Ako sa prihlásiť

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť

Prvý krok

Postup podávania prihlášok na pracovné pozície v jednej z inštitúcií alebo orgánov EÚ sa líši v závislosti od druhu zmluvy. Existuje niekoľko kategórií (s výnimkou zmlúv pre nezávislé spolupracujúce osoby) pracovných zmlúv: trvalá pracovná zmluva, zmluva na dobu určitú a dočasná zmluva. V ponuke sú aj stáže. V tejto časti nájdete podrobné informácie o tom, ako podať prihlášku v prípade uvedených druhov zmlúv a stáže.

Pre každý druh zmluvy treba absolvovať príslušné výberové konanie. Uistite sa, že dodržiavate stanovené lehoty pre každú fázu konania a že spĺňate všetky kľúčové kvalifikácie na vybrané pracovné miesto. Zároveň si overte, či budete musieť absolvovať počítačové testy alebo testy v hodnotiacom centre. Keď si prečítate informácie o rôznych typoch výberových konaní, môžete si vyskúšať niektorý z našich vzorových testov a prečítať si o ďalších možnostiach školení a podpory. Želáme vám veľa úspechov!

 

Kto zodpovedá za výberové konanie

Keď si vyberiete pozíciu, o ktorú sa chcete uchádzať, skontrolujte si v oznámení o výberovom konaní, kto bude zodpovedný za spracovanie vašej prihlášky. Vo väčšine prípadov, najmä ak ide o trvalé pracovné zmluvy a zmluvy na dobu určitú, bude zodpovednou organizáciou Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). V takomto prípade bude dohliadať na výberové konanie od podania online prihlášky po účasť na testoch v hodnotiacom centre a zároveň bude k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.

Pre každé výberové konanie sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber uchádzačov na každom stupni konania a zostavuje konečný zoznam úspešných uchádzačov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ a EPSO zabezpečuje, aby sa všetky výberové komisie striktne pridŕžali postupov. Postup náboru zamestnancov zahŕňa aj útvary ľudských zdrojov v inštitúciách EÚ, ktoré zodpovedajú za nábor úspešných uchádzačov, t. j. za obsadzovanie konkrétnych voľných pracovných pozícií uchádzačmi zo zoznamov, ktoré spravuje EPSO. Pred ponúknutím pracovnej pozície si inštitúcie pozývajú potenciálnych zamestnancov na pohovor.

Ak uvažujete o práci v inštitúciách EÚ, skôr ako sa prihlásite, pozrite si rôzne typy zmlúv, ktoré EÚ ponúka. Hoci je možné získať miesto stáleho zamestnanca, možno bude vašim ambíciám a potrebám viac vyhovovať zmluva na dobu určitú. Bez ohľadu na to, aký typ zmluvy sa viaže na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, majte na pamäti, že pravdepodobne budete musieť absolvovať výberové konanie a že môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa dozviete, či ste boli úspešný.

Podrobnejšie informácie o nábore, kariérnom postupe, mzde a zamestnaneckých výhodách nájdete v služobnom poriadku.

 

Druh zmluvy

Stáli zamestnanci

O trvalé pracovné zmluvy, ktoré vám umožnia stať sa členom verejnej služby EÚ, je veľký záujem a udeľujú sa po prísnom verejnom výberovom konaní. V rámci verejnej služby EÚ existujú tri druhy trvalých pracovných zmlúv: pre administrátorov (AD), asistentov (AST) a sekretárov/administratívnych pracovníkov (AST/SC).

 

Administrátori

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík, uplatňovania právnych predpisov EÚ, analýz alebo poradenstva. Medzi odvetvia politiky patrí verejná správa, právo, financie, ekonómia, komunikácia a veda. Prekladatelia a tlmočníci sú takisto prijímaní ako administrátori.

Kariérny postup administrátora tvoria platové triedy AD 5 až AD 16, pričom platová trieda AD 5 je vstupnou triedou pre absolventov vysokých škôl. Na špecializovanejšie pracovné pozície môžu byť organizované výberové konania a prijímanie do služobného pomeru aj do vyšších platových tried AD 6 alebo AD 7. V takom prípade sa pri väčšine profilov bude od uchádzačov očakávať príslušné vzdelanie a niekoľkoročné pracovné skúsenosti. Platové triedy AD 9 – AD 12 sú určené pre stredný manažment. Na účasť vo výberovom konaní/prijatie do služobného pomeru sa v tomto prípade vyžaduje predchádzajúca manažérska prax.

 

Asistenti

Asistenti v inštitúciách EÚ majú zvyčajne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, financií, komunikácie, výskumu alebo vypracovávania a vykonávania politík.

Kariérny postup asistenta tvoria platové triedy AST 1 až AST 11, pričom noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platobnej triedy AST 1 – AST 3. Kandidáti na pozíciu AST 1 musia mať minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo zodpovedajúcu odbornú prípravu.

 

Sekretári/administratívni pracovníci (mení sa v závislosti od výberového konania)

Sekretári/administratívni pracovníci v inštitúciách EÚ vo všeobecnosti plnia podporné administratívne úlohy a úlohy vedenia kancelárií.

Kariérny postup sekretárov/administratívnych pracovníkov tvoria platové triedy AST/SC 1 až AST/SC 6. Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST/SC 1. Uchádzači o pozíciu v triede AST/SC 1 musia mať minimálne ročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom a súvisiace s náplňou práce alebo sekundárne vzdelanie, osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax priamo súvisiacu s náplňou práce na danej pozícii alebo získanú relevantnú odbornú prípravu aspoň jeden rok, ako aj následnú minimálne trojročnú odbornú prax. Odborná príprava a prax musia priamo súvisieť s uvedenou náplňou práce.

 

Príspevky a mzda

Základná mesačná mzda stálych zamestnancov sa pohybuje v rozmedzí približne od 2 300 EUR mesačne pre novoprijatého sekretára/administratívneho pracovníka (AST/SC 1), 4 500 EUR vo vstupnej triede pre administrátorov – absolventov vysokých škôl – (AD 5), až do približne 16 000 EUR mesačne pre obmedzený počet úradníkov na najvyšších postoch (AD 16) na úrovni generálnych riaditeľov. Každá platová trieda je rozdelená na päť platových stupňov s príslušným nárastom mzdy. Základná mzda sa každoročne upravuje v súlade s infláciou a kúpnou silou v krajinách EÚ.

Okrem toho, ak ste opustili svoju domovskú krajinu, aby ste prišli pracovať pre inštitúciu EÚ, máte nárok na príspevok na expatriáciu vo výške 16 % z vášho základného platu.

Stáli zamestnanci majú nárok aj na príspevky súvisiace s rodinou v závislosti od ich rodinnej situácie. Patrí sem príspevok na domácnosť, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na vzdelávanie a predškolský príspevok.

Keďže ste zamestnanec európskej verejnej správy, vaša mzda nepodlieha vnútroštátnej dani z príjmu. Mzdy namiesto toho priamo podliehajú dani Spoločenstva, ktorá sa odvádza späť do rozpočtu EÚ, a to vo výške medzi 8 % až 45 % zo zdaniteľnej časti vašej mzdy. Od roku 2014 do roku 2023 sa uplatňuje aj doplnková solidárna daň.

 

Ako sa môžem prihlásiť?

Inštitúcie EÚ vyberajú kandidátov do stáleho služobného pomeru na základe verejných výberových konaní (uverejnené na tejto webovej lokalite). V prvom kole výberového konania budete musieť absolvovať počítačové testy, ktorých súčasťou budú psychometrické cvičenia na overenie vašej spôsobilosti a schopnosti. Úspešní uchádzači budú v nasledujúcom kroku pozvaní do hodnotiaceho centra, kde budú hodnotení na základe súboru pracovných cvičení v skupine za účasti aspoň dvoch hodnotiteľov. Hodnotené zručnosti vo veľkej miere pokrývajú kľúčové schopnosti, ktoré požadujú inštitúcie EÚ: analýza a riešenie problémov, komunikácia, orientácia na kvalitu a výsledky, vzdelávanie a rozvoj, stanovovanie priorít a organizácia práce, odolnosť, práca v kolektíve a vedenie (v prípade absolventov vysokých škôl).

Uchádzači, ktorí uspejú vo výberovom konaní, sú zapísaní do rezervného zoznamu, z ktorého si ich inštitúcie vyberajú na základe svojich potrieb. Cieľom výberového konania teda nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť rezervnú skupinu kandidátov, ktorých je možné podľa potreby zamestnať.

Forma týchto výberových konaní sa líši v závislosti od požadovaného profilu.

Každé výberové konanie sa vyhlási oznámením o výberovom konaní, v ktorom sa uvedú údaje o profile, kritériá prihlásenia sa a postup výberu.

Vo všeobecnosti môže od uverejnenia oznámenia o výberovom konaní až po jeho ukončenie uplynúť 5 až 9 mesiacov.

Ak vo fáze hodnotenia patríte do skupiny uchádzačov s najvyšším skóre, budete zaradený do rezervného zoznamu. To znamená, že vás môžu pozvať na pracovný pohovor do niektorej inštitúcie EÚ.

Rezervné zoznamy sú v prípade všeobecných výberových konaní platné 1 rok. Pri iných profiloch môže byť dĺžka platnosti rôzna. Platnosť rezervných zoznamov je možné predĺžiť.

Zmluvní zamestnanci

Pre inštitúcie EÚ je možné pracovať na základe zmluvy na dobu určitú. Náplňou práce zmluvných zamestnancov (tzv. CAST) sú manuálne a administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami. Zmluvní zamestnanci sú zamestnaní na stanovené minimálne obdobie, obvykle na základe kratšej prvej zmluvy na 6 – 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré orgány EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčité obdobie.

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Prihlásiť sa môžete, ak vaše zručnosti zodpovedajú niektorej z týchto oblastí: manuálne a administratívne úlohy, kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie, výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo alebo rovnocenné technické úlohy, administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy.

Ako sa môžem prihlásiť? 

Nábor zmluvných zamestnancov sa robí zo skupiny uchádzačov (vedených v databáze), ktorí boli vybraní na základe výberového konania zvyčajne organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO).

Súčasťou výberového konania môže byť preskúmanie životopisov, testy schopností v oblasti uvažovania a/alebo testy schopností, ktoré môžu byť písomné, ústne alebo mať inú formu praktického testu v danej oblasti.

Na tejto webovej lokalite nájdete informácie o výberových konaniach pre zmluvných zamestnancov, ktoré organizuje úrad EPSO.

Dočasní zamestnanci

V inštitúciách EÚ sa môžete zamestnať ako dočasný zamestnanec. Dočasné pracovné miesta sú zvyčajne dostupné vo vysoko špecializovaných oblastiach, ako je napr. vedecký výskum.

Ako sa môžem prihlásiť?

Výberové konania a nábor dočasných zamestnancov väčšinou organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Pravidelne sledujte informácie o aktuálnych výberových konaniach a voľných pozíciách na tejto webovej lokalite. Svoje údaje môžete uviesť aj v databáze európskych životopisov EU CV online.

Stážisti 

Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí zúčastniť stáží ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Európsky parlament, Rada, Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Súdny dvor, Dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Európsky ombudsman organizujú pre mladých vysokoškolských absolventov stáže v trvaní troch až piatich mesiacov. Podmienkou účasti na stáži je ukončenie prvého stupňa vysokoškolského štúdia, na základe čoho dostávajú stážisti podobné úlohy ako služobne nižšie postavení administrátori.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď.

Väčšina stáží je platených. Stážisti dostávajú mesačne približne 1 000 EUR a pôsobia v Bruseli alebo Luxemburgu.

Ako sa môžem prihlásiť?

Výberové konania pre stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Viac informácií nájdete na stránke venovanej stážam. Prihlášky na stáž sa zvyčajne podávajú online, ale v niektorých prípadoch od vás môžu požadovať zaslanie kópie prihlášky v papierovej forme. Výber záujemcov prebieha vo všeobecnosti 4 až 9 mesiacov pred plánovaným začiatkom stáže, preto je potrebné poslať prihlášku v dostatočnom predstihu.

Vyslaní národní experti (VNE)

Vyslaní národní experti sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ alebo medzinárodnej organizácie, ktorí na určitý čas pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií.

Väčšina VNE sú štátni príslušníci krajín EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vo výnimočných prípadoch však môžu byť do Komisie vyslaní aj štátni príslušníci z krajiny, ktoré nepatria do EÚ/EHP. Musíte mať aspoň 3-ročnú prax na primeranej úrovni, odpracovaných pred vyslaním najmenej 12 mesiacov u oprávneného zamestnávateľa, výbornú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov.

V zásade môže vyslanie trvať najmenej 6 mesiacov a najviac 4 roky. Na druhé obdobie vyslania sa môžete vrátiť až po uplynutí 6 rokov.

Ako sa môžem prihlásiť?

Viac informácií o aktuálnych príležitostiach vám poskytne stále zastúpenie vašej krajiny pri EÚ.

Iné pozície

Dočasný personál

Ak máte záujem o prácu na krátke obdobie, kontaktujte naše odporúčané pracovné agentúry, ktoré vám poskytnú viac informácií o možnostiach krátkodobého zamestnania v inštitúciách EÚ v Bruseli a Luxemburgu.
Dočasní zamestnanci sú často žiadaní na výkon sekretárskych úloh. Obdobie zamestnania je málokedy dlhšie ako 6 mesiacov.

Komisia zamestnáva dočasných zamestnancov na krátkodobé zmluvy, najmä na administratívnu prácu, prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

Agentúry v Bruseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Tel.: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Webové sídlo: http://www.randstad.be

alebo

Start People
Rue Royale 153
1210 Brusel
Tel.: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be
Webové sídlo: https://www.startpeople.be

alebo

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Tel.: +32 2 513 1414
E-mail: publicsector@daoust.be
Webové sídlo: https://www.daoust.be

Agentúry v Luxemburgu

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembursko
Webové sídlo: https://www.randstad.lu

alebo

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembursko

 

 

Dočasní konzultanti

Niektoré odbory EÚ zamestnávajú konzultantov priamo na základe postupu verejného obstarávania. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle venovanom verejnému obstarávaniu a zákazkám EÚ.

 

 

Asistenti v Európskom parlamente

Ak sa chcete stať asistentom poslanca Európskeho parlamentu (so sídlom v Luxemburgu, Bruseli alebo Štrasburgu), viac informácií nájdete na webovom sídle Európskeho parlamentu.

Takisto si na webových sídlach jednotlivých politických skupín prečítajte informácie o ich vlastných výberových konaniach.

 

 

Externí lingvisti

V inštitúciách EÚ je práca externých lingvistov dostupná pre prekladateľov a tlmočníkov.

Ako sa môžem prihlásiť?

Ak máte záujem pracovať ako externý prekladateľ

Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament alebo Európsky súdny dvor, pozrite si webovú stránku o tlmočení pre európske inštitúcie.

 

 

Mladí odborníci v delegácii

EÚ má svoje delegácie na celom svete. Stáže v delegáciách EÚ v trvaní najviac 18 mesiacov poskytujú talentovaným a perspektívnym absolventom vysokých škôl príležitosť získať konkrétnu pracovnú skúsenosť a umožňujú im lepšie porozumieť úlohe, ktorú delegácie zohrávajú pri uskutočňovaní politík vonkajších vzťahov EÚ. Viac informácií nájdete na stránke venovanej programu Mladí odborníci v delegácii.

 

 

Experti EÚ

Ak ste odborník v oblasti politiky EÚ, môžete sa zaregistrovať v databáze odborníkov, ktorú spravujú inštitúcie alebo agentúry EÚ. Systém vás vyzve na vytvorenie heslom chráneného profilu s vašimi údajmi (kontaktné údaje, špecializácia, osvedčenia atď.). Podľa potreby vás môžu požiadať o spoluprácu na konkrétnych úlohách.

Pozri napríklad:

 

 

Zamestnanci údržby a stravovacích zariadení

Niektoré kategórie zamestnancov, ako sú pracovníci údržby a zamestnanci stravovacích zariadení, sa najímajú prostredníctvom externých zmluvných spoločností. Tieto zákazky sa uzatvárajú na základe postupu verejného obstarávania. Viac informácií nájdete v časti o verejných zákazkách.