Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Kto sa môže prihlásiť

Kto sa môže prihlásiť

Mám v prihláške uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu? New

Uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu je povinné. V bode 1 „vyhlásenia“ vo vašej žiadosti sa uvádza: „Čestne vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.“ Nedodržanie tohto ustanovenia vás môže z výberového konania vyradiť.

viac

Nie som občan žiadneho členského štátu EÚ. Môžem sa prihlásiť?

Nie. Na to, aby ste sa mohli prihlásiť, musíte byť k dátumu potvrdenia vašej prihlášky občanom jedného z členských štátov Európskej únie. Platné povolenie na pobyt sa nepovažuje za dôkaz občianstva.

viac

Budem sa môcť zúčastniť aj v prípade, že nespĺňam všetky podmienky účasti na výberovom konaní?

Musíte spĺňať všetky podmienky a odporúčame vám, aby ste sa neprihlasovali, ak ich nespĺňate.

viac

Existuje veková hranica na prihlásenie?

Veková hranica nie je stanovená, ale úradníci automaticky odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí veku 66 rokov. Viac informácií nájdete v služobnom poriadku úradníkov EÚ.

viac

Aké odborné kvalifikácie a vzdelanie sa vyžadujú?

Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od pozície. Vo všeobecnosti: pre všetky pozície, pre ktoré nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie (asistenti/funkčné skupiny II, III), sa vyžaduje (aspoň) ukončené stredoškolské vzdelanie, pre všetky pozície, pre ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie (administrátori/funkčná skupina IV), sa vyžaduje aspoň ukončené vysokoškolské vzdelanie (v trvaní troch rokov). V niektorých prípadoch sa môže požadovať príslušná prax. Prečítajte si naše usmernenia o odbornej praxi a príklady druhov kvalifikácie, ktorú akceptujeme.

viac

Môžem sa uchádzať o určitú pozíciu, aj keď mám vyššiu kvalifikáciu, ako sa vyžaduje?

V oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu sa opisujú minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax. Uvádzajú sa v ňom aj informácie o povahe úloh, ktoré budete musieť vykonávať. Každá osoba, ktorá spĺňa aspoň tieto minimálne požiadavky a ktorej kvalifikácia a odborná prax zodpovedajú uvedeným povinnostiam, sa môže prihlásiť. Hoci aj máte rozsiahlejšie vzdelanie a odbornú prax, môžete byť prijatí len v rámci platovej triedy/funkčnej skupiny a konkrétneho profilu. Ak napríklad máte ukončené bakalárske štúdium, môžete sa prihlásiť do výberového konania na miesto...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie