отделните институции и агенции на ЕС. За повече информация вижте нашата страница за стажовете. Обикновено кандидатурите се подават онлайн, но понякога се изискват хартиени копия на формуляра за кандидатстване. В повечето случаи кандидатурите се приемат около 4 до 9 месеца преди началото на стажа и трябва бъдат подадени в срок.

Командировани национални експерти

Командированите национални експерти са държавни служители, служители в международни организации или служители в публичния сектор, които временно работят за някоя от институциите на ЕС.

Повечето експерти са граждани на страна от ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП), но в изключителни случаи могат да бъдат командировани и лица, които не са граждани на ЕС/ЕИП. Кандидатите трябва да имат най-малко 3 години професионален опит на подходящо равнище, да са работили за отговарящ на критериите работодател (публична или междуправителствена организация) в продължение на поне 12 месеца преди командироването и да имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни познания по друг официален език на Съюза.

По принцип командировката е за срок от най-малко 6 месеца и най-много – 4 години. Можете да се върнете за втора командировка след междинен период от най-малко 6 години.

Как да кандидатствам?

Свържете се с постоянното представителство на вашата страна към ЕС за информация за възможностите в момента.

Други договори

Временен персонал

Ако се интересувате от краткосрочна работа, свържете се с препоръчваните от нас агенции за временна заетост, за да научите повече за този тип възможности в европейските институции в Брюксел и Люксембург.
Временен персонал често е необходим за секретарски длъжности. Служители на подобни позиции рядко се назначават за повече от 6 месеца.

Комисията наема временен персонал основно за секретарска работа на краткосрочен договор чрез агенции за временна заетост.

Агенции в Брюксел

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Тел.: +32 (0)2/643 47 90
Ел. адрес: inhouse_1230@randstad.be
Уебсайт: http://www.randstad.be

или

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Тел.: +32 (0)2/212 19 20
Ел. адрес: eu@startpeople.be
Уебсайт: https://www.startpeople.be

или

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Тел.: +32 (0)2/513 14 14
Ел. адрес: publicsector@daoust.be
Уебсайт: https://www.daoust.be

Агенции в Люксембург

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Уебсайт: https://www.randstad.lu

или

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Временно наети консултанти

Някои ведомства на ЕС наемат консултанти директно чрез процедури за възлагане на обществени поръчки. За повече информация, моля, вижте уебсайта за търгове и обществени поръчки на ЕС.

 

 

Парламентарни сътрудници

Ако проявявате интерес към работа като парламентарен сътрудник на член на Европейския парламент (в Люксембург, Брюксел или Страсбург), вижте уебсайта на Европейския парламент за повече информация.

Вижте също уебсайтовете на политическите групи за информация за техните процедури за набиране на служители.

 

 

Лингвисти на свободна практика

Институциите на ЕС предоставят възможности за работа на писмени и устни преводачи на свободна практика.

Как да кандидатствам?

За работа като писмен преводач на свободна практика:

За работа като устен преводач на свободна практика в Европейската комисия, Европейския парламент или Съда на ЕС вижте Устни преводи за Европа.

 

 

Младши специалисти в делегациите

ЕС има делегации в целия свят. В тях се предлагат стажове за срок до 18 месеца, за да се даде възможност на талантливи и обещаващи висшисти с магистърска или по-висока степен да се запознаят отблизо с работата на делегациите и да вникнат по-дълбоко в тяхната роля в прилагането на външните политики на ЕС. За повече информация вижте програмата Младши специалисти в делегациите.

 

 

Експерти към ЕС

Ако сте експерт в област на политиката на ЕС, можете да се регистрирате в база данни за експерти, поддържана от институция или агенция на ЕС. Ще трябва да си създадете защитен с парола профил с вашите данни (координати за връзка, специализация, квалификации и т.н.). След това при необходимост могат да ви бъдат възлагани конкретни задачи.

Вижте например:

 

 

Персонал по поддръжка и персонал в столове

Някои категории персонал, като работниците по поддръжка и работниците в столове се наемат чрез външни компании, с които е сключен договор. Тези договори се сключват въз основа на открити процедури за възлагане на обществени поръчки. За повече информация вижте страницата за обществени поръчки.