Conas iarratas a dhéanamh

Etusivu > Conas iarratas a dhéanamh

Tosú amach

Tá próisis éagsúla ann le hiarratas a dhéanamh ar phost in institiúidí an Aontais Eorpaigh ag brath ar an gcineál conartha atá i gceist. Tá catagóirí éagsúla de chonarthaí oibre ann (gan saorchonarthaí a áireamh): conradh buan, conradh ar théarma seasta agus conradh sealadach. Tá tréimhsí oiliúna le fáil freisin. Tá gach eolas sa roinn seo faoin dóigh le hiarratas a dhéanamh ar aon cheann de na cineálacha conarthaí sin nó ar thréimhsí oiliúna.

I gcás gach cineál conartha ar leith, ní mór dul faoi phróiseas roghnúcháin ar leith. Déan deimhin de go bhfuil tú ar an eolas faoi na spriocdhátaí do gach céim den phróiseas agus go bhfuil na buncháilíochtaí ar fad agat atá de dhíth don phost. Seiceáil an gá duit scrúdú ar ríomhaire a dhéanamh nó freastal ar ionad measúnaithe. Nuair a bheidh an t-eolas ar fad léite agat i dtaobh na bpróiseas roghnúcháin éagsúil, bain triail as cuid de na Trialacha Samplacha agus breathnaigh ar na hacmhainní oiliúna agus tacaíochta eile atá ar fáil anseo. Go n-éirí leat!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_ga

 

Cé atá rannpháirteach?

I ndiaidh duit an ról sin ar mhaith leat iarratas a dhéanamh air a roghnú, breathnaigh ar an bhFógra Comórtais chun a fháil amach cé a bhainisteoidh d'iarratas. An chuid is mó den am, mar atá i gcás róil bhuana agus conarthaí ar théarma seasta, is ar an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) a bhíonn an cúram d'iarratas a bhainistiú. Sa chás sin, is é EPSO a dhéanfaidh maoirseacht ar an bpróiseas roghnúcháin ó chuirfear isteach iarratas ar líne go dtí go ndéanfar triail in ionad measúnaithe, agus beidh na hiarrthóirí in ann dul i dteagmháil leis chun freagra a fháil ar aon cheist is féidir a thiocfaidh chun cinn le linn an phróisis.

Bíonn a bhord roghnúcháin féin ag gach próiseas roghnúcháin, agus is air a bhíonn an cúram iarrthóirí a roghnú ag gach céim agus an liosta deiridh d'iarrthóirí ar éirigh leo a dhréachtú. Ar gach Bord Roghnúcháin, bíonn oifigigh ó institiúidí an Aontais agus féachann EPSO chuige go gcloíonn na boird roghnúcháin uile go docht leis na nósanna imeachta. Glacann seirbhísí acmhainní daonna institiúidí an Aontais, ar a bhfuil an cúram iarrthóirí ar éirigh leo a earcú, i.e. folúntais a líonadh trí fhostaithe nua a earcú as na liostaí iarrthóirí a choinníonn EPSO ar bun, glacann siad páirt sa phróiseas earcaíochta freisin. Cuireann na hInstitiúidí fostaithe ionchasacha faoi agallamh sula dtairgtear post dóibh.

Más ag smaoineamh atá tú ar iarratas a dhéanamh ar phost le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh, is fiú duit – sula ndéanfaidh tú an t-iarratas – súil a chaitheamh ar na cineálacha éagsúla conartha is féidir a fháil leis na hinstitiúidí. Cé gur féidir poist bhuana a fháil, d'fhéadfadh sé gur fearr a d'fheilfeadh conradh sealadach duit i bhfianaise na n-uaillmhianta agus na riachtanas atá agat. Cibé conradh a roghnóidh tú cur isteach air, ná dearmad gur dócha go mbeidh nós imeachta comórtais i gceist agus go mbeidh tréimhse cúpla mí ann sula bhfaighidh tú amach ar éirigh leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin earcaíocht, faoi arduithe céime, faoin tuarastal agus faoi na sochair, féach na Rialacháin Foirne.

 

Na cineálacha conartha

Oifigeach Buan

Bíonn an-éileamh ar na conarthaí buana a ligeann duit dul isteach i seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh; bronntar na conarthaí sin tar éis do na hiarrthóirí dul faoi chomórtas oscailte, comórtas a mbíonn nós imeachta an-dian i gceist leis. Laistigh de sheirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh, tá trí chineál buanchonartha is féidir a bhronnadh. Do riarthóirí (AD) an chéad cheann, do chúntóirí (AST) an dara ceann, agus do chúntóirí-rúnaithe (AST/SC) an tríú ceann.

 

Riarthóirí

Má fhostaítear mar riarthóir thú, is gnách go mbeidh baint agat le beartais a dhréachtú, dlí an Aontais a chur chun feidhme, anailísiú a dhéanamh nó obair chomhairleach a dhéanamh. I measc na n-earnálacha beartais a bhíonn i gceist, tá an riarachán, an dlí, cúrsaí airgeadais, cúrsaí eacnamaíocha, an chumarsáid, agus an eolaíocht. Is mar riarthóirí a earcaítear aistritheoirí agus ateangairí freisin.

Scála idir grád AD 5 agus grád AD 16 a bhíonn i gceist i ngairmréim an riarthóra; is é AD 5 an grád tosaigh d'iarchéimithe ollscoile. D'fhéadfaí thú a roghnú agus a earcú ag grád níos airde, AD 6 nó AD 7, i ról lena mbaineann speisialtóireacht níos mó. Sa chás sin, beifear ag súil go mbeidh roinnt blianta d’oideachas ábhartha ag iarrthóirí agus beidh taithí oibre ag teastáil le haghaidh formhór na bpróifílí. Gráid mheánbhainistíochta iad na gráid AD 9 go AD 12. Bíonn ort a léiriú mar chuid den phróiseas earcaíochta ag na gráid sin go bhfuil taithí sa bhainistíocht agat.

 

Cúntóirí

Má fhostaítear mar chúntóir thú in institiúidí an Aontais, is gnách gur ag obair i ról feidhmiúcháin nó teicniúil a bheidh tú, agus gur ag plé le cúrsaí riaracháin, airgeadais, cumarsáide, taighde, nó le forbairt agus cur chun feidhme beartais a bheidh tú.

Scála idir grád AST 1 agus grád AST 11 a bhíonn i gceist le gairmréim an chúntóra, agus is iondúil go dtagann baill foirne nua isteach ag grád idir AST1 agus AST 3. Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST 1, ní mór duit oideachas meánscoile agus taithí chuí a bheith agat ar a laghad, é sin nó gairmcháilíocht chuí.

 

Rúnaí/Cléireach (is féidir seo a athrú de réir an chomórtais)

Má fhostaítear mar rúnaí/chléireach thú, is gnách go mbeidh baint agat le bainistíocht oifige nó le tacaíocht riaracháin a sholáthar sna hinstitiúidí Eorpacha.

Scála ó ghrád AST/SC1 go grád AST/SC6 a bhíonn ann do rúnaí/chléireach. Is ag grád AST/SC1 is gnách d'fhostaithe nua dul i gceann oibre. Ní mór d’iarrathóir ar AST/SC1 oideachas iar-mheánscoile bliana amháin ar a laghad a bheith aige ar baineadh dioplóma amach dá bharr agus a bhaineann go díreach le dualgais an phoist, é sin nó oideachas meánscoile ar baineadh dioplóma amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile agus taithí oibre trí bliana ar a laghad a fuarthas ina dhiaidh sin agus a bhaineann go díreach le dualgais an phoist nó, ar deireadh, gairmoiliúint bliana amháin ar a laghad agus taithí oibre trí bliana ar a laghad a fuarthas ina dhiaidh sin. Ní mór baint dhíreach a bheith ag an oiliúint agus ag an taithí le cineál na ndualgas a bhí ar an iarratasóir.

 

Na sochair agus an tuarastal

Tá an buntuarastal míosúil d'oifigigh bhuana ar scála idir thart ar €2,300 in aghaidh na míosa do Chúntóir/Rúnaí nua-earcaithe (AST/SC 1), €4,500 do riarthóir iarchéime ag an ngrád tosaigh (AD 5) agus suas le €16,000 in aghaidh na míosa do Riarthóir ardleibhéil (oifigeach AD 16) ar leibhéal Ard-Stiúrthóra. Tá cúig chéim shinsearachta i ngach grád agus méadú ar an tuarastal ag freagairt do na céimeanna sin. Déantar coigeartú ar na buntuarastail gach bliain i gcomhréir leis an mboilsciú agus cumhacht ceannaigh sna Ballstáit.

Chomh maith leis sin, más rud é gur fhág tú do thír dhúchais chun teacht ag obair in institiúid Eorpach, beidh tú i dteideal liúntas easaoránachta dar luach 16% den bhuntuarastal atá agat.

Bíonn roinnt liúntas a bhaineann le cúrsaí teaghlaigh ar fáil d'oifigigh bhuana, ag brath ar líon an teaghlaigh. Orthu sin, tá liúntas teaghlaigh, liúntas do leanbh cleithiúnach, liúntas oideachais agus liúntas réamhscoile.

Mar sheirbhíseach sibhialta Eorpach, ní ghearrtar cáin ioncaim náisiúnta ar do thuarastal. Ina ionad sin, bíonn gach tuarastal faoi réir ag cáin Chomhphobail go díreach; íoctar an cháin sin go díreach ar ais isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. Is ar bhonn forchéimnitheach a ghearrtar an cháin sin ag ráta idir 8% agus 45% den chuid inchánach de do thuarastal. Tá "tobhach dlúthpháirtíochta" breise i bhfeidhm ó 2014 go 2023.

 

Conas a dhéantar iarratas?

Is trí chomórtais oscailte (a fhoilsítear ar an suíomh seo) a roghnaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh iarrthóirí ar bhuanchonarthaí. Is ar ríomhaire a bhíonn an chéad bhabhta trialacha a iarrfar ort a dhéanamh agus is tástálacha síciméadracha infheidhmeachta agus cumais a bhíonn i gceist leis na trialacha sin. Má éiríonn leat iontu sin, iarrfar ort teacht chuig ionad measúnaithe áit a mbeidh ort roinnt tástálacha a chur i gcrích a bhaineann leis an obair, mar bhall de ghrúpa agus os comhair beirt mheasúnóirí ar a laghad. Is iad seo a leanas na croí-inniúlachtaí a ndéanfar measúnú ort ina leith; freagraíonn siad do na riachtanais atá ag institiúidí an Aontais Eorpaigh: anailísiú agus réiteach fadhbanna, cumarsáid, cáilíocht agus torthaí, foghlaim agus forbairt, tosaíochtaí a chur in ord tábhachta, eagrúchán, buanseasmhacht, obair bhuíne agus, i gcás iarchéimithe, cumas ceannaireachta.

Cuirtear ainmneacha na n-iarratasóirí ar éirigh leo sa chomórtas ar phainéal agus is as na painéil sin a earcaíonn na hinstitiúidí daoine, de réir mar a bhíonn gá leo. Mar sin, ní hé is aidhm do chomórtas post folamh ar leith a líonadh, ach painéal a chur le chéile chun riachtanais earcaíochta a shásamh de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn.

Bíonn formáid na gcomórtas sin ag brath ar an bpróifíl a bhíonn ag teastáil.

Is le fógra comórtais a fhógraítear gach comórtas. San fhógra sin, tugtar gach eolas faoin bpróifíl, faoi na critéir incháilitheachta agus faoin bpróiseas roghnúcháin féin.

Idir 5 agus 9 de mhíonna ón dáta a bhfoilsítear fógra an chomórtais a mhaireann an próiseas roghnúcháin de ghnáth.

Má bhíonn an marc a ghnóthóidh tú ag céim an mheasúnaithe ar cheann de na marcanna is airde, cuirfear ar an bpainéal thú. Ciallaíonn sin go bhféadfaí cuireadh chun agallaimh a thabhairt duit i gceann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Bailíocht aon bhliain amháina bhíonn ag na painéil do chomórtais do ghinearálaithe de ghnáth. I gcás próifílí eile, bíonn faid éagsúla i gceist. Is féidir síneadh a chur le tréimhse bhailíochta na bpainéal.

Baill foirne ar conradh

Is féidir a bheith ag obair le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh ar chonradh ar théarma seasta. Earcaítear gníomhairí ar conradh (ar a dtugtar CAST freisin) le hobair láimhe a dhéanamh, mar thacaíocht riaracháin nó chun acmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa foirne a bhfuil na scileanna riachtanacha acu. Má éiríonn leat conradh a fháil, fostófar thú go ceann íostréimhse réamhshocraithe, agus is minic a bhíonn conradh 6-12 mhí ann mar thús, ag brath ar an bpost. I gcomhlachtaí áirithe de chuid an Aontais, is féidir an conradh a shíneadh go ceann tréimhse éiginnte.

Bíonn folúntais ann do ghníomhairí ar conradh i réimse leathan post, agus bíonn cáilíochtaí difriúla de dhíth ag brath ar an bpost. Ba cheart duit cuimhneamh ar iarratas a chur isteach má tá scileanna agat in aon cheann de na grúpaí seo thíos: obair láimhe agus riaracháin; cúraimí cléireachais, rúnaíochta nó bainistíochta oifige; cúraimí feidhmiúcháin, dréachtaithe, cuntasaíocht nó cúraimí teicniúla eile ar aon dul leo sin; cúraimí riaracháin, comhairleacha, teanga agus cúraimí teicniúla ar aon dul leo sin.

Conas a dhéantar iarratas? 

Déantar baill foirne ar conradh a earcú ó phainéal iarratasóirí (a choinnítear i mbunachar sonraí) tar éis próiseas roghnúcháin, próiseas a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne de ghnáth.

Maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, d'fhéadfadh scagadh CVanna, trialacha réasúnaíochta, agus/nó trialacha inniúlachta (scríofa, labhartha nó trialacha praiticiúla eile sa réimse sin) a bheith ina gcuid de.

Féach an suíomh gréasáin seo le cur isteach ar na nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn EPSO do ghníomhairí ar conradh.

Baill foirne shealadacha

Is féidir leat fostaíocht a fháil sna hinstitiúidí Eorpacha ar bhonn sealadach. Go hiondúil, is i réimsí a bhfuil ardspeisialtóireacht ag baint leo, amhail taighde eolaíoch, a bhíonn na poist shealadacha seo.

Conas a dhéantar iarratas?

Is gnách gur institiúidí agus gníomhaireachtaí ar leith de chuid an Aontais a dhéanann an fhoireann shealadach a roghnú agus a earcú. Is fiú duit féachaint go rialta ar an suíomh gréasáin seo chun an scéala is déanaí faoi phróisis roghnúcháin agus faoi fholúntais reatha a fháil. Is féidir leat do chuid sonraí a chur isteach sa bhunachar sonraí EU CV online freisin.

Oiliúnaithe 

Gach bliain, faigheann thart ar 1,200 duine óg an deis cur lena scileanna gairmiúla, a mbuanna pearsanta a fhorbairt agus cur lena gcuid eolais faoin Aontas Eorpach faoi chlár an Aontais Eorpaigh d'oiliúnaithe. Eagraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún, an tSeirbhís Gníomhaíochta Seachtraí, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún agus an tOmbudsman Eorpach tréimhsí oiliúna do chéimithe óga. Maireann na tréimhsí sin idir 3 mhí agus 5 mhí. Beidh a gcéad chéim ollscoile críochnaithe ag na hoiliúnaithe sin; dá bhrí sin, leagtar cúraimí orthu atá ar aonleibhéal leo siúd a bhíonn idir lámha ag oifigigh sna gráid riaracháin is ísle.

Bíonn tréimhsí oiliúna (nó intéirneachtaí) ar fáil in go leor réimsí éagsúla agus deis iontach atá anseo chun léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Is ar an tseirbhís dá sanntar thú a bhíonn an cineál oibre a dhéanfaidh tú ag brath. Bíonn folúntais ann i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, beartas comhshaoil, cumarsáid agus a lán eile nach iad.

Tréimhsí íoctha a bhíonn i gceist le formhór na dtréimhsí oiliúna sin; is iondúil gur thart ar €1000 sa mhí a bhíonn i gceist agus tú lonnaithe sa Bhruiséil nó i Lucsamburg.

Conas a dhéantar iarratas?

Is iad institiúidí agus gníomhaireachtaí éagsúla an Aontais a reáchtálann na nósanna imeachta roghnúcháin i gcomhair tréimhsí oiliúna. Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach na dTréimhsí oiliúna. Is ar líne a chuirtear an t-iarratas isteach de ghnáth, ach teastaíonn cóip pháipéir den fhoirm iarratais corruair. Go ginearálta, glactar le hiarratais idir ceithre agus naoi mí roimh thús na tréimhse oiliúna agus ní mór an t-iarratas a bheith istigh agat in am.

Saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Is seirbhíseach sibhialta náisiúnta agus idirnáisiúnta nó daoine atá fostaithe san earnáil phoiblí agus atá ag obair ar bhonn sealadach le hInstitiúid Eorpach na saineolaithe náisiúnta ar iasacht.

Is náisiúnaigh as ceann de na Ballstáit nó as tíortha atá sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach iad formhór na saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach i gcásanna eisceachtúla is féidir náisiúnaigh ó thíortha eile a bheith ar iasacht ag an gCoimisiún. Ní mór duit taithí oibre 3 bliana ar a laghad a bheith agat ar leibhéal iomchuí agus tréimhse oibre a dhéanamh le fostóir incháilithe ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh an tréimhse ar iasacht agus ní mór duit sáreolas a bheith agat ar cheann de theangacha an Aontais agus eolas sásúil ar cheann eile acu.

Tréimhse idir 6 mhí, ar a laghad agus 4 bliana ar a mhéid a bhíonn i gceist le tréimhse ar iasacht, i bprionsabal. Is féidir leat teacht ar ais agus an dara tréimhse ar iasacht a thabhairt nuair a bheidh 6 bliana, ar a laghad, imithe thart ón tréimhse a chaith tú ar iasacht roimhe sin.

Conas a dhéantar iarratas?

Téigh i dteagmháil le buanionadaíocht do thíre chuig an Aontas Eorpach. Cuirfear ar an eolas ansiúd thú faoi dheiseanna atá ann faoi láthair.

Eile

Baill foirne eatramhacha

Más spéis leat obair ghearrthéarmach a fháil, déan teagmháil leis na gníomhaireachtaí fostaíochta sealadaí atá molta againn, chun tuilleadh eolais a fháil faoi na deiseanna gearrthéarmacha atá ar fáil sna hinstitiúidí Eorpacha sa Bhruiséil agus i Lucsamburg.
Is minic a bhíonn baill foirne ó ghníomhaireachtaí fostaíochta de dhíth i róil rúnaíochta ach is annamh a mhaireann na poist sin níos faide ná 6 mhí.

