Header

Eolas faoi EPSO

Eolas faoi EPSOEPSO – Do thairseach chuig poist leis an Aontas Eorpach

Is é ról EPSO freastal ar institiúidí an Aontais Eorpaigh trí phróisis roghnúcháin a eagrú atá éifeachtach, éifeachtúil agus ar ardchaighdeán ionas go mbeidh siad in ann an duine ceart a earcú, don phost ceart, ag an am ceart. Chun forléargas a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn EPSO, féach ar an bhfíseán atá déanta againn: https://vimeo.com/104704292.

Comhlacht idirinstitiúideach is ea EPSO atá freagrach as baill foirne a roghnú do phoist i ngach institiúid agus i ngach gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, mar shampla: Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún Eorpach, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an tOmbudsman Eorpach. Earcaíonn gach institiúid baill foirne as measc na n-iarrthóirí a n-éiríonn leo sna comórtais a eagraíonn EPSO.

Ó cuireadh EPSO ar bun in Eanáir 2003, tá dul chun cinn déanta aige agus is lár-ionad úrscothach anois é do roghnú foirne d'institiúidí an Aontais Eorpaigh agus tá sé de shíor ag forbairt. Chun deimhin a dhéanamh de go n-earcóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh na hiarrthóirí is fearr le bheith ag obair ar na dúshláin mhóra atá roimh an Eoraip, coinníonn EPSO súil ar threochtaí sa mhargadh fostaíochta, déanann sé forbairt ar na líonraí sóisialta atá aige agus cothaíonn sé teagmhálaithe rialta le heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe agus an tAontas Afracach chun dea-chleachtais a roinnt.

Tá EPSO ar thús cadhnaíochta i dtaca le modhanna chun tástáil a dhéanamh ar iarrthóirí. Le blianta beaga anuas, tá athrú tagtha ar na modhanna tástála sin, ag imeacht ó scrúduithe atá bunaithe ar a bhfuil ar eolas ag na hiarrthóirí agus ag dul i dtreo ionsamhlú ar an obair laethúil lena ndéantar measúnú ar inniúlachtaí ginearálta na n-iarrthóirí. Tá méadú ag teacht ar idirghníomhaíocht na measúnuithe sin agus bíonn síorfhorbairt á déanamh orthu. I measc na nithe nuálacha a tugadh isteach le déanaí agus ar fiú iad a lua, tá triail ríomhphoist a dhéantar ar ríomhaire, ar a dtugtar inbhosca ríomhphoist, agus físagallaimh chianda.

Tá an obair seo i dtreo caighdeáin den chéad scoth i réimse an roghnúcháin mar aon le nuálaíocht tástála EPSO aitheanta ag lucht tástála ar fud an domhain agus is minic ionadaithe ó EPSO ag labhairt ag comhdhálacha faoi chúrsaí tástála. Go deimhin, is gearr go mbronnfar an caighdeán idirnáisiúnta ISO 10667 le haghaidh measúnaithe sa láthair oibre ar EPSO, agus sna blianta amach romhainn, déanfaidh sé iarracht an t-am a chaitear leis na próisis roghnúcháin a laghdú a thuilleadh.

I láthair na huaire, próiseálann EPSO 70,000 iarratas ar thart ar 1,500 post in aghaidh na bliana, ar an meán. Déantar an tástáil i 24 theanga – rud nach dtarlaíonn i gcúrsaí roghnúcháin in aon áit eile. Más mian leat féin blaiseadh a fháil de na cineálacha trialacha roghnúcháin a eagraíonn EPSO d'iarrthóirí, is féidir leat tástáil a chur ort féin ar Leathanach na dTrialacha Samplacha.

Tugann an Dea-Thairiscint Luacha atá á cur ar fáil ag EPSO deis d'iarrthóirí ar ghairmréim fhada a bhaint amach i bhfeidhmeanna éagsúla, ar bheith ag obair thar lear, agus ar fhostaíocht shuimiúil dhúshlánach a dhéanamh a fhágann a lorg ar bheatha na milliún saoránach ar fud an Aontais Eorpaigh. De theist ar an ardmheas atá ar an Dea-Thairiscint Luacha sin, féach líon mór na n-iarratas a fhaigheann EPSO gach bliain. De réir Graduate Barometer de chuid Trendence – institiúid atá ar thús cadhnaíochta maidir leis an taighde ar chúrsaí earcaíochta – tá institiúidí an Aontais Eorpaigh chun tosaigh i measc na 100 fostóir is fearr san Eoraip, agus sa bhliain 2015 chuir craobh na Beilge de Randstad Holding NV – cuideachta ilnáisiúnta comhairliúcháin ar chúrsaí acmhainní daonna – an Coimisiún Eorpach ar an gcéad áit ar rangú na bhfostóirí don bhliain sin i ngeall ar thionscnaimh bhrandála EPSO.

Bíonn EPSO ag obair go dlúth leis na hinstitiúidí freisin chun an próiseas earcaíochta a fheabhsú dóibh siúd a n-éiríonn leo sna comórtais oscailte – rud a chuidíonn chun an córas a bheith níos trédhearcaí agus níos soláimhsithe.