Tréimhsí oiliúna

Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Tréimhsí oiliúna

Más mian leat blaiseadh den saol oibre in institiúidí an Aontais Eorpaigh, cén fáth nach gcuirfeá isteach ar thréimhse oiliúna?

Gach bliain, faigheann thart ar 1,900 duine óg an deis cur lena scileanna gairmiúla, a mbuanna pearsanta a fhorbairt agus cur lena gcuid eolais faoin Aontas Eorpach faoi chlár an Aontais Eorpaigh d'oiliúnaithe. Eagraíonn formhór d'institiúidí an Aontais Eorpaigh tréimhsí oiliúna do chéimithe óga. Idir 3 mhí agus 5 mhí a mhaireann na tréimhsí sin.

Bíonn tréimhsí oiliúna ar fáil i lear mór réimsí agus deis iontach is ea iad léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Maidir le cineál na hoibre a bheidh tú a dhéanamh, tá sin ag brath ar an tseirbhís ina mbeidh tú ag obair. Bíonn deiseanna oiliúna ann i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, beartas comhshaoil, cumarsáid agus a lán réimsí nach iad.

Is iad institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais féin a dhéanann na roghnuithe ina gceann agus ina gceann le haghaidh na dtréimhsí oiliúna. Féach thíos roinnt de na deiseanna oiliúna atá ar fáil. Tabhair do d'aire gur féidir nach mbeidh na deiseanna uile atá ar fáil le feiceáil ar an suíomh seo.

 

Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 29/04/2019 - 00:00
An spriocdháta d'iarratais: Níl aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)

 

Is ar chéimithe óga ollscoile go príomha atá an Tréimhse Oiliúna dírithe, na daoine sin a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu le gairid, i gcreat na foghlama ar feadh an tsaoil, a chur san áireamh, daoine atá ag tosú i mbun gairme nua. 

Cé atá incháilithe? 

  • Náisiúnaigh as Ballstát den Aontas Eorpach atá 18 mbliana d’aois nó níos sine.
  • Ní mór d’iarrthóirí leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile a bheith acu ar baineadh dioplóma amach dá bharr (dioplóma a bronnadh i mBallstát den Aontas Eorpach nó atá faoi réir deimhnithe coibhéise a d’eisigh Údaráis Ballstáit), i gcás inarb é trí bliana nó níos mó an ghnáth-thréimhse le haghaidh oideachas ollscoile.
  • Ní cheadaítear iarrthóirí a bhfuil tairbhe bainte acu cheana nó atá ag baint tairbhe as aon chineál tréimhse oiliúna laistigh d’institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh nó a bhí fostaithe roimhe nó atá fostaithe faoi láthair laistigh d’institiúid nó de chomhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh.

Fad ama: 6 mhí

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo. 600€ (Deontas Míosúil) agus 350€ (Liúntas Lóistín).

Dátaí tosaigh: An 1 Meán Fómhair nó an 1 Márta