Fostaíonn an Coimisiún foireann ar bhonn sealadach, le haghaidh obair rúnaíochta de ghnáth, ar chonarthaí gearrthéarmacha trí ghníomhaireachtaí fostaíochta sealadaí.

Gníomhaireachtaí sa Bhruiséil

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Fón: +32 (0)2/643 47 90
Ríomhphost: inhouse_1230@randstad.be
Suíomh gréasáin: http://www.randstad.be

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Fón: +32 (0)2/212 19 20
Ríomhphost: eu@startpeople.be
Suíomh gréasáin: https://www.startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Fón: +32 (0)2/513 14 14
Ríomhphost: publicsector@daoust.be
Suíomh gréasáin: https://www.daoust.be

Gníomhaireachtaí i Lucsamburg

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Lucsamburg
Suíomh gréasáin: https://www.randstad.lu

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucsamburg

 

 

Comhairleoirí eatramhacha

In Ard-Stiúrthóireachtaí agus i seirbhísí áirithe, fostaítear comhairleoirí go díreach trí nósanna imeachta tairisceana. Féach Glaonna ar Thairiscintí ó na hinstitiúidí Eorpacha chun tuilleadh eolais a fháil.

 

 

Cúntóirí Parlaiminteacha

Más spéis leat a bheith i do chúntóir parlaiminteach d'Fheisire i bParlaimint na hEorpa (lonnaithe i Lucsamburg, sa Bhruiséil nó i Strasbourg), féach suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach freisin suíomhanna gréasáin na nGrúpaí Polaitiúla éagsúla chun eolas a fháil faoi na nósanna imeachta earcaíochta atá acu.

 

 

Saortheangeolaithe

Is féidir gairmréim a bhaint amach mar aistritheoir nó ateangaire féinfhostaithe leis na hinstitiúidí Eorpacha.

Conas a dhéantar iarratas?

Le bheith i d’aistritheoir féinfhostaithe

Le bheith i d’ateangaire féinfhostaithe sa Choimisiún Eorpach, i bParlaimint na hEorpa nó sa Chúirt Bhreithiúnais Eorpach, féach Ag ateangaireacht san Eoraip.

 

 

Gairmithe Sóisearacha i dToscaireachtaí

Tá Toscaireachtaí ag an Aontas Eorpach ar fud an domhain. Eagraítear tréimhsí oiliúna suas le 18 mí i dToscaireachtaí an Aontais Eorpaigh le deis a thabhairt d'iarchéimithe cumasacha éirimiúla taithí phraiticiúil a fháil ar obair na dToscaireachtaí, agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an ról a bhíonn ag na Toscaireachtaí i gcur chun feidhme bheartais an Aontais Eorpaigh maidir le caidreamh seachtrach. Féach Clár na nGairmithe Sóisearacha i dToscaireachtaí chun tuilleadh eolais a fháil.

 

 

Saineolaithe an Aontais

Más saineolaí thú i réimse beartais a bhaineann leis an Aontas Eorpach, is féidir leat eolas fút féin a chlárú i mbunachar sonraí a choinníonn institiúid nó gníomhaireacht ar leith de chuid an Aontais Eorpaigh. Iarrfar ort próifíl atá cosanta ag pasfhocal a chruthú ina mbeidh do chuid sonraí (sonraí teagmhála, speisialtóireacht, cáilíochtaí, srl.). Féadfaidh na hinstitiúidí teagmháil a dhéanamh leat ansin le tascanna ar leith a dhéanamh de réir mar is gá.

Féach, mar shampla:

 

 

Foireann cothabhála agus ceaintín

Earcaítear catagóirí áirithe foirne amhail oibrithe cothabhála agus foireann ceaintín trí ghníomhaireachtaí seachtracha conarthacha. Bronntar na conarthaí sin trí nósanna imeachta tairisceana oscailte. Féach na seirbhísí conarthacha chun tuilleadh eolais a fháil.