Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé chomh mionsonraithe is gá na freagraí a bheith sa Scagthóir Buanna agus cá fhad a thógfaidh sé orm an próiseas a chríochnú?

Déan deimhin de go mbeidh do dhóthain ama agat an t-eolas ar fad a thabhairt i roinn an Scagthóra Buanna (Talent Screener) a theastóidh ón mBord Roghnúchán agus d’iarratas á mheas. Tabhair an t-eolas is gá chun go mbeidh sé soiléir ag an mbord roghnúcháin go gcomhlíonann tú critéir na próifíle atá á lorg. Má chuireann tú na critéir sin san áireamh agus do chuid freagraí á ndréachtú agat don Scagthóir Buanna, beidh an chuid sin de d’iarratas níos ábhartha agus beidh sé níos fusa í a mheas.

Déan do mhachnamh ar gach ceist agus freagair í dá réir. Is é is dóichí go n-iarrfar ort cur síos a thabhairt ort féin ó thaobh oideachais, oiliúna agus taithí oibre, a fhad a bhaineann na nithe sin leis an gceist. Is féidir go n-iarrfar ort blúirí éagsúla eolais a thabhairt, e.g. ainmneacha fostóirí a bhí agat, cur síos ar phoist, dátaí tosaigh agus deiridh fostaíochta, an sciar de do chuid ama ba ghnách leat caitheamh ar chúraimí ar leith.

Tabharfaidh an Bord marcanna duit bunaithe ar ábharthacht, fad, agus líon na gcúraimí a bhí ort agus ar an leibhéal freagrachta a bhí ort.